2. Almene krav til virksomheden

2.0 Generelt

For at kunne efterleve kravene i de tekniske afsnit i nærværende bestemmelser forudsættes det, at virksomheden som minimum også kan leve op til de, i dette kapitel anførte, almene krav.

Virksomheden skal med salg for øje fremstille vinduer, vindueselementer og/eller yderdøre på en stationær fabrik.

Fremstillingen af produkterne skal ske på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som indkøbes som typiserede profiler i form af halvfabrikata.

Produktionen skal foregå ved hjælp af maskiner i så stor en udstræk­ning, at alle geometriske mål, tolerancer og former på de enkelte profiler og det samlede element i det væsentlige kun er afhængig af de pågæl­dende ma­skiners arbejdsnøjagtighed og således, at opstillingen kun ændres ved skift af type eller for vedligeholdelse af værktøj.

Enhver maskinoperatør skal til kontrol af maskinens be­arbejdningsnøj­agtig­hed til enhver tid have rådighed over en model, en skabelon eller en teg­ning med anførte tole­rancer samt måleværktøj, der kan afsløre af­vigelser.

De færdigproducerede enheder skal oplagres under sådanne forhold at trædele kan bevare et fugtindhold på 12 ± 3 %.

Klimaforholdene skal være således, at ingen delkomponenter i den færdige enhed skades af temperatur­forårsagede bevægel­ser eller som følge af kondensnedslag.

De enkelte enheder skal være understøttet og afstivet på en sådan måde, at der ikke opstår varige deformatio­ner/­skævheder.

Hver virksomhed skal udpege mindst én person (driftsleder), der er an­svarlig for tilsyn med produktionen og/eller kvaliteten af de færdige en­heder.

Den ansvarlige skal kunne disponere og forvalte virksom­hedens kvali­tets­styring i henhold til nærværende bestem­melser.

Det personale, der er beskæftiget med produktion og lag­ring, skal enten være fag- eller specialuddannet. Særligt vigtige og krævende ar­bejdso­pera­tioner skal udføres af persona­le, der har modtaget behørig uddannel­se og instruk­tion i den opera­tion, der udføres.

Ved sammensatte profiler benævnes vinduers typebetegnelse efter de materialer, som kan ses, og som skal vedligeholdes, såvel inde- som udefra.

For hver af virksomhedens produkttyper skal der foreligge en brugervejledning, der informerer om produktets opbev  aring, håndtering, installation, brug, vedligehold og sikkerhed under brug. Vejledningen kan bestå af et eller flere dokumenter og foreligge på papir og/eller elektronisk.

Af brochurematerialet, hvis det publiceres, og den til produkterne hørende bru­ger­vejledning skal det fremgå, om specielle indbrudshæm­mende for­an­staltninger/tilbe­hør efter særlig aftale kan på - eller indbygges i de pågældende elemen­ter. Udgivelsestidspunkt skal være anført.

Som grundlag for produktionen skal der for hver enkelt pro­duktty­pe foreligge et fyldestgørende produktionsgrundlag.

Tegninger skal foreligge i et passende målestoksforhold og vise de enkelte profilers tværsnit.

Tegningerne skal være påført alle relevante mål.

Bilag 3 viser som eksempel et lodret snit i et trævindue.

Typeprøvninger omfattet af Annex ZA i EN 14351-1:2006 +A2:2016 skal foretages af et akkrediteret laboratorium, som er notificeret af EU Kommissionen. Andre prøvninger kan være udført af et ikke akkrediteret laboratorium, såfremt prøvningen er overvåget af certificeringsorganet. Virksomheder som opfylder EU-definitionen på mikrovirksomheder kan anvende attesteringsniveau 4, efter aftale med VinduesIndustrien.

Prøvningsrapporterne skal opbevares så længe produktet er i produktion, plus mindst 10 år.

På ethvert element skal producenten have vurderet sikkerhedsudstyrets bæreevne som angivet i EN 14351-1 pkt. 4.8.

Top/vende vinduer skal have bestået en typeprøvning i henhold til EN 14609, der viser at rammen bliver fastholdt i min. 60s ved en belastning på 350 N.

DVV-mærket skal anbringes således, at det kan ses efter elementets montering.

Ud over DVV-logo skal mærket indeholde oplysning om producentens navn, telefonnr. og/eller webadresse samt produktionstidspunkt.

