Dansk / English HjemLinksSitemap

6. Vinduer og døre af plast

6.4 Arbejdsudførelsen

6.4.2 Samlinger

Hjørnesamlinger på karme og rammer skal ske ved svejsning. Tvær- og lodposte kan kontrakehles og fastgøres med et til profilsystemet udviklet beslag. Samlingerne skal være absolut tætte mod luft- og vandindtrængen.

Databladet (bilag 2) skal indeholde en kort beskrivelse af samlingsmetoden. Ved svejsning skal der fx oplyses om de retningslinjer for temperatur, tid og tryk ved kontakt med svejsespejlet samt tid og tryk under den sammenpresning, der af profilleverandøren er foreskrevet i forbindelse med det pågældende materiale og profil.

Ved hvert ordinært kontrolbesøg skal der foretages en dokumenteret kontrolmåling af, hvorvidt svejsespejlets temperatur samt tid og tryk ved kontakt med svejsespejlet stemmer overens med instrumentvisningen og profilleverandørens forskrifter.

Efter skift af belægning på svejsespejlet skal der udføres 8-10 prøvesvejsninger, inden første produktionsvejsning foretages. Der skal desuden føres nøje kontrol med spejlets renholdelse.

Svejseapparatet skal være således placeret i lokalet, at der ikke som følge af træk fra fx porte og vinduer opstår ensidig afkøling af svejsespejlet.

I forbindelse med kontrolbesøg skal der fremstilles 4 prøver af rammehjørner med profilbredde 60-80 mm for prøvning af styrke af svejsesamling. Prøvningen skal udføres i overensstemmelse med den metode (tryk/bøjningsprøvning), der er angivet i EN 514.

Brudlasten (F) skal mindst være 2,5 kN.

For smallere profiler skal brudlasten (F) være i overensstemmelse med den værdi, der er anvist af leverandøren.

Såfremt virksomheden selv foretager/lader foretage regelmæssig dokumenteret prøvning af rammehjørners styrke, skal ekstern akkrediteret prøvning udføres 1 gang om året. Foretager virksomheden ikke prøvning som angivet, skal ekstern prøvning udføres ved hvert ordinært kontrolbesøg med tilfredsstillende resultater.

Bundstykker i rammer og karme skal på produktionsstedet forsynes med drænhuller i et sådant omfang, at eventuelt regn- eller kondensvand kan ledes til det fri. Hullernes mindste mål er ø8 mm eller en spalte på 5 x 15 mm, og placeringen skal være således, at alt vand kan bortledes. I forbindelse med termoruder skal det samlede areal af drænhuller svare til det krav som er anført under punkt 6.8.2 Rudemontering. Drænhullerne må ingen steder have forbindelse til hulrum med indlagt armering.

Afstivningsprofiler skal enten passe stramt i plastprofilet eller fastholdes med usynligt anbragte skruer med en indbyrdes afstand på ikke over 25 cm og maks. 6 cm fra enderne. Såfremt profilleverandøren anviser andre skrueafstande, skal disse overholdes.