Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.3 Træmateriale

Hvis der anvendes forskellige træarter i én og samme vindues-/dørdel skal det sikres, at fugtbetingede dimensionsændringer ikke får nogen negativ indflydelse på funktion og tæthed.

Træarter, som er nævnt i de efterfølgende afsnit kan anvendes med de krav til grund- og overfladebehandling, der er nævnt under de respektive træarter. Andre - eller modificerede - træarter skal være godkendt af Teknisk Udvalg og være opført på en DVV positivliste, som udgives på www.dvv.dk.
Hvis der i områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, forefindes flere træarter, gælder kravet til grund- og overfladebehandling for den træart, som har den dårligste, naturlige holdbarhed.

 

Hårdttræ:
Hårdttræ som Dark Red Meranti, Red Lauan, Sipo, Araputanga, Iroko, Teak og Eg samt andre hårdtræsorter med lige så god holdbarhed i henhold til EN 350-2, kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger.


• Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definition og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt. 5.3.3. Træets densitet skal være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

• Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt.5.5.1 (undtaget er dørtrin, hvor der kan anvendes alternative midler).

• Grund og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 3 eller 4 – jf. pkt. 5.5.3.

Der skal fra træleverandøren foreligge en deklaration, der mindst omfatter træart og densitet.
Er densiteten på det indkøbte træ mindre end 600 kg/m³ skal virksomheden foretage en modtagerkontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer.
Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten.
Såfremt der er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kon-trolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl ved stikprøven.

 

Grantræ:
Grantræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger: 


• Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt. 5.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 5.3.4. Træets densitet skal være mindst 450 kg/m3 ved et fugt-indhold på 12 %.

• Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.

• Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt. 5.5.1.

• Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2ØKO - jf. pkt. 5.5.2.

• Varmebehandlet grantræ som kan klassificeres i klasse 2 (varig) i henhold til DS/EN 350-2 kan anvendes til glaslister, og varmebehandlingen kan regnes gældende som grundbehandling.

Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ.

Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte grantræ.

Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12. 

Virksomheden skal foretage en modtagekontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer.

Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten.

Såfremt det er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kontrolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl for stikprøven.    


Lærketræ:
Lærketræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger: 


• Alt træmateriale uden for tætningsplanet skal være 100 % kernetræ.

• Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt. 5.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 5.3.4. Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

• Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.

• Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt. 5.5.1.

• Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO - jf. pkt. 5.5.2 

Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ.
Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte lærketræ.
Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11.

 

Fyrretræ
Ved anvendelse af fyrretræ gælder følgende bestemmelser: 


• Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt. 5.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 5.3.4. Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %. Fingersamlet træ som middelværdi mindst 480 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

• Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.

• Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt. 5.5.1.

• Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO - jf. pkt. 5.5.2

• Varmebehandlet grantræ som kan klassificeres i klasse 2 (varig) i henhold til DS/EN 350-2 kan anvendes til glaslister, og varmebehandlingen kan regnes gældende som grundbehandling.

Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ. 
Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11.

 

Krav til kerneandel for fyrretræ 
Krav til kerneandel i de færdige profiler er afhængig af det behandlingssystem (grund- og overfladebehandling), som elementerne vil have gennemgået inden levering. 
For elementer med koblede rammer gælder krav til kerneandel ikke de indvendige rammer. 

For elementer med laminerede buede emner med en lameltykkelse mindre end 6 mm gælder kravet om kerneandel ikke.
Ved behandlingssystem 1 og 2 – jf. pkt. 5.5.2 – skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 60 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 60 %. 
Ved behandlingssystem 2 ØKO – jf. pkt. 5.5.2 – skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 90 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 90 %. 
Endvidere skal alle udvendige glaslister ved behandlingssystem 2 ØKO have en kerneandel på min. 90 %, eller glaslisterne skal være separat grundbehandlet i henhold til behandlingssystem 1. 

 

Kontrol af kerneandel – behandlingssystem 1 og 2: 
Under hvert kontrolbesøg skal der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 10. 
For hvert emne, der har en kerneandel under 40 %, gives der én væsentlig fejl.
Der tillades 4 emner med en kerneandel mellem 40 og 60 % - for hvert emne herudover gives en væsentlig fejl pr. emne.
Hvis det samlede antal af emner med kerneandel under 60 % er 10 stk. eller flere, regnes dette som en kritisk fejl, der under samme besøg udløser kontrol af 20 nye emner. Hvis der også ved denne kontrol findes 10 stk. eller flere med en kerneandel under 60 %, indføres der skærpet kontrol i henhold til de i kapitel 4 givne regler.

 

Kontrol af kerneandel – behandlingssystem 2 ØKO: 
Under hvert kontrolbesøg skal der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. 
Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 10 - dog ikke toprammer og topkarme - samt kontrol af glaslisternes kerneandel/grundbehandling. 
For hvert emne, der har en kerneandel under 80 %, gives der én væsentlig fejl. 
Der tillades 4 emner med en kerneandel mellem 80 og 90 % - for hvert emne herudover gives en væsentlig fejl pr. emne.
Hvis det samlede antal af emner med kerneandel under 90 % er 10 stk. eller flere, regnes dette som en kritisk fejl, der under samme besøg udløser kontrol af 20 nye emner. 
Hvis der også ved denne kontrol findes 10 stk. eller flere med en kerneandel under 90 %, indføres der skærpet kontrol i henhold til de i kapitel 4 givne regler.

 

Varmebehandlet træ
Varmebehandlet træ skal kunne klassificeres i klasse 2 (varig) i henhold til EN 350-2. Varmebehandlet træ skal opfylde bestemmelserne om kernetræ ved behandlingssystem 2ØKO. Overfladebehandlingen skal udføres jf. pkt. 5.5.2 - Behandlingssystemer for nåletræ, system 2ØKO.

Fra træleverandøren skal der foreligge en deklaration, der mindst omfatter angivelse af metode for varmebehandling, træart og densitet for råtræ. Processen skal være overvåget af et eksternt kontrolorgan. 

Slutkunder skal gøres bekendt med evt. lugtgener fra det varmebehandlede træ.

 

Materialedata
Som minimum skal der foreligge dokumenterede data for følgende egenskaber:


•    Densitet

•    Bøjningsstyrke

•    Skruefasthed ved en angivet skruedybde.

 

Typeprøvning
Styrke/robusthed:
Der skal være udført en typetest i henhold til EN 14608. Elementerne skal kunne klassificeres i klasse 2 efter EN 13115.
Ved en efterfølgende øget belastning til 600 N må der ikke forekomme svigt eller brud i hængsler eller beslag og deres befæstelse, eller i rammens hjørnesamlinger.

Vindbelastning:
Dokumentation af modstandsevnen overfor vindbelastning, udføres i henhold til EN 12211 og klassifikationen angives efter EN 12210.
Klassifikation skal opfylde:


•    Klasse 3 for belastning.

•    Klasse C for udbøjning.