VinduesIndustriens Vedtægter

Her kan du læse eller downloade 

VinduesIndustriens vedtægter

Historik

Senest revideret 30. marts 2023.

Foreningens navn er VinduesIndustrien.

Foreningen er stiftet ved et møde i Byggecentrum i Middelfart den 18. april 1977.

Over for udlandet kan foreningen benævnes Association of Danish Window Manufacturers eller Verband Dänischer Fensterhersteller.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

Foreningen har til formål at:

 

 1. Varetage branchens teknisk faglige interesser (ekskl. enkeltvirksomhedernes markedsføring) over for myndigheder, organisationer og institutioner, bygherrer, projekterende ingeniører og arkitekter og andre byggefaglige forbrugere samt leverandører.
   
 2. Etablere samarbejde med tilsvarende eller beslægtede brancheforeninger i ind- og udland.
   
 3. Bistå med løsning af tekniske spørgsmål, som er fælles for branchen.
   
 4. Virke til fremme for loyalt samarbejde mellem foreningens medlemmer.
   
 5. Udøve saglig oplysning for produktområdet.
   
 6. Tilse at også ikke-medlemmer giver teknisk saglige oplysninger om deres produkter og evt. påtale, hvis dette ikke sker.
   
 7. Etablere og gennemføre en intern produktionsstatistik.
   
 8. Etablere og gennemføre en intern informationstjeneste.
   
 9. Behandle, udgive og ajourføre foreningens ”Tekniske Bestemmelser”.
   
 10. Sikre at de til enhver tid gældende myndighedskrav og normer i Danmark, herunder bestemmelser udstedt i medfør af EU´s byggevaredirektiv, er overholdt.
   
 11. Medvirke til at sikre en høj grad af tillid til branchen.

 

3.2 Organisationsmæssig tilknytning

Foreningen er en medlemsforening i DI.

Alle foreningens medlemmer skal være medlem af DI.

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter, og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer, herunder DI's complianceregler.

Foreningens formål søges fremmet bl.a. gennem:

 

 • Internt og eksternt informationsarbejde
   
 • Arbejdsgruppevirksomhed
   
 • Gruppevirksomhed i materialerelaterede sektioner
   
 • Konferencer, informationsdage, kursusvirksomhed o.l.
   
 • Nationalt og internationalt samarbejde
   
 • Etablere og drive en garantisikringsordning

5.1 Optagelse

Som medlemmer kan optage:

 

 1. Danske og udenlandske virksomheder, der industrielt fremstiller vinduer, vindueselementer og yderdøre.
 2. Datterselskaber og moderselskaber der alene fungerer som salgsselskaber, når den under pkt. 1 anførte produktion sker i et dansk eller udenlandsk moderselskab, eller i et af moderselskabet 100% ejet andet datterselskab.

Fremstillingen skal ske på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som indkøbes som standardprofiler i form af halvfabrikata.

På tidspunktet for ansøgning om optagelse skal virksomheden i dens nuværende navn og selskabsform have eksisteret i mindst 1 år.

Sammen med ansøgningen om optagelse skal ansøgeren i form af det seneste årsregnskab dokumentere, at virksomheden besidder en rimelig ansvarlig egenkapital i forhold til virksomhedens samlede omsætning. Indsigten i regnskaberne må kun komme til kendskab for foreningens registrerede revisor og den daglige ledelse. Bedømmelsen af regnskaberne - herunder tilstedeværelsen af den ansvarlige egenkapital - foretages alene af den registrerede revisor. Regnskaber for udenlandske virksomheder skal være efter internationale anerkendte regnskabsprincipper.

For så vidt angår de ovenfor nævnte datterselskaber, der alene fungerer som salgsselskaber eller produktionsselskaber, er det en forudsætning for optagelse, at moderselskabet indestår for datterselskabets eventuelle forpligtelser overfor VinduesIndustrien og i relation til Garantiordningen.

Endelig afgørelse om optagelse træffes alene af bestyrelsen.

Hvis der inden for en ansøgers materialeområde findes en sektionsdannelse, har bestyrelsen dog pligt til at indhente en udtalelse fra ledelsen af den pågældende sektion, inden der træffes afgørelse om ansøgningen.

Som associerede medlemmer kan optages danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen.

Det er alene bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse af associerede medlemmer.

Generalforsamlingen kan efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen udnævne enkeltpersoner til æresmedlemmer, uanset om de opfylder betingelserne for at være medlem eller ej.

