Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.3 Træmateriale

8.3.6 Laminering

For laminerede emner, der grund- og overfladebehandles efter behandlingssystem 5, skal hver lamel i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 60 %.

Laminering af andre træarter end nåletræ eller andre materialer kan udføres, såfremt det ved den interne og eksterne kontrol eftervises, at de gældende kravspecifikationer er overholdt. 
Tilsvarende er gældende for laminerede emner, der er opbygget af forskellige træarter.

Note:
For laminerede emners stabilitet og varighed er det en væsentlig faktor at der tages højde for, at træets tan-gentiale fugtdeformation (planskåret træ) kan være op til det dobbelte af den radiale fugtdeformation (spejlskåret træ).
Grundlæggende principper for opbygning af laminerede emner er angivet i EN 13307-1, Anneks A.

De enkelte lameller skal inden laminering være konditioneret til rumtemperatur og et fugtindhold på 12 +/- 2 %.

Vedr. visuelle fejl m.m. gælder for de færdigprofilerede laminerede emner de samme bestemmelser som for massive træemner.

Ved limning med termoplastisk lim skal limen være klassificeret som klasse D4 i henhold til EN 204 (afprøvet i henhold til EN 205). Limen skal tillige overholde krav til bestandighed og styrke ved 80º C i henhold til EN 14257.

Ved limning med termohærdende lim skal limen være klassificeret som klasse C4 i henhold til EN 12765 (afprøvet i henhold til EN 205).

Selve limprocessen skal gennemføres i overensstemmelse med limleverandørens forskrifter for den anvendte limtype/ -variant.

Note:
Til laminerede emner hvor limfugerne i den færdige vindues-/ dørkonsktruktion er direkte eksponeret for det ydre klima (vand og sol) anbefales lim, der er klassificeret som klasse C4 (termohærdende lim).

 

Intern kontrol
Virksomhedens interne kontrol skal som minimum omfatte følgende aktiviteter:

 

• kontrol af rumklimaet i produktions- og lagerlokaler

• kontrol af fugtindhold i råtræ

• kontrol af fugtindhold i klargjorte lameller

• kontrol af lameltykkelse

• kontrol af limdocering

• kontrol af lamineringsprocessen (pressetid, -temperatur, -tryk)

For alle kontrolaktiviteter skal der foreligge arbejdsinstruktioner og skemaer til registrering af kontrolresultater. Det skal heraf fremgå om resultaterne opfylder de stillede krav til den pågældende aktivitet.

Udfaldskrav:
I produktions- og lagerlokaler skal opretholdes en temperatur på mindst 15º C, og luftfugtigheden skal være styret, så der sikres det foreskrevne fugtindhold i træmaterialet.  
(Der anbefales en temperatur på 20º C og en luftfugtighed i intervallet 55 – 65 %). 
Fugtindhold i råtræ og klargjorte lameller: 12 ± 2 %.
Tykkelsen af den ydre lamel fra det inderste tætningsplan og udadtil skal være mindst 6 mm.
Lameltykkelsen må for den enkelte lamel højst afvige +/- 0,1 mm fra middeltykkelsen. 
Dette gælder både på tværs og på langs af lamellen.
Limdoceringen skal overholde limleverandørens anvisninger.
Lamineringsprocessen skal følge de anvisninger, der skal foreligge fra leverandører af lamineringsudstyr og lim.

 

Kontrolfrekvens
Rumklimaet skal registreres mindst 2 gange pr. arbejdsdag/-skift.
Fugtindhold i råtræ skal registreres ved modtagelsen og igen inden videre forarbejdning.     
Fugtindhold i færdige lameller skal registreres mindst 2 gange pr. arbejdsdag/-skift.
Lameltykkelsen kontrolleres mindst 2 gange pr. arbejdsdag/-skift, og der skal tillige altid udføres kontrol ved skift af værktøj og ved omstilling til anden dimension.
Limdocering kontrolleres mindst 1 gang pr. arbejdsdag/-skift.
Lamineringsprocessen kontrolleres mindst 2 gange pr. arbejdsdag/-skift.
Kontrol og registrering af de enkelte delprocesser skal ske efter de forskrifter, der skal foreligge fra leverandører af lim og laminerings-udstyr.

Omfanget af de interne kontrolaktiviteter samt kontrolmængde og kontrolfrekvens for de enkelte aktiviteter skal gennemføres efter procedurer, der er godkendt af den eksterne kontrol.
Tilsvarende skal registreringsformen for kontrolresultater være godkendt af den eksterne kontrol.

Alle registreringsskemaer skal opbevares i mindst 10 år og være tilgængelige for den eksterne kontrol.

