Dansk / English HjemLinksSitemap

7. Ledelse

7.1 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære årlige generalforsamling for et tidsrum af 2 år ad gangen skiftevis med 2 og 3 hvert år. Genvalg kan finde sted.

Medmindre et medlem udtrykkeligt forinden generalforsamlingen tilkendegiver andet, vil den person, der på medlemmets vegne besidder stemmeretten på generalforsamlingen, tillige være valgbar til bestyrelsen samt eventuelle andre poster i foreningen.

Bestyrelsen skal til enhver tid v√¶re sammensat p√• en s√•dan m√•de, at alle materialekategorier er repr√¶senteret med mindst 1 medlem. 

Mindst én af de på generalforsamlingen valgte repræsentanter for en materialegruppe skal indgå i ledelsen af en evt. sektion på området.

Hvis et bestyrelsesmedlem afg√•r i l√łbet af den periode, vedkommende er valgt for, skal bestyrelsen indkalde den suppleant, der er valgt inden for samme materialekategori. Efter indtr√¶delse i bestyrelsen f√łlger suppleantens valgperiode det afg√•ende medlems valgperiode. S√•fremt der i en periode mellem 2 valg afg√•r mere end et bestyrelsesmedlem inden for hver materialegruppe, foretager bestyrelsen selvsupplering.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen v√¶lger af sin midte en formand og en n√¶stformand. Bestyrelseshvervet er ul√łnnet, men bestyrelsens medlemmer har krav p√• d√¶kning af udgifter til rejser og fort√¶ring under ud√łvelse af hvervet.

Bestyrelsen forest√•r den daglige drift af foreningen gennem et l√łnnet sekretariat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r mindst tre af bestyrelsens medlemmer er til stede samtidig med alle materialekategorier. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens eller i dennes frav√¶r n√¶stformandens stemme afg√łrende.

Opst√•r der uenighed om sp√łrgsm√•l, der er materialeafh√¶ngige, har de enkelte bestyrelsesmedlemmer vetoret. 

Sp√łrgsm√•l i s√•danne sager forel√¶gges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.

Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden. Prokura kan meddeles.

Bestyrelsens medlemmer m√• ikke udnytte eller over for udenforst√•ende r√łbe fortrolige oplysninger, de m√•tte have erhvervet i deres egenskab som medlem af bestyrelsen.

 

7.2 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed. Den √•rlige ordin√¶re generalforsamling afholdes i marts eller april m√•ned og indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 2 og h√łjst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmerne, som √łnskes optaget til beslutning p√• generalforsamlingen, samt √łnsker om opstilling til medlem af bestyrelsen eller suppleant til bestyrelsen skal skriftligt meddeles sekret√¶ren senest 1 uge efter udsendelse af indkaldelsen.

Den ordin√¶re generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende:

 

  • Valg af dirigent
  • Freml√¶ggelse og godkendelse af formandens beretning
  • Regnskab til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
  • Behandling af indkomne forslag
  • Freml√¶ggelse og godkendelse af budget herunder fastl√¶ggelse af st√łrrelse p√• indmeldelsesgebyr og kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af statsautoriseret revisor
  • Eventuelt

 

Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab samt budgetforslag for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Ekstraordin√¶r generalforsamling skal indkaldes, n√•r mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det n√łdvendigt, eller n√•r det kr√¶ves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer, og det angives, hvilke sp√łrgsm√•l der √łnskes dr√łftet. Den ekstraordin√¶re generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at lovlig beg√¶ring herom er tilstillet formanden respektiv n√¶stformanden. Indkaldelse skal ske med mindst 2 og h√łjst 4 ugers varsel. Den ekstraordin√¶re generalforsamlings dagsorden skal foruden de sp√łrgsm√•l, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

Ved afstemninger og valg p√• s√•vel ordin√¶re som ekstraordin√¶re generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. Frav√¶rende medlemmer kan repr√¶senteres af tilstedev√¶rende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog h√łjst ud√łve fuldmagt for 3 andre medlemmer. Alle afg√łrelser p√• generalforsamlingen tr√¶ffes ved almindeligt flertal af de afgivne, gyldige stemmer (se dog punkt 8 og punkt 9). Blanke stemmer medregnes ikke ved opg√łrelsen af afgivne stemmer. Afstemning, herunder valg til bestyrelsen, kan ske ved akklamation, dog skal afstemning ske skriftligt, n√•r beg√¶ring herom frems√¶ttes, eller n√•r generalforsamlingens dirigent bestemmer det.

Associerede medlemmer har ikke tale- og stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.