3.0 Generelt

Den enkelte virksomhed skal have et kvalitetsstyringssystem, der er tilpasset virksomhedens organisation og behov, og det skal være beskrevet i en kvalitetshåndbog.

Ved et kvalitetsstyringssystem forstås den samlede mængde af aktiviteter, som virksomheden udfolder til styring af sit kvalitetsniveau.

Som hovedindhold skal kvalitetsstyringssystemet omfatte følgende punkter:

 

• En beskrivelse af, hvilke mål virksomheden sigter efter på kvalitetsområdet, og hvilke midler man vil anvende for at nå disse mål.
 

• En organisationsplan, som fastlægger, hvem der har ansvar for og beføjelser til at træffe beslutninger, der har relation til kvalitetsstyringen og herunder ansvaret for korrigerende handlinger.
 

• En beskrivelse, som angiver, hvilke ressourcer, metoder og midler der er til rådighed vedr. kvalitetsstyringen.

• En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger (kontrolinstruktioner, formularer, skemaer, planer for stikprøver mv.) der skal iværksættes i de enkelte led af virksomheden for at opfylde kvalitetsmålsætningen.
 

• Et dokumentations- og informationssystem, hvor kvaliteten registreres, og hvor der gives informationer herom til de ansvarlige.
 

• Et sæt arbejdsinstruktioner for de operationer, som har særlig betydning for kvaliteten af det færdige produkt.

Indholdet i kvalitetshåndbogen og det i praksis ind­førte kvali­tets­styringssystem skal som minimum om­fat­te neden­nævnte punkter:

a. Ledelsens ansvar:

Ledelsen skal beskrive, hvilken politik og målsæt­ning virk­som­heden vil følge på kvalitetsområdet, og den skal sikre, at alle medarbejdere forstår og forføl­ger disse mål. Gen­nem den fast­lagte politik skal det desuden sikres, at der opretholdes en behørig uddannelse af de medarbejdere, som har ansvar for og beføjelser til at træffe beslutninger, der har ind­flydelse på kvali­teten af det færdige produkt.

Det skal af en organisationsplan klart fremgå, hvem der har an­svaret for og beføjelser til at træffe be­slutninger, der har ind­flydelse på kvaliteten af det færdige produkt.

Ledelsen skal med passende mellemrum - dog mindst hvert andet år - fore­tage en vurdering af hele el­ler dele af kva­li­tets­styringssystemet. Vurderin­gen skal afklare, om systemet fort­sat er eg­net og ef­fek­tivt. Resultatet af vur­deringen skal dokumen­teres.

 

b. Kvalitetsstyringssystemet:

Kvalitetshåndbogen skal indeholde de nødvendige skrift­lige pro­cedurer og ar­bejdsinstruktio­ner, som sik­rer, at der opnås en kvali­tet, der min­dst svarer til kravene i nærværende Tekniske Be­stem­melser samt til vi­rk­somhedens egen og kom­po­nentleverandørernes be­skrivelse af pro­dukter­ne.

 

c. Ordregennemgang: (Kontraktgennemgang)

Til sikring af overensstemmelse mellem kundens øn­sker og virksom­he­dens opfattelse heraf skal der etableres og vedlige­holdes en skriftlig procedure, der inde­bærer doku­mentation for,

  • At den ønskede leveringstid kan indpasses i den over­ordnede produk­tionsplan.
  • At kunden i forbindelse med specielle ønsker ind­drages i en nær­mere dialog herom og gøres be­kendt med evt. forbehold over for det speciel­le herunder, at produktet evt. ikke er under­lagt produktcertifi­cering.
  • At kunden har godkendt det grundlag, hvorpå der ud­skrives produk­tions­ordre.

 

d. Dokumentstyring:

Til styring af alle dokumenter og data skal der etableres og vedlige­holdes en skriftlig proce­dure, der sik­rer,

  • At kun gyldige udgaver af relevante dokumenter er til­gænge­lige på alle steder, hvor der ud­føres akti­viteter, som er væsent­lige for kvaliteten af det færdige pro­dukt.
  • At forældede dokumenter omgående fjernes fra al­le ud­stedel­ses- og brugsste­der.

Ansvaret for fremstilling af tegninger til såvel nye stan­dardpro­dukter som kundespecificerede ele­menter skal vare­tages af en formelt udpeget med­ar­bej­der, der er ud­styret med tilstrækkelige res­sourcer (den pro­duktan­svarli­ge).

Tegninger frigivet som produktionsgrundlag skal være godkendt af den produktansvarlige eller af en anden af ham bemyndiget per­son med en signatur eller tilsvarende, evt. i digital form.

Alle tegninger og revideringer på disse skal re­gi­streres.

Ved revideringer skal det på tyde­lig vis frem­gå, hvori revisionen be­står, og den skal være god­kendt af den pro­duktansvarlige.