 

Intern prøvning
Der skal foretages intern prøvning af limfugernes styrke. Dette kan udføres ved forskydningsstyrkeprøvning eller ved spaltning af limfuger.

Forskydningsstyrkeprøvning skal udføres i henhold til EN 392 med registrering af brudspændingen.

Spaltning af limfuger udføres på prøveemner af 40 mm længde ved anvendelse af mejsel eller stemmejern, og der foretages registrering af træbrudsprocenten. 

Prøveudtagning skal ske mindst 2 gange pr. arbejdsdag/- skift, og der udtages hver gang mindst 3 stk. prøver pr. limningslinie.

Udfaldskrav:
Ved forskydningsstyrkeprøvning skal middelværdien af limfugernes brudspænding være mindst 6 N/mm² for hvert prøveemne.

Ved spaltning af limfuger skal de spaltede flader fremvise mindst 90 % træbrud.
For begge prøvningsmetoder gælder det, at daterede prøver fra de sidste 5 dages produktion skal opbevares og være tilgængelige for den eksterne kontrol.
Krav til prøvningsresultater, samt prøvningsomfang og -frekvens sammen med registrering af prøvningsresultater skal være angivet i procedurer, der er godkendt af den eksterne kontrol.

 

Ekstern kontrol
Den eksterne kontrol skal som minimum omfatte:


• Gennemgang og evt. kontrol af virksomhedens måleudstyr

• gennemgang af resultater fra virksomhedens interne kontrol

• gennemgang af resultater fra virksomhedens interne prøvninger

• kontrol af dokumentation for klassifikation af den anvendte lim

• udtagning af prøver til ekstern prøvning

 

Ekstern prøvning
Ved den eksterne kontrol udtages pr. limningslinie 6 laminerede emner, og af hvert emne udskæres en prøve af 600 mm’s længde, der videregives til prøvning ved et akkrediteret eller et af VinduesIndustrien anerkendt laboratorium.

På laboratoriet udskæres af hver prøvelængde 3 prøveemner a’ 75 mm’s længde til delamineringsprøvning i henhold til EN 14080:2013, annex C.

 

Delamineringsprøvning
Såfremt der til laminering er anvendt termoplastisk lim D4, gennemføres der for de udskårne prøveemner en prøvningscyklus i henhold til EN 14080:2013, annex C, metode C. 

Udfaldskrav
Højst 10 % delaminering som gennemsnit for prøverne fra samme 600 mm prøvelængde.

Såfremt der til laminering er anvendt termohærdende lim C4, gennemføres der for de udskårne prøveemner en prøvningscyklus i henhold til EN 14080:2013, annex C, metode A.

Udfaldskrav
Højst 5 % delaminering efter 2 ”initial cycles” eller højst 10 % delaminering efter 1 ”extra cycles” som gennemsnit for prøverne fra samme 600 mm prøvelængde.

For begge limtyper beregnes delamineringsprocenten på grundlag af den samlede delamineringslængde i forhold til den samlede limfugelængde på de 2 endetræsflader.

 

Bestemmelser for ekstern kontrol
Ved vinduesproducenter, som selv fremstiller laminerede emner, gennemføres den eksterne kontrol i forbindelse med det halvårlige eller årlige kontrolbesøg.

Der udtages ved hvert kontrolbesøg prøver, der videregives til ekstern prøvning ved et akkrediteret, eller et af VinduesIndustrien anerkendt laboratorium.

For andre producenter af laminerede emner, herunder producenter af buede emner, der optræder som leverandører til vinduesproducenter, der er tilsluttet DVV ordningen, skal den eksterne kontrol gennemføres af et uvildigt organ, der er anerkendt af VinduesIndustrien.

Der skal gennemføres 2 årlige kontrolbesøg, dog ved virksomheder med en omsætning mindre end 5 mio. gennemføres 1 årligt kontrolbesøg, og ved hvert besøg udtages prøver, der videregives til ekstern prøvning ved et akkrediteret eller et af VinduesIndustrien anerkendt laboratorium.

Hvis kravene ikke opfyldes, udtages der nye prøver af kontrolorganet til test. Hvis disse prøver heller ikke opfylder kravene, afgør kontrolorganet hvilke tiltag der skal gennemføres.

Hvis kontrolorganet anser det for nødvendigt, skal godkendelsen inddrages indtil forholdene er bragt under kontrol.

 

Mærkning
Laminerede emner fra leverandører skal være mærket med entydig leverandørbetegnelse (navn / logo) samt fremstillingstidspunkt (uge og år).