4.0 Generelt

En produktcertificering efter de Tekniske Bestemmelser for DVV har til formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, er i overensstem­melse med de krav, der er anført i de Tekniske Bestemmelser for DVV og den af EU udsendte Byggevareforordning.

Ovenstående betyder, at kun elementer der er færdigsamlet ab fabrik, er omfattet af certificeringen.

Dette kan dog afviges, såfremt et tilsvarende kvalitetsniveau kan opnås, og virksomheden indestår for garantien,  jf. afsnit 2.9, samt at elementerne er omfattet EN 14351-1, jf. bilag 25. Dette indebærer, at der bliver etableret procedurer, der omfatter udarbejdelsen af monteringsregler, uddannelse af montører, samt intern- og ekstern kvalitetskontrol med checklister udfyldt på byggepladsen og opbevaret ved producenten i mindst 10 år (gerne scannet). Certificeringsorganet skal godkende ovennævnte manualer og udføre en stikprøvekontrol af kvaliteten på byggepladsen. Samles elementerne af andre end den certificerede virksomhed skal der i aftalegrundlaget om ”Cascading ITT” (EN 14351-1, afsnit 7.2.5) tilføjes en klausul om, at certificeringsorganet skal have adgang til at udføre en kvalitetskontrol af de færdigsamlede elementer.

DVV Produktcertifikatet skal derudover sikre, at produktet i enhver henseen­de svarer til virksomhedens egen omtale heraf

Den af certificeringsorganet udførte inspektion (kontrol) af produkterne skal foretages ab fabrik og omfatte: Karm og rammer, beslag, tætnings­lister og overfladebehandling samt i den udstrækning, produktet leveres monteret med glas, da også glassets synsmæssige kvalitet og iso­leringsværdi samt isæt­ningsmetode og -materialer. For termoruders ved­kommende omfatter kontrol­len dog ikke rudens evne til at forblive dugfri mellem glassene.

En virksomhed, der vælger de Tekniske Bestemmelser for DVV som grundlag for en produktcertificering, har pligt til at lade alle sine standardpro­dukter, solgt i Danmark, om­fatte af certificeringen, hvilket dog ikke forhindrer virksom­heden i at udføre specialopgaver efter ordre, men det skal i aftalegrund­laget for sådanne opgaver klart fremgå, at der er tale om et ikke certifi­ceret pro­dukt. Hvis standardprodukterne sælges på eksportmarkeder uden at de er produceret i henhold til de Tekniske Bestemmelser for DVV, skal virksomheden have nedskrevne procedurer for, hvordan det sikres, at disse produkter ikke sælges som certificerede.

Ved standardprodukter forstås produkter, der er fremstillet på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som ind­købes som typiserede profiler i form af halvfabrikata.

Nærværende tekniske bestemmelser omfatter elementer, der monteres i lodrette vægåbninger.

Efter særlig aftale kan certificeringen omfatte specialopgaver, når virk­som­heden skriftligt anmoder herom, og der samtidig frem­sendes en specifika­tion af de suppleringer, der er aftalt i forhold til det ordinære certificerings­grund­lag.

Som grundlag for produktcertificeringen skal virksomheden have udarbejdet et fyldestgørende produktionsgrundlag.

Ingen ændringer i de på databladet eller tegningerne angivne specifika­tioner må bringes til udførelse, før et revideret blad er indsendt til og kommen­teret af certificeringsorganet, og det er dokumenteret, at evt. påbud fra organet er efterlevet.

Såfremt der i væsentlige henseender ændres på godkendte materialer, kon­struktioner og udformninger, skal relevante funktionskrav dokumen­teres opfyldt ved fremlæggelse af prøvningsrapport fra et akkrediteret prøv­ningsinsti­tut eller af et ikke akkrediteret laboratorium såfremt prøvningen er overvåget af certificeringsorganet.

Ved Cascading ITT (overført førstegangsprøvning) skal der mellem komponentdesigner og samleproducenten være indgået en aftale der opfylder EN 14351-1, afsnit 7.2.5.

4.1.1 Besøgsfrekvens

Det er en forudsætning for opretholdelsen af et produktcertifikat på grundlag af VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser, at det ved en løbende overvågning (kontrolbesøg) kan verificeres, at virksomhedens produkter og kvalitetsstyring er i overensstemmelse med grundlaget for certifikatet.

Den løbende overvågning omfatter som udgangspunkt 2 kontrolbesøg pr. år. 

