Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.4 Arbejdsudførelsen

8.4.3 Konstruktiv udformning

Vinduer og døre af træ/alu udføres efter forskellige konstruktive principper, men for alle konstruktioner gælder det, at elementernes styrke/stivhed, lufttæthed og vandtæthed skal opfylde de almindelige eller særlige krav, der er stillet til leverancen – jf. pkt. 8.0 Dimensionering og sikring.

Den samlede konstruktion skal være udført således, at der ikke kan ske tilba-geholdelse af regn eller kondensvand.
Endvidere skal de konstruktive detaljer være udformet på en sådan måde, at der ikke opstår skade eller nedbrydning af de anvendte materialer.
For elementer af træ/alu gælder således følgende bestemmelser:

De udvendige alukomponenter må normalt kun fastgøres til og understøttes på trædelen i punkter eller smalle striber, og hulrummet mellem træ- og alukomponenter skal ventileres til det fri.

Ved overkanten af rammer og karme skal slagregn afvises af vandnæse på karmdelen eller af et tætningsbånd, der sikrer mod indtrængning af slagregn mellem træ- og aludelen og mod vandansamling på trædelens overside.

Note:
Ved andre vandrette trækomponenter bør slagregn ved opadvendte spalter tilsvarende afvises af vandnæse eller af et tætningsbånd mellem træ- og aludelen. Alternativt skal spalten have en sådan udformning, at der er sikkerhed for, at indtrængende slagregn umiddelbart bliver afdrænet. Dette regnes opfyldt såfremt spalten har en bredde på mindst 2 mm over hele profilet, og der kun er punktvis forbindelse mellem træ- og aludelen. Dette er også gældende, hvor aludelen er forhøjet i forhold til bundfalsen. 

Ved vandrette trækomponenter, der kan blive udsat for vandindtrængen, skal oversiden udføres med min. 7º udadgående hældning, og der må ikke forekomme udfræsninger og lignende, der kan medføre vandansamling.

Ved karmfalse af træ eller andet organisk materiale, som er tilbagetrukket i forhold til rammen, og hvor luftspalten mellem karm og rammer ikke giver anledning til en direkte vandindtrængen, kan hældningen udføres med min. 5º udadgående hældning.

Glasfalse i rammer og faste vinduespartier udført af organisk materiale, der kan blive udsat for vandintrængen, skal udføres med en udadgående hældning.

Ligeledes skal gennemgående sprosser, hvor tværsnitdimensionen tillader det, udføres med en udadgående hældning.

Mellem karm og ramme skal der set fra indvendig side være en ensartet afstand. Variation i afstanden må højst være 2 mm, og må højst afvige 2 mm fra det nominelle.

Endvidere skal konstruktion og materialevalg være således, at elementerne overholder de krav, der er angivet under pkt. 8.2 Termiske forhold.