Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.3 Træmateriale

8.3.4 Supplerende definitioner og krav for emner i nåletræ

Knaster
Knaster måles og benævnes efter den figur, der tegner sig på skær­efla­den.

Lang ovalformet: En knast, hvor længden er større end 2 x bredden, måles ved længde + bredde : 3.0.

Korte ovalformede og cirkulære knaster måles som henholds­vis største bredde eller diameter.

Et emnes sidemål defineres ud fra emnets nominelle dimen­sioner uden false eller pro­fileringer.

Antallet af knaster i den enkelte emnedel må pr. side ikke overstige et helt tal, der er større end 1 + (10 x L):3, hvor L er lig med em­nelængden målt i m. En knastgruppe, hvor afstanden mellem de enkelte knaster er mindre end emnets bredde, regnes i denne hen­seende kun som én knast. Prop­ning og andre ud­fyldninger med­regnes som en knast. Perle­knaster medregnes ikke.

Kantknaster, der er synlige på 2 sider, måles og bedømmes efter, hvad der er synligt på den enkelte side.

Døde og delvis fastvoksede knaster som barkringsknaster bedøm­mes ud fra deres syns­mæssi­ge indtryk og indvirkning på elementets funk­tion, når det betragtes i monteret og lukket tilstand.

Udadvendte rammesider og karmkanter samt opadvendte flader på bund­ram­mer og bundkarme inklusive karmbundfalse bedøm­mes ud fra den kendsger­ning, at de udsættes for større vand- og solpåvirk­ning end øvrige flader. Knaster i disse flader skal proppes eller udfyldes, såfremt der er risiko for, at de går løse eller vipper op.

I alle øvrige synlige flader, hvor der befinder sig døde knaster og bark­rings­kna­ster, der virker porøse eller skæm­mende, skal der proppes eller ud­fyldes.

 

Propning
Propstørrelse måles som enkeltknast.

Ved propning, hvor proppen ikke dækker hele knasten, såle­des at der frem­kommer en fast­vokset delknast + prop, be­regnes størrelsen som enkelt­knast + 25%.

På synlige mindre udsatte flader tillades dobbelt prop, når synsindtryk­ket taget i betragt­ning bedømmes som mindre skæmmende end knaster.

Propning skal udføres i samme træsort som emnet. Fiberret­ningen skal være ens i prop og det omgivende ved.

Proppen skal fastgøres med vandfast lim, som opfylder kravet til klasse D4 iht. EN 204.

 

Kunststof
Udfyldning med kunststof kan ske i samme omfang som prop­ning, men det skal doku­menteres, at der ikke sker flydning af stoffet ved opvarm­ning til 70ºC, samt at stoffet er i stand til at modtage og binde alminde­lig over­flade­behand­ling. Det skal ligeledes dokumenteres, at den an­vendte vac­impræg­neringsvæske ikke får stoffet til at kvælde eller på anden måde øver en uøn­sket indflydelse på stof­fet.

 

Radiære ridser og revner
På opadvendte, synlige flader og kanter på rammer og karme må sum­men af længden af ridser ikke overstige 150 mm pr. løbende m emne.

På øvrige synlige flader og kanter på rammer og karme skal ridser og revner udfyldes, hvis den summerede længde overstiger 300 mm pr. løbende m emne.

I øvrigt er udfaldskrav for ridser og revner nærmere specificeret i skema 8.1.2.

Ridser og revner må aldrig løbe ud over en kant.

Ridser og revner skal vurderes således, at der foruden det funktionelle også tages hen­syn til det synsmæssige indtryk af det enkelte emne.

 

Marv
Synlig, smal og fast marv i karmtræ må kun forekomme i følgende længder:

Marvlængde på underkarme:

Marvlængde på sidekarme:

Marvlængde på overkarme:

ca. 20% af emnelængde

ca. 30% af emnelængde

ca. 40% af emnelængde

Marv i rammetræ må ikke forekomme på synlige flader ved lukket element.

 

Krumninger og vridninger
Krumninger og vridninger skal bedømmes efter deres ind­virkning, når elementet er mon­teret, og betragtes i lukket tilstand og under forud­sæt­ning af, at de givne mon­terings­anvisninger samt normal håndværk­skuty­me efterleves.

Det er navnligt indflydelse på elementets tæthed og anden almindelig funktions­duelighed, der skal lægges til grund ved bedømmelsen af krum­ninger og vrid­ninger.

Der må ikke forekomme krumning større end 2:1000 målt over 1 m.

Der må ikke forekomme vridning større end 2 mm pr. 10 cm bredde af emnet målt over 1 m.