Dansk / English HjemLinksSitemap

4. Regler for produktcertificering

4.1 Løbende overvågning

4.1.1 Besøgsfrekvens

Det er en forudsætning for opretholdelsen af et produktcertifikat på grundlag af VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser, at det ved en løbende overvågning (kontrolbesøg) kan verificeres, at virksomhedens produkter og kvalitetsstyring er i overensstemmelse med grundlaget for certifikatet.

Den løbende overvågning omfatter som udgangspunkt 2 kontrolbesøg pr. år. 

Under følgende betingelser kan besøgsfrekvensen nedsættes til 1 kontrolbesøg pr. år:

 

• Gennem en uafbrudt 2-årig periode – omfattende 4 kontrolbesøg må der ikke være registreret tilfælde af kritiske fejl, som har medført skærpet kontrol.

• I samme periode må antallet af væsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg højst være den øvre kontrolgrænse (ØKGa) minus 0,4 fejl pr. element.

• Antallet af uvæsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg må højst være den øvre kontrolgrænse (ØKGb).

• Inden for perioden 5 til 7 måneder efter det årlige kontrolbesøg skal virksomheden fremsende kopi af den første uges kontroljournal i hver måned samlet til kontrolorganet i elektronisk form.


Når en virksomhed har opnået retten til kun 1 kontrolbesøg pr. år, fortsætter denne besøgsfrekvens, så længe de ovennævnte fejlgrænser og indberetninger overholdes. 

Såfremt indberetninger, efter forudgående skriftlig varsel på 5 arbejdsdage, ikke fremsendes, eller det ved et kontrolbesøg registreres, at de ovennævnte fejlgrænser ikke overholdes, ændres besøgsfrekvensen til 2 kontrolbesøg pr. år.

Retten til kun 1 kontrolbesøg pr. år kan herefter generhverves, når de ovennævnte betingelser er overholdt ved 2 på hinanden følgende besøg.

Ved produktion af vinduer og døre i forskellige materialer kræves der som minimum ét certifikat og yderligere et pr. materialegruppe, hvis omsætning er større end 10 mio. 

Tidspunktet for de ordinære halvårlige kontrolbesøg vælges af certificeringsorganet, og besøgene kan foretages uden forudgående melding til virksomheden.

Besøgene kan foretages alle arbejdsdage, dvs. mandag-fredag dog med undtagelse af generelle ferieperioder.
Besøgstidspunktet vælges principielt tilfældigt for hver virksomhed, men skal dog tilrette-lægges således, at transportomkostningerne holdes på et rimeligt niveau.