1. Indledning

Disse Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er af VinduesIndustrien udformet som en branchestan­dard, der skal sikre forbrugerne et produkt, hvor en række mind­stekrav til god kvalitet samt forbrugergaranti er opfyldt.

Bestemmelserne beskriver og speci­ficerer en række krav til virksomhedens orga­nisation,

produk­toplysning, pro­duk­tions­apparat, kvalitets­styring, ma­teri­a­ler og udførel­se samt ud­faldskrav til det færdige pro­dukt.

Bestem­mel­serne indeholder også regler i forbindelse med certifi­cering af pro­dukter­ne. Noterne skal betragtes som vejledningsstof.

Det er således bestemmelsernes formål at sikre, at det produkt, der for­lader virksomheden,  har en så høj materia­le- og udførelsesmæssig stan­dard, at det mindst svarer til kravene i disse Tekniske Bestem­mel­ser og virksom­hedens egen om­tale og mærkning af produktet.

Denne sikring gennemføres ved, at bestemmelserne revurderes mindst en gang årligt.

Bestemmelserne administreres af et af VinduesIndustrien nedsat Teknisk Udvalg.

Denne udgave af bestemmelserne er godkendt af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg

oktober 2020.

Anvendelse af de Tekniske Bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.