Under følgende betingelser kan besøgsfrekvensen nedsættes til 1 kontrolbesøg pr. år:

 

• Gennem en uafbrudt 2-årig periode – omfattende 4 kontrolbesøg må der ikke være registreret tilfælde af kritiske fejl, som har medført skærpet kontrol.
 

• I samme periode må antallet af væsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg højst være den øvre kontrolgrænse (ØKGa) minus 0,4 fejl pr. element.
 

• Antallet af uvæsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg må højst være den øvre kontrolgrænse (ØKGb).
 

• Inden for perioden 5 til 7 måneder efter det årlige kontrolbesøg skal virksomheden fremsende kopi af den første uges kontroljournal i hver måned samlet til kontrolorganet i elektronisk form.


Når en virksomhed har opnået retten til kun 1 kontrolbesøg pr. år, fortsætter denne besøgsfrekvens, så længe de ovennævnte fejlgrænser og indberetninger overholdes. 

Såfremt indberetninger, efter forudgående skriftlig varsel på 5 arbejdsdage, ikke fremsendes, eller det ved et kontrolbesøg registreres, at de ovennævnte fejlgrænser ikke overholdes, ændres besøgsfrekvensen til 2 kontrolbesøg pr. år.

Retten til kun 1 kontrolbesøg pr. år kan herefter generhverves, når de ovennævnte betingelser er overholdt ved 2 på hinanden følgende besøg.

Ved produktion af vinduer og døre i forskellige materialer kræves der som minimum ét certifikat og yderligere et pr. materialegruppe, hvis omsætning er større end 10 mio. 

Tidspunktet for de ordinære halvårlige kontrolbesøg vælges af certificeringsorganet, og besøgene kan foretages uden forudgående melding til virksomheden.

Besøgene kan foretages alle arbejdsdage, dvs. mandag-fredag dog med undtagelse af generelle ferieperioder.
Besøgstidspunktet vælges principielt tilfældigt for hver virksomhed, men skal dog tilrette-lægges således, at transportomkostningerne holdes på et rimeligt niveau.

4.1.2 Grundlag for, og omfang af stikprøve

For at opnå en effektiv sikring af kvalitetsniveauet skal certificerin­gen ske ved en sær­skilt vur­dering af de anvendte konstruk­tions­prin­cippers egnet­hed, konstruk­tionskvaliteten, således at de løbende kon­trolforan­stalt­ninger ind­skrænkes til at beskæfti­ge sig med pro­duktions­kvaliteten og kvali­tets­styrings­sy­stemets effektivitet. Kon­trolbe­søgene begrænses derved til en under­søgel­se af, om evt. ændrin­ger i virksom­he­dens kvali­tets­styring er imple­menteret samt til kon­trol af hoved­mål, visuel kontrol af generelle materi­alee­gen­skaber og manuelle funktionsaf­prøvninger udført ved gen­nemgang af en stikprøve bestående af normalt 10 ele­menter.

Vurderingen af kvaliteten baseres således på repræsen­tati­ve stik­prøver, og det absolutte kvalitetsudsagn erstattes med en sand­syn­lighed. Kvali­tetsud­sagnet kate­goriseres og vægtes på samme måde, som det kan forven­tes, at for­brugeren vil gøre det ved vurdering af pro­duktet. Der anvendes tre kategorier for afvigelser, nemlig kritiske fejl, væ­sent­lige fejl og uvæ­sent­lige fejl. Væsentlige fejl kan inddeles

Der opstilles kvalitetsgrænser for hver af disse kate­gorier, og ingen af græn­serne må overskrides, hvis det pågælden­de produkt skal accep­teres som værende af til­strækkelig god kvalitet.

Grænsen for de kritiske fejl vælges som et maks. antal fejl­behæf­tede ele­menter pr. stikprøve.

Grænserne for de væsentlige og uvæsentlige fejl vælges som antal fejl pr. element. Der vælges for disse to kategori­er forskelli­ge græn­ser, som sættes i relation til deres for­skelle i vigtighed og det antal egen­ska­ber, som skal be­dømmes inden for den pågældende kate­gori. Græn­serne for væsent­lige fejl vil således være snævrere end for uvæ­sent­lige fejl, ligesom der er for­skel i konse­kvenserne ved over­skridel­se.

Der udtages en tilfældig stikprøve fra færdigvare­lageret omfat­tende for­skelli­ge ele­menttyper og om mu­ligt udtaget forskellige steder på lageret for at få repræ­senteret flere produktionsserier.

