Dansk / English HjemLinksSitemap

6. Økonomi

6.1 Foreningens midler:

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

 

6.2 Regnskaber:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

 

6.3 Kontingent:

Foreningen opkræver et indmeldelsesgebyr og et kontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Ved indmeldelse i foreningen betaler nye medlemmer - ud over et indmeldelsesgebyr - forholdsmæssig andel i ordinært og ekstraordinært kontingent for hver resterende ikke afsluttet måned af regnskabsåret.

Det årlige kontingent til VinduesIndustrien forfalder til betaling efter påkrav.

Virksomheder, der i samme selskab har produktion i flere materialekategorier, betaler indmeldelsesgebyr og kontingent som én medlemsvirksomhed. Et datterselskab til en virksomhed, der er medlem af VinduesIndustrien, betaler indmeldelsesgebyr og kontingent som en ordinær medlemsvirksomhed og har stemmeret herefter. 

Betaling for tilslutning til en sektion afgøres af sektionen.

For associerede medlemmer opkræves et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

6.4 Kontingentrestance:

Såfremt et medlem efter påkrav, der fremsættes senest 1 måned efter forfaldsdag, ikke har betalt kontingent eller gebyr senest 3 måneder efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet.

Virksomheder, der slettes på grund af restance eller på anden måde udtræder af foreningen i gæld til denne, kan ikke genoptages, før alle skyldige beløb er indbetalt.

 

6.5 Fondsstøtte:

Foreningen kan søge og modtage bidrag fra danske og internationale forsknings- og teknologiråd, fonds, legater m.v.