Dansk / English HjemLinksSitemap

4. Regler for produktcertificering

4.1 Løbende overvågning

4.1.4 Kriterier for godkendelse eller afvisning 

Kritiske fejl:
Normal kontrol. Kontrollen udføres ved, at der på færdigvarelageret udtages en tilfældig stikprøve på n1 enheder. Kvaliteten anses for acceptabel, såfremt der højst findes C1 enheder med kritiske fejl. Kvaliteten betragtes som uacceptabel, hvis der findes C1+1 enhed med fejl.

Stikprøvestørrelsen n1 og godkendelsen, afvisningskriteriet C1, vælges ud fra et ønske om, at risiko af type 1, dvs. godkendelse selv om kvaliteten er utilfredsstillende, højst er 35 %, når den tilladelige fejlproduktion er 10 %. Dette krav opfyldes fx af en stikprøve på n1 = 10 og C1 = 0. Det vil sige, at der ud af 10 undersøgte elementer ikke må være nogle, der er behæftet med kritiske fejl (se punkt 4.1.3 og bilag 9).

Ekstra kontrol. Hvis der under den normale kontrol afsløres kritiske fejl, udtages som ekstra kontrol en ny stikprøve på n2 enheder. Kvaliteten anses for at være tilfredsstillende, såfremt der højst findes C2 enheder med kritiske fejl og utilfredsstillende, hvis der findes C2+1 enheder med fejl.

For at opnå samme sikkerhed mod fejlbedømmelse som ved normale besøg vælges der samme stikprøvestørrelse og C-værdi, altså n2 = 10 og C2 = 0, men en stikprøvestørrelse n = 20 og C = 1 vil dog også give den samme sikkerhed (se bilag 8). Det vil sige, at partiet kan godkendes, selv om der i den første stikprøve på 10 elementer er et med fejl, når blot der ikke er fejl i den næste stikprøve på 10 elementer.

Såfremt der i begge stikprøver á 10 elementer findes en eller flere kritiske fejl, afvises partiet, og der indføres skærpet kontrol.

 

Væsentlige fejl:
De tekniske bestemmelsers hovedformål er at sikre, at de færdige produkter har en tilfredsstillende kvalitet, når de forlader fabrikken. Det er ikke bestemmelsernes formål at styre virksomhedernes kvalitetspolitik. I erkendelse heraf, og da det ville være økonomisk uforsvarligt at forlange produkterne fejlfrie, anses det for tilstrækkeligt at angive en øvre grænse for det tilladelige antal fejl pr. kontrolleret element.

Denne øvre kontrolgrænse ØKGa fastsættes af VinduesIndustriens Tekniske Ud-valg på grundlag af de indhøstede erfaringer. Pr. 1. januar 2012 er ØKGa for Træ fastsat til 1,0, medens den for Plast er 0,6 og for Metal og FRP 0,8 væsentlige fejl pr. element. Såfremt ØKGa ændres, uden at bestemmelserne ændrer udgave, skal virksomhederne have skriftlig meddelelse herom.

Overskrides den øvre kontrolgrænse, betragtes kvaliteten som utilfredsstillende, og der indføres skærpet kontrol.

Konstateres der ved et ordinært halvårsbesøg eller ved et besøg under skærpet kontrol væsentlige fejl i et antal, der er lig med eller større end 2 gange den fastsatte øvre kontrolgrænse ØKGa, betragtes kvaliteten som særdeles utilfredsstillende, og forholdet skal omgående rapporteres til certificeringsorganets ledende medarbejder.

Certificeringsorganets ledende medarbejder skal herefter inden for 30 dage efter det rapporterede besøg aflægge virksomheden et besøg og sammen med den ordinære kontrollant foretage en normal stikprøveudtagning og gennemføre en repræsentativ kontrol af produkterne og kvalitetsstyringssystemet.

Hvis resultatet af dette besøg ligger på linje med det, der gav anledning til den ledende medarbejders indtræden, skal der straks træffes foranstaltninger til inddragelse af certifikatet.

Hvis resultatet af besøget ved den ledende medarbejder plus ordinær kontrollant ligger under linjen 2 gange ØKGa, fortsætter virksomheden under skærpet kontrol.

 

Uvæsentlige fejl:
Den øvre kontrolgrænse ØKGb fastsættes af VinduesIndustriens Tekniske udvalg på grundlag af de indhøstede erfaringer. Pr. 1. januar 2012 er ØKGb for Træ fastsat til 1,2, medens den for Plast og Metal og FRP er 1,0 uvæsentlige fejl pr. ele-ment. Såfremt ØKGb ændres, uden at bestemmelserne ændrer udgave, skal virksomhederne have skriftlig meddelelse herom.

Overskrides den øvre kontrolgrænse, betragtes kvaliteten som utilfredsstillende, og det overlades til certificeringsorganets ledende medarbejder at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indføres skærpet kontrol.

 

Skærpet kontrol:
Ved skærpet kontrol gennemføres der 2 kontrolbesøg pr. halvår. Når der er iværksat skærpet kontrol, fortsættes denne indtil det ved 2 på hinanden følgende besøg er fastslået, at fejlniveauet ligger under de fastsatte øvre grænser for henholdsvis kritiske og væsentlige fejl.

Hvis der ved i alt 3 besøg inden for 1 år, efter at der første gang er noteret overskridelser af de fastlagte øvre grænser, fortsat kan noteres overskridelser, skal der omgående iværksættes den under væsentlige fejl beskrevne procedure med besøg af den ledende medarbejder plus ordinær kontrollant. Grundlaget for godkendelse eller afvisning vil dog her være de ordinære øvre kontrolgrænser.

Overskrides ØKGa ved det efterfølgende besøg vil certifikatet blive inddraget.