Ved ordinære besøg udtages normalt 10 elementer, som kontrol­leres for alle tre fejlkategorier. Det undersøges, om specifi­kationerne er opfyldt eller ej, og resultaterne registreres.

Såfremt der er punkter, der ikke umiddelbart lader sig kon­trollere på det færdige produkt, søges der tilbage i produk­tionen, hvor den på­gældende operation udføres. Kan dette ikke lade sig gøre, fordi opera­tionen ikke ud­føres på kon­troltidspunktet, kan der foretages demon­tering af ele­men­tet.

Kvalitetsstyringssystemet kontrolleres stikprøvevis i forhold til den fore­liggende kvali­tetshåndbog og De Tekniske Bestemmelser for DVV. Det un­der­søges, om systemet fortsat virker effektivt, og ved en gennemgang af kon­trol­proto­koller registreres det, om der har været svingninger i pro­duktions­kvalite­ten siden sidste besøg. Kontrollen tilrettelægges således, at hele virksomhedens kvalitetsstyringssystem er auditeret indenfor certificeringsperioden på 3 år. Herefter kan certificeringsorganet i samråd med virksomhedens ledelse aftale, at kontrollen fremadrettet udføres på ændringer i kvalitetsstyringssystemet og på processer, som anses for særlig kritiske overfor svigt i elementernes funktion, eller som giver elementerne en nedsat levetid.

1. Kritiske fejl (K)

2. Væsentlige fejl (V)

3. Uvæsentlige fejl (U)

Vil have indflydelse på elementets funk­tion og levetid

Kan have mindre ind­flydelse på elemen­tets funktion og levetid

Vil ikke have ind­flydel­se på elemen­tets funk­tion og levetid

Vil blive observeret af kunden

Vil sandsynligvis ikke umiddelbart blive obser­veret af kunden

Vil ikke blive obser­veret af kunden

Vil medføre rekla­ma­tion

Vil sandsynligvis ikke medføre reklamation

Vil ikke medføre rekla­mation

Fejl og kategorisering er beskrevet i bilag 8.

Kritiske fejl måles ved antal elementer med fejl:

Ved kritiske fejl tages der hensyn til, at tilstedeværelsen af fejl af denne kategori vil medføre, at elementet ikke vil udfylde sin funktion og derfor i princippet er ubrugeligt. Elementer med kritiske fejl skal enten kasseres eller repareres til et udfald svarende til et fejlfrit element, og der skal straks iværksættes korrigerende handlinger.  

Væsentlige og uvæsentlige fejl måles ved antal fejl pr. element:

En stor del af de kvalitetskriterier, som er opstillet i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser, vil af forbrugerne blive vurderet forskelligt, og det vil i øvrigt være vanskeligt at opstille faste grænser for, i hvilket omfang væsentlige og uvæsentlige fejl kan tillades. Disse fejl vil derfor under stikprøven blive grupperet og summeret til en størrelse, hvoraf der kan beregnes et gennemsnit pr. kontrolleret element. Kravene opstilles som et maksimum antal fejl pr. element baseret på erfaringer i branchen og det kvalitetsniveau, som De Tekniske Bestemmelser for DVV fastlægger. Hvis andet ikke fremgår af kontrolrapporten, kan elementer med disse fejl leveres uden at have gennemgået en reparation, men der skal snarest iværksættes korrigerende handlinger til sikring mod gentagelser. For at tage højde for den teknologiske udvikling af processer og materialer er der i bilag 8 indført en vægtningsfaktor. Ved sammentællingen i fejlkategorierne skal der tages højde for vægtningen.

Kritiske fejl:

 

Normal kontrol. Kontrollen udføres ved, at der på færdigvarelageret udtages en tilfældig stikprøve på n1 enheder. Kvaliteten anses for acceptabel, såfremt der højst findes C1 enheder med kritiske fejl. Kvaliteten betragtes som uacceptabel, hvis der findes C1+1 enhed med fejl.

Stikprøvestørrelsen n1 og godkendelsen, afvisningskriteriet C1, vælges ud fra et ønske om, at risiko af type 1, dvs. godkendelse selv om kvaliteten er utilfredsstillende, højst er 35 %, når den tilladelige fejlproduktion er 10 %. Dette krav opfyldes fx af en stikprøve på n1 = 10 og C1 = 0. Det vil sige, at der ud af 10 undersøgte elementer ikke må være nogle, der er behæftet med kritiske fejl (se punkt 4.1.3 og bilag 9).