Alternativt kan mærket ud over DVV-logo og produktionstidspunkt indeholde producentens registreringsnummer hos certificeringsorganet og teksten: For yderligere information se dvv.dk

Ved handel mellem virksomheder skal der være sikret sporbarhed til oprindelsesproducenten.

Mærket må ikke indeholde henvisning til certifikat vedr. systemcertificering
(ISO 9000 serien).

Der må på certificerede elementer kun optræde et mærke, som angiver forbrugergaranti.

Kontrol- og garantimærket DVV må ikke optræde samtidig med certificeringsorganets navn eller logo, bortset fra på det udstedte certifikat.

Ordreproducerede elementer kan, når de leveres med termoruder, der er mærket med produktionskode, regnes at opfylde kravet om mærkning med produktionstidspunkt.

Af æstetiske hensyn, fx. i fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan certificeringsorganet i særlige tilfælde give tilladelse til at undlade en mærkning i ruden, hvis sporbarheden kan sikres på anden vis, og det er dokumenteret at det er et kundekrav.

For certificerede virksomheder er det tilladt at anvende logoet på brevpapir, faktura, følgesedler, brochurer og lignende med eller uden det tilhørende navn.

Størrelsen på logoet kan vælges frit, dog skal teksten være læsbar.

Farvespecifikation:
• cmyk farver: m100, y100, + sort tekst
• Pantone farver: 032, + sort tekst
• RGB farver: 229, 0, 3, + sort tekst
Logoet kan også fremtræde i sort.

Godkendte udgaver af logo og tekst skal kunne downloades fra certificeringsorganets hjemmeside.   
Forhandlere af DVV-mærkede elementer kan benytte logoet, hvis der tilføjes ”Forhandler af DVV-mærkede produkter”. 

Kontrolmærke (logoet kan benyttes i rød og sort farve):  

Producenterne er forpligtet til at tegne en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på kr. 10 mio. (personskade/tingsskade). Forsikringen skal være udvidet til at omfatte skader på ting, som sikredes produkter er gjort til en del af, sammenføjet eller på anden måde forbundet med. Forsikringen skal endvidere omfatte skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, uanset om skaden sker under (erhvervsansvar) eller efter hvervets udførelse (produktansvar).

Ovennævnte forpligtigelse bør også være gældende for leverandører af beslag og hængsler.

Krav til forsikringsomfang, se bilag 15.

En kopi af forsikringspolicen skal tilsendes AON Denmark A/S, Jupitervej 4, 6000 Kolding.

Vindues- og rudeproducenten skal være tilsluttet DVV-garantiordningen, der sikrer forbrugerne som minimum i nedenstående omfang.

Som alternativ til DVV-garantiordningen kan forpligtigelserne være afdækket i et anerkendt forsikringsselskab med kontor i Danmark. 

En kopi af forsikringspolicen skal tilsendes DVV garantiordningen v/VinduesIndustrien, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

 • Ved ethvert salg skal vinduesproducenten i forbindelse med aftaleindgåelsen udlevere garantidokumenter inkl. garantiens betingelser og omfang til forbrugeren, eller skriftligt henvise til en hjemmeside, hvor disse dokumenter forefindes.
  Vinduesproducenten skal være i besiddelse af, og til enhver tid pligtig til, på certificeringsorganets opfordring at fremvise disse.
 • Reklamationer over mangler ved en leverance med garantidækning kan ske indtil 5 år fra vinduesproducentens leveringstidspunkt, dog ikke senere end 3 måneder fra manglerne opdages.
 • Garantiordningen skal være virksom i de tilfælde, hvor leverandøren ikke kan eller vil foretage afhjælpning af mangler.
 • Reklamationer skal behandles ved Byggeriets Ankenævn eller tilsvarende godkendt ankenævn, og afhjælpning foretages i overensstemmelse med ankenævnets afgørelse.
 • Garantien skal yde dækning for op til DKK 10.000 inkl. moms pr. komponent/enhed og op til DKK 200.000 inkl. moms pr. byggesag.
 • Garantien skal sikre et dækningsomfang på DKK 1.000.000 inkl. moms pr. virksomhed pr. kalenderår i 5 år.
 • Er virksomheden tilsluttet en fælles garantiordning skal denne som minimum sikre et dækningsomfang på DKK 5.000.000 inkl. moms pr. kalenderår i 5 år.
 • Vinduesproducenten er pligtig til at refundere DVV-garantiordningen enhver udgift, som denne måtte have afholdt i henhold til DVV-garantiordningens bestemmelser.
 • Rudeleverandøren skal have underskrevet en garantierklæring som bilag 21.