Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.3 Træmateriale

Hvis der anvendes forskellige træarter i én og samme vindues-/dørdel skal det sikres, at fugtbetingede dimensionsændringer ikke får nogen negativ indflydelse på funktion og tæthed.

Træarter, som er nævnt i de efterfølgende afsnit kan anvendes med de krav til grund- og overfladebehandling, der er nævnt under de respektive træarter.

Andre - eller modificerede træarter skal være godkendt af Teknisk Udvalg og være opført på en DVV positivliste, som udgives på www.dvv.dk

Hvis der i områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, forefindes flere træarter, gælder kravet til grund- og overfladebehandling for den træart, som har den dårligste, naturlige holdbarhed.

 

Hårdttræ:
Hårdttræ som Dark Red Meranti, Red Lauan, Sipo, Araputanga, Iroko, Teak og Eg samt andre hårdtræsorter med lige så god holdbarhed i henhold til EN 350-2, kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 

 • Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definition og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt. 8.3.3. Træets densitet skal være mindst 500 kg/m3 ved 12 %.

 • Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt.5.5.1 (undtaget er dørtrin, hvor der kan anvendes alternative midler).

 • Grund og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 3 eller 4 – jf. pkt. 5.5.3

Der skal fra træleverandøren foreligge en deklaration, der mindst omfatter træart og densitet

Er densiteten på det indkøbte træ mindre end 600 kg/m³ skal virksomheden foretage en modtagerkontrol af træets densitet, det på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer.

Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten.

Såfremt der er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kontrolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl for stikprøven.

 

Grantræ:
Grantræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 

 • Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfalds-krav, der er angivet i skemaet pkt. 8.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 8.3.4. Træets densitet skal være mindst 450 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm

 • Grund- og overfladebehandling udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 5. Alternativt kan anvendes behandlingssystem 1 eller 2.

Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ.

Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte grantræ.

Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12.

Virksomheden skal foretage en modtagekontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer.

Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten.

Såfremt der er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kontrolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl for stikprøven.

 

Lærketræ:
Lærketræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 

 • Alt træmateriale uden for tætningsplanet skal være 100% kernetræ.

 • Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfalds-krav, der er angivet i skemaet pkt. 8.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 8.3.4. Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm

 • Grund- og overfladebehandling udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 5. Alternativt kan anvendes behandlingssystem 1 eller 2.

Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ.

Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte lærketræ.

Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11.

 

Fyrretræ:
Ved anvendelse af fyrretræ gælder følgende bestemmelser:

 

 • Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfalds-krav, der er angivet i skemaet pkt. 8.3.2, og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt. 8.3.4. Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %. Fingersamlet træ som middelværdi mindst 480 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.

 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm

 • Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt. 8.5.1.

 • Grund- og overfladebehandling udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 5. Alternativt kan anvendes behandlingssystem 1 eller 2.

Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ.

Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11.

 

Krav til kerneandel for fyrretræ
Kerneandelen skal være min. 60 % i de områder, der ligger uden for tætningsplanet.

For laminerede profiler skal kerneandelen i hver lamel være min 60 % i de områder, der ligger uden for tætningsplanet.

Tætningsplanets placering og toleranceregel er angivet i Bilag 10.

 

Kontrol af kerneandel – behandlingssystem 1, 2 og 5
Under hvert kontrolbesøg skal der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 10.

For hvert emne, der har en kerneandel under 40 %, gives der én væsentlig fejl.

Der tillades 4 emner med en kerneandel mellem 40 og 60 % - for hvert emne herudover gives en væsentlig fejl pr. emne.

Hvis det samlede antal af emner med kerneandel under 60 % er 10 stk. eller flere, regnes dette som en kritisk fejl, der under samme besøg udløser kontrol af 20 nye emner. Hvis der også ved denne kontrol findes 10 stk. eller flere med en kerneandel under 60 %, indføres der skærpet kontrol i henhold til de i kapitel 4 givne regler.