Ekstra kontrol. Hvis der under den normale kontrol afsløres kritiske fejl, udtages som ekstra kontrol en ny stikprøve på n2 enheder. Kvaliteten anses for at være tilfredsstillende, såfremt der højst findes C2 enheder med kritiske fejl og utilfredsstillende, hvis der findes C2+1 enheder med fejl.

For at opnå samme sikkerhed mod fejlbedømmelse som ved normale besøg vælges der samme stikprøvestørrelse og C-værdi, altså n2 = 10 og C2 = 0, men en stikprøvestørrelse n = 20 og C = 1 vil dog også give den samme sikkerhed (se bilag 8). Det vil sige, at partiet kan godkendes, selv om der i den første stikprøve på 10 elementer er et med fejl, når blot der ikke er fejl i den næste stikprøve på 10 elementer.

Såfremt der i begge stikprøver á 10 elementer findes en eller flere kritiske fejl, afvises partiet, og der indføres skærpet kontrol.

 

Væsentlige fejl:
De tekniske bestemmelsers hovedformål er at sikre, at de færdige produkter har en tilfredsstillende kvalitet, når de forlader fabrikken. Det er ikke bestemmelsernes formål at styre virksomhedernes kvalitetspolitik. I erkendelse heraf, og da det ville være økonomisk uforsvarligt at forlange produkterne fejlfrie, anses det for tilstrækkeligt at angive en øvre grænse for det tilladelige antal fejl pr. kontrolleret element.

Denne øvre kontrolgrænse ØKGa fastsættes af VinduesIndustriens Tekniske Ud-valg på grundlag af de indhøstede erfaringer. Pr. 1. januar 2012 er ØKGa for Træ fastsat til 1,0, medens den for Plast er 0,6 og for Metal og FRP 0,8 væsentlige fejl pr. element. Såfremt ØKGa ændres, uden at bestemmelserne ændrer udgave, skal virksomhederne have skriftlig meddelelse herom.

Overskrides den øvre kontrolgrænse, betragtes kvaliteten som utilfredsstillende, og der indføres skærpet kontrol.

Konstateres der ved et ordinært halvårsbesøg eller ved et besøg under skærpet kontrol væsentlige fejl i et antal, der er lig med eller større end 2 gange den fastsatte øvre kontrolgrænse ØKGa, betragtes kvaliteten som særdeles utilfredsstillende, og forholdet skal omgående rapporteres til certificeringsorganets ledende medarbejder.

Certificeringsorganets ledende medarbejder skal herefter inden for 30 dage efter det rapporterede besøg aflægge virksomheden et besøg og sammen med den ordinære kontrollant foretage en normal stikprøveudtagning og gennemføre en repræsentativ kontrol af produkterne og kvalitetsstyringssystemet.

Hvis resultatet af dette besøg ligger på linje med det, der gav anledning til den ledende medarbejders indtræden, skal der straks træffes foranstaltninger til inddragelse af certifikatet.

Hvis resultatet af besøget ved den ledende medarbejder plus ordinær kontrollant ligger under linjen 2 gange ØKGa, fortsætter virksomheden under skærpet kontrol.

 

Uvæsentlige fejl:
Den øvre kontrolgrænse ØKGb fastsættes af VinduesIndustriens Tekniske udvalg på grundlag af de indhøstede erfaringer. Pr. 1. januar 2012 er ØKGb for Træ fastsat til 1,2, medens den for Plast og Metal og FRP er 1,0 uvæsentlige fejl pr. ele-ment. Såfremt ØKGb ændres, uden at bestemmelserne ændrer udgave, skal virksomhederne have skriftlig meddelelse herom.

Overskrides den øvre kontrolgrænse, betragtes kvaliteten som utilfredsstillende, og det overlades til certificeringsorganets ledende medarbejder at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indføres skærpet kontrol.

 

Skærpet kontrol:
Ved skærpet kontrol gennemføres der 2 kontrolbesøg pr. halvår. Når der er iværksat skærpet kontrol, fortsættes denne indtil det ved 2 på hinanden følgende besøg er fastslået, at fejlniveauet ligger under de fastsatte øvre grænser for henholdsvis kritiske og væsentlige fejl.

Hvis der ved i alt 3 besøg inden for 1 år, efter at der første gang er noteret overskridelser af de fastlagte øvre grænser, fortsat kan noteres overskridelser, skal der omgående iværksættes den under væsentlige fejl beskrevne procedure med besøg af den ledende medarbejder plus ordinær kontrollant. Grundlaget for godkendelse eller afvisning vil dog her være de ordinære øvre kontrolgrænser.