 

5.2 Ændring af selskabsform og/eller ejerskab:

I tilfælde af, at tilsluttede virksomheder ændrer navn, selskabsform og/eller ejerskab, skal bestyrelsen have hver sag til behandling og træffe beslutning om virksomhedens fortsatte medlemskab. Som grundlag for en sådan beslutning skal bl.a. indgå en vurdering af kontinuitet i produktion, kvalitetsstyring og ledelse. Bestyrelsen har tillige ret til at lade foreningens registrerede revisor foretage en bedømmelse af virksomhedens regnskaber og budgetter og lade en sådan bedømmelse indgå i vurderingen. Det vil endvidere være et krav for fortsat medlemskab, at virksomheden opretholder alle tidligere forpligtelser i relation til den gældende 5 års garanti for medlemmer af VinduesIndustrien.

 

5.3 Pligter

Medlemmerne skal være tilsluttet én, af VinduesIndustrien godkendt, certificeringsordning.

Medlemmerne kan vælge at anvende og overholde VinduesIndustriens Fælles Salgs- og Leveringsbetingelser.

Medlemmerne er forpligtet til at afgive en garanti på leverede produkter, der er i overensstemmelse med den for VinduesIndustrien gældende garantierklæring.

Medlemmerne er forpligtet til at være tilsluttet VinduesIndustriens garantiordning.

Medlemmerne er forpligtet til at have tegnet en udvidet erhvervs- og produktansvarsforsikring under den af VinduesIndustrien gældende hovedpolice for kollektiv forsikring.

Medlemmerne er forpligtet til at efterleve kendelser afsagt af Byggeriets Ankenævn. Forpligtelsen gælder såvel medlemmer, som sælger elementer direkte til en forbruger, som medlemmer der sælger elementer indirekte til en forbruger via en mellemhandler, f. eks. en tømrerforretning eller tømmerhandler. Det er en forudsætning for medlemmets forpligtelse, at medlemmet har haft en rimelig adgang til at varetage sine interesser i forbindelse med sagsbehandlingen ved Byggeriets Ankenævn, herunder at medlemmet har haft lejlighed til at begære og/eller deltage i eventuelt afholdt skønsforretning.

Så snart VinduesIndustriens Garantiordning har modtaget anmodning om dækning i anledning af manglende efterlevelse af en kendelse/afgørelse, der pålægger medlemmet pligt til mangelafhjælpning respektive erstatning, er VinduesIndustriens Garantiordning berettiget til hos medlemmet at afkræve betaling for det beløb, som afhjælpningsomkostningerne er fastsat til, respektive er dokumenteret at udgøre gennem afholdt syn og skøn.

Medlemmerne er forpligtet til - efter nærmere bestemmelse fra bestyrelsen - at oplyse størrelsen af den årlige omsætning samt afgive andre oplysninger af betydning for foreningens varetagelse af medlemmernes fælles interesser. Dette gælder bl.a. for indberetninger til statistik vedrørende produktionsomfang. Oplysningerne indsendes til foreningens registrerede revisor og kan kræves attesteret af medlemmernes registrerede eller statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen kan fastsætte regler, efter hvilke et medlems manglende overholdelse af oplysningspligten i henhold til ovennævnte afsnit straffes med bøde på indtil kr. 10.000 eller efter omstændighederne med eksklusion.

Såfremt der inden for medlemmets produktionsområde er etableret en materialerelateret sektion, har medlemmet pligt til at deltage i de faglige og økonomiske aftaler og forpligtelser, der aftales i sektionen.

De ovennævnte pligter er ikke gældende for associerede medlemmer.

 

5.4 Rettigheder

Medlemsvirksomhedernes medarbejdere har adgang til foreningens arrangementer. Medlemmerne modtager indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale, som foreningen udsender.

For associerede medlemmer træffer bestyrelsen beslutning om, i hvilket omfang disse skal modtage indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale.

Medlemmer inden for samme materialegruppe kan danne en sektion til varetagelse af særlige interesser inden for det pågældende materialeområde. Sektionen afgrænser selv sit interesseområde, der dog ikke må være i modstrid med den samlede forenings interesser. Afgørelse heraf træffes af generalforsamlingen.

Sektionen afgør selv, om den vil etablere egen sekretariatsfunktion eller gøre brug af foreningens sekretariat.

 

5.5 Eksklusion

Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem ikke længere opfylder de for optagelse gældende bestemmelser eller skader foreningens anseelse og arbejde eller på anden måde væsentlig misligholder sine forpligtelser over for foreningen, slette eller ekskludere det pågældende medlem.

Eksklusion kan tillige ske, såfremt et medlem efter bestyrelsen skøn uden rimelig grund undlader at efterleve en afgørelse truffet af Byggeriets Ankenævn.

Eksklusion kan med opsættende virkning indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Indankningen, der kan foretages af såvel medlemmet som af et bestyrelsesmedlem, skal fremsættes senest 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om beslutningen.

Inddragelse af certifikat fra den af VinduesIndustrien valgte certificeringsordning medfører umiddelbart eksklusion af VinduesIndustrien.

Et ekskluderet medlem har ikke krav på andel af foreningens formue.

