Dansk / English HjemLinksSitemap

Hvad betyder et CE-mærke?

20 år efter vedtagelsen af byggevaredirektivet, er der i EU opnået enighed om en fælles produktstandard for vinduer og yderdøre, DS/EN 14351-1. Fra den 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre, der bringes på markedet i hele EU, være CE-mærket.

Uanset standarden er det dog kun et lovkrav at deklarere de egenskaber, der er reguleret ved lov i det land, hvor produktet markedføres. For vinduer og yderdøre som markedsføres i Danmark er der lov om, at man skal deklarere produkternes energiegenskaber, som krævet i Bygningsreglementet.

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve elementet (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en kode, der henviser til følgedokumenter eller eventuelt en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

For at kunne CE-mærke et vindue eller en yderdør, skal producenten underskrive en overensstemmelseserklæring, der viser at kravene i produktstandarden for vinduer og yderdøre DS/EN 14351-1 er overholdt.

Kravene til dokumentation er i princippet de samme for alle byggevarer, nemlig:

• Typeprøvning (1. gangsprøvning, som fastlægger de deklarerede egenskaber).

• Et kvalitetsstyringssystem.

• Overensstemmelseserklæring og CE-mærke.

CE-mærket angiver ydeevner såsom energiegenskaber, luft- og vandtæthed m.m. og kan bruges til sammenligne producenternes produkter. Med CE mærkningen sikrer man, at ydeevnen er bestemt på det samme grundlag i hele EU.

CE-mærket er ikke et "kvalitetsmærke" i gængs forstand - det fremhæver ikke det ene produkt frem for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke. Ligeledes stiller CE-mærkningen ikke, som DVV, krav til forarbejdning, trækvalitet, overfladebehandling, finish m.m.


 

 

MARKEDSKONTROL

Markedskontrol efter byggevaredirektivets artikel 15 og 21 skal sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten på byggevareområdet. Derudover har markedskontrolmyndighederne også kontrolopgaver efter de nationale byggeregler.

Markedskontrollen af CE-mærkningen gennemføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvortil også evt. klager skal rettes til.

Markedskontrolmyndigheden kan gribe ind såfremt byggevaren ikke er forsynet med CE-mærke, hvis mærkningen ikke er foretaget korrekt, hvis overensstemmelseserklæringen ikke foreligger, eller hvis byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i DS/EN 14351-1.