Overskrides ØKGa ved det efterfølgende besøg vil certifikatet blive inddraget.

4.2.1 Generelt

Certificeringsorganer, der opfylder den til enhver tid gældende udgave af DS/EN ISO/IEC 17065, Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser, kan indgå en skriftlig aftale med VinduesIndustrien om certificering jf. den til enhver tid gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV. Evt. særlige certificeringsbestemmelser skal være godkendt af VinduesIndustrien.

Certificeringsorganer, som har indgået en aftale med VinduesIndustrien om brug af nærværende Tekniske bestemmelser til certificering af virksomheder, vil fremgå på hjemmesiden www.dvv.dk med navn, adresse og VAT- eller CVR registreringsnummer.

En certificeringsperiode er fastsat til 3 år.

Certificeringsorganer skal være underlagt en overvågning af et akkrediteringsorgan.

 

Ved erklæring af overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser for DVV med et certifikat skal bestemmelsernes tilhørende logo være synligt.

Udstedte produktcertifikater for erklæring af overensstemmelse for fremstilling af vinduer og yderdøre jf. nærværende bestemmelser, og fremstilling af lamineret – og fingersamlet træ, jf. afsnit 5.3.5 og 5.3.6, samt rudecertifikater efter en af VinduesIndustrien anerkendt certificeringsordning skal af certificeringsorganerne eller virksomhederne  indberettes til www.dvv.dk v/VinduesIndustrien, hvor certifikaternes numre vil blive synliggjort for offentligheden.

Tildelte certifikatnumre jf. nærværende bestemmelser skal indeholde benævnelsen DVV, fx DVV-235

For at undgå at der benyttes enslydende certifikatnumre, skal talrækkerne som benyttes af de enkelte certificeringsorganer være aftalt med VinduesIndustrien.

Passende overgangsperioder for implementering af reviderede udgaver eller revisioner meddeles certificeringsorganerne af VinduesIndustrien. Ved mindre korrektioner, som ikke får væsentlige økonomiske konsekvenser for de certificerede virksomheder, kan der udstedes rettelsesinstruktioner, som har en øjeblikkelig ikrafttrædelse. En historik over rettelsesinstruktionerne skal fremgå af bilag 28.

 

For at VinduesIndustriens tekniske udvalg kan bedømme kvaliteten ved stikprøverne og evt. justerer de fastsatte kontrolgrænser, skal certificeringsorganerne 1 gang årligt i anonymiseret form indberette følgende:

Besøgsfrekvens

Antal af virksomheder, jf. afsnit 4.1, på henholdsvis normal, reduceret eller skærpede kontrolbesøg.  

Fejlstatistikker

Hvis Teknisk Udvalg bliver vidende om, at der er et problemområde i vindueskonstruktioner eller i de benyttede materialer, kan udvalget anmode om, at certificeringsorganer skal inberette generelle fejlstatistikker til udvalget efter en forudgående aftale med VinduesIndustrien. Fejlstatistikkerne kan fx angives i kategorierne materiale, forarbejdning, glas- og monteringsfejl, gældende for kritiske, væsentlige og uvæsentlige fejl, jf. bilag 8. 

Garantiordning

Såfremt virksomheden ikke er tilsluttet DVV-garantiordningen, men omfattet af en tilsvarende forsikringsdækning, skal certificeringsorganet tilse, at DVV garantiordningen v/AON Denmark A/S, Jupitervej 4, 6000 Kolding får tilsendt en kopi af forsikringspolicen. 

Er virksomheden endvidere ikke tilsluttet VinduesIndustriens program  for produkt- og ansvarsforsikringer, skal certificeringsorganet tilse, at DVV-garantiordningen v/FRP Forsikringsmægler A/S, Skagensgade 39, 2630 får tilsendt et kopi af Bilag 15 – Kontrolskema, med angivelse af det benyttede forsikringsselskab.

 

Vælger en virksomhed af skifte til et andet certificeringsorgan, som VinduesIndustrien har indgået en aftale med, kan virksomheden indtræde med den status, som den har haft hos det certificeringsorgan, som virksomheden forlader. Det er op til virksomheden at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

I en overgangsperiode vil VinduesIndustrien, hvis der er indgået en aftale med et nyt akkrediteret certificeringsorgan, udstede midlertidige certifikater  således at virksomheden kan opretholde sin DVV-mærkningsret, efter aftale med det nye certificeringsorgan.