 

5.6 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til et kalenderårs slutning - tidligst til slutningen af det andet år efter det år, optagelse som medlem er sket.

Ændres foreningens vedtægter væsentligt, er medlemmer, der på generalforsamlingen har stemt imod disse ændringer, berettiget til at udmelde sig med 3 måneders varsel.

6.1 Foreningens midler:

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

 

6.2 Regnskaber:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

 

6.3 Kontingent:

Foreningen opkræver et indmeldelsesgebyr og et kontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Ved indmeldelse i foreningen betaler nye medlemmer - ud over et indmeldelsesgebyr - forholdsmæssig andel i ordinært og ekstraordinært kontingent for hver resterende ikke afsluttet måned af regnskabsåret.

Det årlige kontingent til VinduesIndustrien forfalder til betaling efter påkrav.

Virksomheder, der i samme selskab har produktion i flere materialekategorier, betaler indmeldelsesgebyr og kontingent som én medlemsvirksomhed. Et datterselskab til en virksomhed, der er medlem af VinduesIndustrien, betaler indmeldelsesgebyr og kontingent som en ordinær medlemsvirksomhed og har stemmeret herefter. 

Betaling for tilslutning til en sektion afgøres af sektionen.

For associerede medlemmer opkræves et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

6.4 Kontingentrestance:

Såfremt et medlem efter påkrav, der fremsættes senest 1 måned efter forfaldsdag, ikke har betalt kontingent eller gebyr senest 3 måneder efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet.

Virksomheder, der slettes på grund af restance eller på anden måde udtræder af foreningen i gæld til denne, kan ikke genoptages, før alle skyldige beløb er indbetalt.

 

6.5 Fondsstøtte:

Foreningen kan søge og modtage bidrag fra danske og internationale forsknings- og teknologiråd, fonds, legater m.v.

7.1 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer, der vælges på den ordinære årlige generalforsamling for et tidsrum af 2 år ad gangen skiftevis med 2-3 og 4-5 hvert år. Genvalg kan finde sted.

Medmindre et medlem udtrykkeligt forinden generalforsamlingen tilkendegiver andet, vil den person, der på medlemmets vegne besidder stemmeretten på generalforsamlingen, tillige være valgbar til bestyrelsen samt eventuelle andre poster i foreningen.

Bestyrelsen skal til enhver tid være sammensat på en sådan måde, at alle materialekategorier er repræsenteret med mindst 1 medlem. 

Mindst én af de på generalforsamlingen valgte repræsentanter for en materialegruppe skal indgå i ledelsen af en evt. sektion på området.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af den periode, vedkommende er valgt for, skal bestyrelsen indkalde den suppleant, der er valgt inden for samme materialekategori. Efter indtrædelse i bestyrelsen følger suppleantens valgperiode det afgående medlems valgperiode. Såfremt der i en periode mellem 2 valg afgår mere end et bestyrelsesmedlem inden for hver materialegruppe, foretager bestyrelsen selvsupplering.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsens medlemmer har krav på dækning af udgifter til rejser og fortæring under udøvelse af hvervet.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen gennem et lønnet sekretariat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede samtidig med alle materialekategorier. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Opstår der uenighed om spørgsmål, der er materialeafhængige, har de enkelte bestyrelsesmedlemmer vetoret. 

Spørgsmål i sådanne sager forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.

Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden. Prokura kan meddeles.

Bestyrelsens medlemmer må ikke udnytte eller over for udenforstående røbe fortrolige oplysninger, de måtte have erhvervet i deres egenskab som medlem af bestyrelsen.

 

7.2 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts eller april måned og indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, samt ønsker om opstilling til medlem af bestyrelsen eller suppleant til bestyrelsen skal skriftligt meddeles sekretæren senest 1 uge efter udsendelse af indkaldelsen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:

 

 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 • Regnskab til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget herunder fastlæggelse af størrelse på indmeldelsesgebyr og kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

 

Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab samt budgetforslag for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer, og det angives, hvilke spørgsmål der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden respektiv næstformanden. Indkaldelse skal ske med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal foruden de spørgsmål, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

Ved afstemninger og valg på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. Fraværende medlemmer kan repræsenteres af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog højst udøve fuldmagt for 3 andre medlemmer. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne, gyldige stemmer (se dog punkt 8 og punkt 9). Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Afstemning, herunder valg til bestyrelsen, kan ske ved akklamation, dog skal afstemning ske skriftligt, når begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent bestemmer det.

Associerede medlemmer har ikke tale- og stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling, der indvarsles og gennemføres som anført i punkt 7.2.

Forslag til vedtægtsændring sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret ved fremmøde eller ved fuldmagt, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

8.1 Udmeldelse af DI

Beslutning om udmeldelse af DI skal ske efter samme regler som vedtægtsændringer jf. § 8.

