Dansk / English HjemLinksSitemap

4. Regler for Produktcertificering

4.0 Generelt

En produktcertificering efter de Tekniske Bestemmelser for DVV har til formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, er i overensstemmelse med de krav, der er anført i de Tekniske Bestemmelser for DVV og den af EU udsendte Byggevareforordning. Ovenstående betyder, at kun elementer der er færdigsamlet ab fabrik, er omfattet af certificeringen.

Dette kan dog afviges, såfremt et tilsvarende kvalitetsniveau kan opnås, og virksomheden indestår for garantien, jf. afsnit 2.9, sat at elementerne er omfattet EN 14351-1. jf. bilag 25. Dette indebærer, at der bliver etableret procedurer, der omfatter udarbejdelsen af monteringsregler, uddannelse af montører, samt intern- og ekstern kvalitetskontrol med checklister udfyldt på byggepladsen og opbevaret ved producenten i mindst 10 år (gerne scannet). Certificeringsorganet skal godkende ovennævnte manualer og udføre en stikprøvekontrol af kvaliteten på byggepladsen. Samles elementerne af andre end den certificerede virksomhed skal der i aftalegrundlaget om "Cascading ITT" (EN 14351-1, afsnit 7.2.5) tilføjes en klausul om, at certificeringsorganet skal have adgang til at udføre en kvalitetskontrol af de færdigsamlede elementer.

DVV Produktcertifikatet skal derudover sikre, at produktet i enhver henseende svarer til virksomhedens egen omtale heraf.

Den af certificeringsorganet udførte inspektion (kontrol) af produkterne skal foretages ab fabrik og omfatte: Karm og rammer, beslag, tætningslister og overfladebehandling samt i den udstrækning, produktet leveres monteret med glas, da også glassets synsmæssige kvalitet og isoleringsværdi samt isætningsmetode og -materialer. For termoruders vedkommende omfatter kontrollen dog ikke rudens evne til at forblive dugfri mellem glassene.

En virksomhed, der vælger de Tekniske Bestemmelser for DVV som grundlag for en produktcertificering, har pligt til at lade alle sine standardprodukter, solgt i Danmark, omfatte af certificeringen, hvilket dog ikke forhindrer virksomheden i at udføre specialopgaver efter ordre, men det skal i aftalegrundlaget for sådanne opgaver klart fremgå, at der er tale om et ikke certificeret produkt. Hvis standardprodukterne sælges på eksportmarkeder uden at de er produceret i henhold til de Tekniske Bestemmelser for DVV, skal virksomheden have nedskrevne procedurer for, hvordan det sikres, at disse produkter ikke sælges som certificerede.

Ved standardprodukter forstås produkter, der er fremstillet på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som indkøbes som typiserede profiler i form af halvfabrikata.

Efter særlig aftale kan certificeringen omfatte specialopgaver, når virksomheden skriftligt anmoder herom, og der samtidig fremsendes en specifikation af de suppleringer, der er aftalt i forhold til det ordinære certificeringsgrundlag.

Som grundlag for produktcertificeringen skal virksomheden for hver enkelt produkttype udfylde et datablad med tilhørende tegninger i relevante må-lestoksforhold.

Databladet og tegningerne skal udfærdiges in duplo, hvoraf det ene eksemplar indsendes til certificeringsorganet, medens det andet skal opbevares hos den produktansvarlige i virksomheden.
Ingen ændringer i de på databladet eller tegningerne angivne specifikationer må bringes til udførelse, før et revideret blad er indsendt til og kommenteret af certificeringsorganet, og det er dokumenteret, at evt. påbud fra organet er efterlevet.

Såfremt der i væsentlige henseender ændres på godkendte materialer, konstruktioner og udformninger, skal relevante funktionskrav dokumenteres opfyldt ved fremlæggelse af prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningsinstitut.

Ved Cascading ITT (overført førstegangsprøvning) skal der mellem komponentdesigner og samleproducenten være indgået en aftale der opfylder EN 14351-1, afsnit 7.2.5.