Dansk / English HjemLinksSitemap

4. Regler for produktcertificering

4.1 Løbende overvågning

4.1.2 Grundlag for, og omfang af stikprøve

For at opnå en effektiv sikring af kvalitetsniveauet skal certificeringen ske ved en særskilt vurdering af de anvendte konstruktionsprincippers egnethed, konstruktionskvaliteten, således at de løbende kontrolforanstaltninger indskrænkes til at beskæftige sig med produktionskvaliteten og kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Kontrolbesøgene begrænses derved til en undersøgelse af, om evt. ændringer i virksomhedens kvalitetsstyring er implementeret samt til kontrol af hovedmål, visuel kontrol af generelle materialeegenskaber og manuelle funktionsafprøvninger udført ved gennemgang af en stikprøve bestående af 10 elementer.

Vurderingen af kvaliteten baseres således på repræsentative stikprøver, og det absolutte kvalitetsudsagn erstattes med en sandsynlighed. Kvalitetsudsagnet kategoriseres og vægtes på samme måde, som det kan forventes, at forbrugeren vil gøre det ved vurdering af produktet. Der anvendes tre kategorier for afvigelser, nemlig kritiske fejl, væsentlige fejl og uvæsentlige fejl.

Der opstilles kvalitetsgrænser for hver af disse kategorier, og ingen af grænserne må overskrides, hvis det pågældende produkt skal accepteres som værende af tilstrækkelig god kvalitet.

Grænsen for de kritiske fejl vælges som et maks. antal fejlbehæftede elementer pr. stikprøve. 

Grænserne for de væsentlige og uvæsentlige fejl vælges som antal fejl pr. element. Der vælges for disse to kategorier forskellige grænser, som sættes i relation til deres forskelle i vigtighed og det antal egenskaber, som skal bedømmes inden for den pågældende kategori. Grænserne for væsentlige fejl vil således være snævrere end for uvæsentlige fejl, ligesom der er forskel i konsekvenserne ved overskridelse.

Der udtages en tilfældig stikprøve fra færdigvarelageret omfattende forskellige elementtyper og om muligt udtaget forskellige steder på lageret for at få repræsenteret flere produktionsserier.

Ved ordinære besøg udtages 10 elementer, som kontrolleres for alle tre fejlkategorier. Det undersøges, om specifikationerne er opfyldt eller ej, og resultaterne registreres.

Såfremt der er punkter, der ikke umiddelbart lader sig kontrollere på det færdige produkt, søges der tilbage i produktionen, hvor den pågældende operation udføres. Kan dette ikke lade sig gøre, fordi operationen ikke udføres på kontroltidspunktet, kan der foretages demontering af elementet.

Kvalitetsstyringssystemet kontrolleres stikprøvevis i forhold til den foreliggende kvalitetshåndbog og De Tekniske Bestemmelser for DVV. Det undersøges, om systemet fortsat virker effektivt, og ved en gennemgang af kontrolprotokoller registreres det, om der har været svingninger i produktionskvaliteten siden sidste besøg. Kontrollen tilrettelægges således, at hele virksomhedens kvalitetsstyringssystem er auditeret indenfor en periode på 3 år. Herefter kan certificeringsorganet i samråd med virksomhedens ledelse aftale, at kontrollen fremadrettet udføres på ændringer i kvalitetsstyringssystemet, og på processer som anses for særlig kritiske overfor svigt i elementernes funktion, eller som giver elementerne en nedsat levetid.