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom, efter samme regler som under punkt 8.

Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne, gyldige stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men ¾ af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som det ved almindeligt flertal besluttes på den sidste generalforsamling.

Disse vedtægter er første gang revideret forud for - og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 25. september 1978.

På generalforsamlinger afholdt på nedenstående datoer er der godkendt revideringer i følgende punkter:

 

Den 24. oktober 1980: Punkt 6.3

Den 21. oktober 1981: Punkt 5.1 og 6.4

Den 26. oktober 1984: Punkt 5.1, 5.2, 5.4, 6.3 og 7.1

Den 24. marts 1988: Punkt 4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3 og 7.1

Den 23. marts 1993: Punkt 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8 og 10

Den 24. marts 1994: Punkt 5.3 og ANNEKS A, punkt 3.4

Den 23. marts 1995: Punkt 5.1, 5.3, 5.4, 6.3, 7.2 og ANNEKS A punkt 1.2

Den 20. marts 1997: Punkt 5.3

Den 25. marts 1999: Punkt 5.3 og 7.1

Den 30. marts 2000: Punkt 5.3

Den 30. marts 2004: Punkt 3a, 3j, 5.1, 5.3 ,6.2, 6.3, 7.1, 7.2, ANNEKS A punkt 1.3

Den 7. april 2005: Forside, Punkt 1,3j, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, ANNEKS A punkt 1.1, 1.2 (udgår), 1.3,1,4,1.5 (udgår), 1.6 (udgår), 3.2, 3.4, 3.6

Den 29. marts 2007: ANNEKS A punkt 3.4 ændres

Den 23. april 2009: Punkt 3j, 3k, 4, 5.2, 5.3, 5.5

Den 15. april 2010: Punkt 5.1

Den 14. april 2011: ANNEKS A punkt 1.1, 1.2 og 3.4

Den 11. april 2013: Punkt 6.2, 7.2, ANNEKS A: punkt 1.1 og 1.2

Den 10. april 2014: Punkt 7.2

Den 19. april 2016: Punkt 5.2, 5.3, 7.2

Den 19. april 2018: Punkt 7.2

Den 11. april 2019: ANNEKS A: Punkt 1.2 og 1.3

Den 2. oktober 2020: Punkt 3.i, 5.3, 7.1, ANNEKS A: Punkt 1.2 og 4.

 

Teknisk udvalg til behandling af ”Tekniske Bestemmelser for DVV”

 

1. Udvalgets sammensætning m.m.

1.1  Det Tekniske Udvalg består af 7 medlemmer.

1.2  De 6 medlemmer vælges blandt VinduesIndustriens virksomheder og ansatte hos disse eller andre virksomheder eller organisationer med tilknytning til byggeerhvervet. Valget sker på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

De 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer skal repræsentere alle materialekategorier træ, træ/alu, metal, plast, FRP (Fiber Reinforced Polymer), samt ruder.

Hvert medlem vælges for en periode på to år. Genvalg kan ske.
Det 7. medlem udpeges frit af bestyrelsen efter faglige kriterier, og den pågældende indstilles af bestyrelsen til formand for det Tekniske Udvalg. Formandsvalget skal godkendes på generalforsamlingen, hvor den pågældende vælges for en periode på 3 år. Genudpegning kan ske. 

1.3  I tilfælde af et medlems afgang før udløbet af en udpegningsperiode skal bestyrelsen straks udpege et nyt medlem, der fortsætter i mandatet i den resterende del af udpegningsperioden.

 

2. Udvalgets arbejdsområder

2.1  Det Tekniske Udvalg har til opgave at behandle, udgive og ajourføre foreningens ”Tekniske Bestemmelser for DVV”.

 

3. Udvalgets møder og beslutninger

3.1  Udvalget holder mindst et årligt møde under formandens ledelse.

3.2  Direktøren for VinduesIndustrien fungerer tillige som sekretær for det Tekniske Udvalg og deltager i udvalgsmøder, men har ikke stemmeret.

3.3  Mødeindkaldelse forestås af sekretæren efter aftale med udvalgets formand. Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftlig og med mindst 2 ugers varsel.

3.4  Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede - heriblandt formanden. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.5  Sekretæren udarbejder referat fra udvalgsmøderne og er ansvarlig for, at alle beslutninger vedr. de Tekniske Bestemmelser effektueres.

3.6  Udvalget har referencepligt til det af VinduesIndustrien valgte certificeringsorgan og til VinduesIndustriens bestyrelse som skal godkende alle ændringsforslag.

 

4.  Høringer m.v. ifm. revisioner af gældende udgaver

4.1  Når udvalget har færdiggjort en revision eller en ny udgave, skal denne lægges ud på hjemmesiden www.dvv.dk i en periode på mindst 1 måned, hvor interessenter og øvrige har mulighed for at indgive kommentarer til revisionen.