Dansk / English HjemLinksSitemap

7. Vinduer og døre af metal

7.3 Profilmaterialet

Metalprofiler til fremstilling af vindues- eller dørelementer i rene metalkonstruktioner skal overholde de materialespecifikationer, der er angivet i Eurocode 9 og tilhørende Danske normer for aluminiumskonstruktioner DS 411-420/kap. 5 – tillæg 2006. 
Legeringer af typen EN AW-6063, EN AW-6060 eller tilsvarende kan anvendes. Hærdningstilstanden skal min. være T5. 
      
Legeringens sammensætning skal i videst mulig udstrækning fremgå af da­tabladet (bilag 2).
De anførte normer skal desuden drages i anvendelse på andre områder, så­fremt det er relevant i forbindelse med fremstilling af vindues- eller dørele­men­ter.

Profilerne må under normale lysforhold ikke udvise fejl i form af oxidin­deslut­ninger, blærer, buler, skævheder eller revner. Når profilerne besigti­ges i en af­stand på over 1,5 m, må eks­truderingsstriber eller andre fejl i over­fladen ikke være synlige.

Godstykkelsen i aluminiumsprofiler skal på steder, hvor der foretages fast­gørelse af hængsler eller lignende be­lastede beslag, være min. 1,8 mm, så­fremt der ikke ind­lægges forstærkninger.
Vedr. elementernes stivhed henvises til bemærkningerne i punkt 7.0.

Konstruktionerne må ikke kombineres, samles eller fast­gøres med materia­ler, der frem­byder fare for korrosionsud­vikling, uden at der træffes særlige foran­staltninger til fore­byggelse heraf.

Det skal af datablad og brochuremateriale fremgå, om der i elementet fore­kommer kul­debroer. Hvis kuldebroer ikke forekommer, skal isolerin­gens art og konstruktion klart fremgå af datamaterialet.

Elementer beregnet til indbygning i boliger og andre byg­ninger med lignen­de brugs­mønster skal fremstilles af pro­filer med brudt kuldebro, med mindre kunden udtrykkeligt ønsker et andet profilsy­stem.