Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Medlemsforhold

5.1 Optagelse

Som medlemmer kan optage:

 

  1. Danske og udenlandske virksomheder, der industrielt fremstiller vinduer, vindueselementer og yderd√łre.
  2. Datterselskaber og moderselskaber der alene fungerer som salgsselskaber, n√•r den under pkt. 1 anf√łrte produktion sker i et dansk eller udenlandsk moderselskab, eller i et af moderselskabet 100% ejet andet datterselskab.

Fremstillingen skal ske p√• grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som indk√łbes som standardprofiler i form af halvfabrikata.

P√• tidspunktet for ans√łgning om optagelse skal virksomheden i dens nuv√¶rende navn og selskabsform have eksisteret i mindst 1 √•r.

Sammen med ans√łgningen om optagelse skal ans√łgeren i form af det seneste √•rsregnskab dokumentere, at virksomheden besidder en rimelig ansvarlig egenkapital i forhold til virksomhedens samlede oms√¶tning. Indsigten i regnskaberne m√• kun komme til kendskab for foreningens registrerede revisor og den daglige ledelse. Bed√łmmelsen af regnskaberne - herunder tilstedev√¶relsen af den ansvarlige egenkapital - foretages alene af den registrerede revisor. Regnskaber for udenlandske virksomheder skal v√¶re efter internationale anerkendte regnskabsprincipper.

For så vidt angår de ovenfor nævnte datterselskaber, der alene fungerer som salgsselskaber eller produktionsselskaber, er det en forudsætning for optagelse, at moderselskabet indestår for datterselskabets eventuelle forpligtelser overfor VinduesIndustrien og i relation til Garantiordningen.

Endelig afg√łrelse om optagelse tr√¶ffes alene af bestyrelsen.

Hvis der inden for en ans√łgers materialeomr√•de findes en sektionsdannelse, har bestyrelsen dog pligt til at indhente en udtalelse fra ledelsen af den p√•g√¶ldende sektion, inden der tr√¶ffes afg√łrelse om ans√łgningen.

Som associerede medlemmer kan optages danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen.

Det er alene bestyrelsen, der tr√¶ffer afg√łrelse om optagelse af associerede medlemmer.

Generalforsamlingen kan efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen udnævne enkeltpersoner til æresmedlemmer, uanset om de opfylder betingelserne for at være medlem eller ej.

 

5.2 √Ündring af selskabsform og/eller ejerskab:

I tilf√¶lde af, at tilsluttede virksomheder √¶ndrer navn, selskabsform og/eller ejerskab, skal bestyrelsen have hver sag til behandling og tr√¶ffe beslutning om virksomhedens fortsatte medlemskab. Som grundlag for en s√•dan beslutning skal bl.a. indg√• en vurdering af kontinuitet i produktion, kvalitetsstyring og ledelse. Bestyrelsen har tillige ret til at lade foreningens registrerede revisor foretage en bed√łmmelse af virksomhedens regnskaber og budgetter og lade en s√•dan bed√łmmelse indg√• i vurderingen. Det vil endvidere v√¶re et krav for fortsat medlemskab, at virksomheden opretholder alle tidligere forpligtelser i relation til den g√¶ldende 5 √•rs garanti for medlemmer af VinduesIndustrien.

 

5.3 Pligter

Medlemmerne skal være tilsluttet én, af VinduesIndustrien godkendt, certificeringsordning.

Medlemmerne er forpligtet til at anvende og overholde VinduesIndustriens Fælles Salgs- og Leveringsbetingelser.

Medlemmerne er forpligtet til at afgive en garanti på leverede produkter, der er i overensstemmelse med den for VinduesIndustrien gældende garantierklæring.

Medlemmerne er forpligtet til at være tilsluttet VinduesIndustriens garantiordning.

Medlemmerne er forpligtet til at have tegnet en udvidet erhvervs- og produktansvarsforsikring under den af VinduesIndustrien gældende hovedpolice for kollektiv forsikring.