 

e. Indkøb:

Leverandører skal udvælges på grundlag af deres evne til at opfylde krav til kvalitet og leve­ringssikkerhed. Der skal etabl­eres og vedligehol­des en liste over de leveran­dører, der kan accep­teres.

Indkøbsdokumenter skal indeholde data, der klart beskriver det bestilte produkts type, art, model, klasse eller anden præcis identifikation.

 

f. Produktidentifikation og sporbarhed:

Virksomheden skal etablere og vedligeholde en skrif­tlig pro­ce­dure, der sikrer, at alle væsentlige le­veran­cer, der ind­går i et gi­vet ele­ment el­ler ele­ments­erie, kan spores tilbage til leveran­døren af de an­vendte materi­aler og delkompo­nenter. Væsentlige pro­ces- og tidsdata skal de­suden kun­ne spores i for­hold til den produktionsko­de, der er på­ført elementet, eller til den aftale, der er indgået med den enkelte køber.

 

g. Processtyring:

Til de processer og arbejdsforløb, der har væs­ent­lig be­tydning for kvali­teten, skal der foreligge skriftlige arbejdsinstruktioner.

Instruktionerne kan suppleres med skitser, plan­cher eller mo­del­ler.

Ved overvågning af procesforløb kan der anvendes kon­trolske­maer til regi­strering af resulta­tet af pro­cessen.

 

h. Inspektion og prøvning:

Ved modtagelsen af varer skal det sikres, at mæ­ng­der og typer er i over­ensstemmelse med ind­købs­or­dren. Ved stik­prøver skal det doku­men­teres, at kvali­teten er som af­talt. Anerkendte certi­fikater eller prøv­ningsrapporter kan udgøre doku­menta­tion for kvalite­ten.

Under procesforløbet skal det ved inspek­tion og over­vågning sikres, at de enkelte emner og del­komponenter er i overensstem­mel­se med den fastlagte kvalitet. Såfremt der konstateres af­vigende em­ner, skal disse ved særskilt mærk­ning holdes adskilt, indtil der er truffet nær­mere af­gørelse om an­vendelse iht. punkt j (styring af afvigende pro­dukter).

Det færdige produkt skal underkastes en slutinspek­tion, der skal doku­men­teres i mindst det omfang, der er anført i det følgende punkt 3.2 (krav til færdig­vare­kon­trol).

 

i. Inspektions-, måle- og prøvningsudstyr:

Der skal foreligge en skriftlig procedure for kon­trol og evt. justering af det måle- og prøv­ningsudstyr, som an­vendes i pro­duktionen. Udstyret skal som minimum kontrolleres og have en nøjagtighed som anført på Bilag 13.

Proceduren skal indeholde en plan for, hvor ofte ud­styret skal kontrol­leres, hvilke tolerancer der skal overhol­des, hvo­rdan det tilkende­gi­ves, at kon­trollen har fundet sted, samt hvor og hvo­rdan ud­styret opbe­vares.

 

j. Styring af afvigende produkter:

Der skal udarbejdes en skriftlig procedure, der sik­rer, at af­vigen­de pro­dukter ikke uden en nær­mere vur­dering ind­går i produk­tionen, og det skal fast­læg­ges, hvem der har be­føjelser til at træffe af­gørelse om an­vendelse, genbear­bejdning eller kassa­tion.

 

k. Korrigerende handlinger:

Der skal udarbejdes en skriftlig procedure, der sik­rer, at årsagen til af­vigen­de produkter og kla­ger fra kunder ana­lyseres, og det skal regi­streres, hvil­ke korrigerende handlinger der ivær­ksættes for at imødegå gentagel­ser.

 

l. Håndtering, emballering og levering:

Der skal udarbejdes en skriftlig procedure, der sik­rer, at hånd­tering af såvel delkomponenter som fær­digvarer sker på en lempelig og sikker måde, samt at fær­dige elementer emballeres på en sådan måde, at de under hensyn til trans­portformen når frem til leveringsstedet uden at lide over­last.

 

m. Registreringer vedr. kvalitet:

Der skal udarbejdes en procedure, der sikrer, at relevante data vedr. produktionsgrundlag, produk­tions­pro­ces og kvali­tetsregi­streringer oprethol­des i en periode på mindst 10 år.

Til sikring af et vist minimum af færdigvarekontrol skal den kvalitetsansvarlige mindst hver uge udtage 5 stk. forsendelsesklare elementer og under en kritisk gennemgang besvare de spørgsmål, der for hhv. Træ, Plast, Metal, Træ/alu og FRP er oplistet i bilagene 4, 5, 6 og 7 eller en anden form for udvidet systematisk intern kontrol.

Udvælgelsen af elementer skal ske således, at den over en periode på ca. 1 måned giver en repræsentativ dækning af de elementtyper, der produceres.

De udfyldte skemaer skal opbevares i mindst 10 år.