Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.9 Forbrugersikring i Danmark

Vindues- og rudeproducenten skal være tilsluttet DVV-garantiordningen, der sikrer forbrugerne som minimum i nedenstående omfang. 
Som alternativ til DVV-garantiordningen kan forpligtigelserne være afdækket i et anerkendt forsikringsselskab med kontor i Danmark.  

 

• Ved ethvert salg skal vinduesproducenten i forbindelse med aftaleindgåelsen udlevere garantidokumenter inkl. garantiens betingelser og omfang til forbrugeren, eller skriftligt henvise til en hjemmeside, hvor disse dokumenter forefindes. Vinduesproducenten skal være i besiddelse af, og til enhver tid pligtig til, på certificeringsorganets opfordring at fremvise disse.

• Reklamationer over mangler ved en leverance med garantidækning kan ske indtil 5 år fra vinduesproducentens leveringstidspunkt, dog ikke senere end 3 måneder fra manglerne opdages.

• Garantiordningen skal være virksom i de tilfælde, hvor leverandøren ikke kan eller vil foretage afhjælpning af mangler.

• Reklamationer skal behandles ved Byggeriets Ankenævn eller tilsvarende godkendt ankenævn, og afhjælpning foretages i overensstemmelse med ankenævnets afgørelse.

• Garantien skal yde dækning for op til DKK 10.000 inkl. moms pr. komponent/enhed og op til DKK 200.000 inkl. moms pr. byggesag.

• Garantien skal sikre et dækningsomfang på DKK 1.000.000 inkl. moms pr. virksomhed pr. kalenderår i 5 år.

• Er virksomheden tilsluttet en fælles garantiordning skal denne som minimum sikre et dækningsomfang på DKK 5.000.000 inkl. moms pr. kalenderår i 5 år.

• Vinduesproducenten er pligtig til at refundere DVV-garantiordningen enhver udgift, som denne måtte have afholdt i henhold til DVV-garantiordningens bestemmelser.

• Rudeleverandøren skal have underskrevet en garantierklæring som bilag 21.