Dansk / English HjemLinksSitemap

4. Regler for produktcertificering

4.1. Løbende overvågning
4.1.3 Beskrivelse af fejlkategorier 

1. Kritiske fejl (K)

2. Væsentlige fejl (V)

3. Uvæsentlige fejl (U)

Vil have indflydelse på elementets funk­tion og levetid

Kan have mindre ind­flydelse på elemen­tets funktion og levetid

Vil ikke have ind­flydel­se på elemen­tets funk­tion og levetid

Vil blive observeret af kunden

Vil sandsynligvis ikke umiddelbart blive obser­veret af kunden

Vil ikke blive obser­veret af kunden

Vil medføre rekla­ma­tion

Vil sandsynligvis ikke medføre reklamation

Vil ikke medføre rekla­mation

Fejl og kategorisering er beskrevet i bilag 8.

Kritiske fejl måles ved antal elementer med fejl:

Ved kritiske fejl tages der hensyn til, at tilstedeværelsen af fejl af denne kategori vil medføre, at elementet ikke vil udfylde sin funktion og derfor i princippet er ubrugeligt. Elementer med kritiske fejl skal enten kasseres eller repareres til et udfald svarende til et fejlfrit element, og der skal straks iværksættes korrigerende handlinger.  

Væsentlige og uvæsentlige fejl måles ved antal fejl pr. element:

En stor del af de kvalitetskriterier, som er opstillet i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser, vil af forbrugerne blive vurderet forskelligt, og det vil i øvrigt være vanskeligt at opstille faste grænser for, i hvilket omfang væsentlige og uvæsentlige fejl kan tillades. Disse fejl vil derfor under stikprøven blive grupperet og summeret til en størrelse, hvoraf der kan beregnes et gennemsnit pr. kontrolleret element. Kravene opstilles som et maksimum antal fejl pr. element baseret på erfaringer i branchen og det kvalitetsniveau, som De Tekniske Bestemmelser for DVV fastlægger. Hvis andet ikke fremgår af kontrolrapporten, kan elementer med disse fejl leveres uden at have gennemgået en reparation, men der skal snarest iværksættes korrigerende handlinger til sikring mod gentagelser. For at tage højde for den teknologiske udvikling af processer og materialer er der i bilag 8 indført en vægtningsfaktor. Ved sammentællingen i fejlkategorierne skal der tages højde for vægtningen.