Medlemmerne er forpligtet til at efterleve kendelser afsagt af Byggeriets Anken√¶vn. Forpligtelsen g√¶lder s√•vel medlemmer, som s√¶lger elementer direkte til en forbruger, som medlemmer der s√¶lger elementer indirekte til en forbruger via en mellemhandler, f. eks. en t√łmrerforretning eller t√łmmerhandler. Det er en foruds√¶tning for medlemmets forpligtelse, at medlemmet har haft en rimelig adgang til at varetage sine interesser i forbindelse med sagsbehandlingen ved Byggeriets Anken√¶vn, herunder at medlemmet har haft lejlighed til at beg√¶re og/eller deltage i eventuelt afholdt sk√łnsforretning.

S√• snart VinduesIndustriens Garantiordning har modtaget anmodning om d√¶kning i anledning af manglende efterlevelse af en kendelse/afg√łrelse, der p√•l√¶gger medlemmet pligt til mangelafhj√¶lpning respektive erstatning, er VinduesIndustriens Garantiordning berettiget til hos medlemmet at afkr√¶ve betaling for det bel√łb, som afhj√¶lpningsomkostningerne er fastsat til, respektive er dokumenteret at udg√łre gennem afholdt syn og sk√łn.

Medlemmerne er forpligtet til - efter n√¶rmere bestemmelse fra bestyrelsen - at oplyse st√łrrelsen af den √•rlige oms√¶tning samt afgive andre oplysninger af betydning for foreningens varetagelse af medlemmernes f√¶lles interesser. Dette g√¶lder bl.a. for indberetninger til statistik vedr√łrende produktionsomfang. Oplysningerne indsendes til foreningens registrerede revisor og kan kr√¶ves attesteret af medlemmernes registrerede eller statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen kan fasts√¶tte regler, efter hvilke et medlems manglende overholdelse af oplysningspligten i henhold til ovenn√¶vnte afsnit straffes med b√łde p√• indtil kr. 10.000 eller efter omst√¶ndighederne med eksklusion.

S√•fremt der inden for medlemmets produktionsomr√•de er etableret en materialerelateret sektion, har medlemmet pligt til at deltage i de faglige og √łkonomiske aftaler og forpligtelser, der aftales i sektionen.

De ovennævnte pligter er ikke gældende for associerede medlemmer.

 

5.4 Rettigheder

Medlemsvirksomhedernes medarbejdere har adgang til foreningens arrangementer. Medlemmerne modtager indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale, som foreningen udsender.

For associerede medlemmer træffer bestyrelsen beslutning om, i hvilket omfang disse skal modtage indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale.

Medlemmer inden for samme materialegruppe kan danne en sektion til varetagelse af s√¶rlige interesser inden for det p√•g√¶ldende materialeomr√•de. Sektionen afgr√¶nser selv sit interesseomr√•de, der dog ikke m√• v√¶re i modstrid med den samlede forenings interesser. Afg√łrelse heraf tr√¶ffes af generalforsamlingen.

Sektionen afg√łr selv, om den vil etablere egen sekretariatsfunktion eller g√łre brug af foreningens sekretariat.

 

5.5 Eksklusion

Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem ikke længere opfylder de for optagelse gældende bestemmelser eller skader foreningens anseelse og arbejde eller på anden måde væsentlig misligholder sine forpligtelser over for foreningen, slette eller ekskludere det pågældende medlem.

Eksklusion kan tillige ske, s√•fremt et medlem efter bestyrelsen sk√łn uden rimelig grund undlader at efterleve en afg√łrelse truffet af Byggeriets Anken√¶vn.

Eksklusion kan med ops√¶ttende virkning indankes for f√łrstkommende ordin√¶re eller ekstraordin√¶re generalforsamling.

Indankningen, der kan foretages af såvel medlemmet som af et bestyrelsesmedlem, skal fremsættes senest 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om beslutningen.

Inddragelse af certifikat fra den af VinduesIndustrien valgte certificeringsordning medf√łrer umiddelbart eksklusion af VinduesIndustrien.

Et ekskluderet medlem har ikke krav på andel af foreningens formue.

 

5.6 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til et kalenderårs slutning - tidligst til slutningen af det andet år efter det år, optagelse som medlem er sket.

Ændres foreningens vedtægter væsentligt, er medlemmer, der på generalforsamlingen har stemt imod disse ændringer, berettiget til at udmelde sig med 3 måneders varsel.