2. Krav til virksomheden

Der skal for hver enkelt produkttype foreligge et fyldestgørende produktionsgrundlag. Produktionsgrundlaget kan udføres i ethvert medie, og skal give tilstrækkelig beskrivelse af det færdige element, samt hvilke væsentlige delkomponenter der indgår i det færdige element.

Tegninger skal foreligge i et passende målestoksforhold og vise de enkelte profilers tværsnit. Tegningerne skal være påført alle relevante mål.

Typeprøvninger omfattet af krav og Annex ZA i EN 14351-1:2006 +A2:2016 skal foretages som akkrediteret prøvning af et laboratorium, som er notificeret af EU Kommissionen.

Såfremt resultater af test under Annex ZA anvendes som anprisninger, skal testene være udført akkrediteret og anført i ydeevnedeklarationen.

For produktkontroller, herunder vejledende test, skal der forefindes procedurer.

Tilsvarende udformning (Similar design)

I forbindelse med prøvninger og beregninger kan afsnit 3.4 i EN 14351-1:2006 +A2:2016, anvendes. For konkret vejledning henvises til standardens Annex A.

 

Mikrovirksomheder

Virksomheder, som opfylder EU-definitionen på mikrovirksomheder, kan anvende attesteringsniveau 4, efter aftale med VinduesIndustrien.

Definitionen på mikrovirksomheder findes på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM:n26026

DVV-mærket skal anbringes således, at det kan ses efter elementets montering.

Ud over DVV-logo skal mærket indeholde oplysning om produktionstidspunkt samt producentens navn, telefonnr. og/eller webadresse, eller producentens registreringsnummer hos certificeringsorganet og teksten: ”For yderligere information se www.dvv.dk

Ordreproducerede elementer kan, når de leveres med termoruder, der er mærket med produktionsdato, regnes at opfylde kravet om mærkning med produktionstidspunkt.

Ved handel mellem virksomheder kan elementer påføres virksomhedens (købers) eget DVV-mærke, såfremt leverandøren er DVV-certificeret, og der sikres sporbarhed.

Der må på certificerede elementer kun optræde et mærke, som angiver forbrugergaranti, og mærket må ikke indeholde henvisning til certifikat vedr. systemcertificering (f.eks. ISO 9000 serien).

Særskilt energimærkning af delkomponenter er ikke tilladt (ruder osv.).

For certificerede virksomheder er det tilladt at anvende logoet på brevpapir, faktura, følgesedler, brochurer og lignende med eller uden det tilhørende navn.

Forhandlere af DVV-mærkede elementer kan benytte logoet, hvis der tilføjes ”Forhandler af DVV-mærkede produkter”.

Godkendte udgaver af logo og tekst kan downloades fra www.vinduesindustrien.dk.

Producenterne er forpligtet til at tegne en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på kr. 10 mio. (personskade/tingsskade). Forsikringen skal være udvidet til at omfatte skader på ting, som sikredes produkter er gjort til en del af, sammenføjet eller på anden måde forbundet med. Forsikringen skal endvidere omfatte skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, uanset om skaden sker under (erhvervsansvar) eller efter hvervets udførelse (produktansvar).

 

Krav til forsikringsomfang fremgår af bilag 2.

En kopi af forsikringspolicen skal, såfremt det er udstedt af tredjepart, tilsendes det forsikringsmæglerselskab, som VinduesIndustrien har indgået aftale med.

Producenterne skal være tilsluttet DVV-garantiordningen, der sikrer forbrugerne som beskrevet i bilag 2. Som alternativ til DVV-garantiordningen kan forpligtigelserne være afdækket i et anerkendt forsikringsselskab med kontor i Danmark. Nedenstående gælder for DVV garantiordningen, uanset at producenten kan have yderlige egen garantidækning.

For DVV-garantien gælder følgende:

  • Ved ethvert salg skal vinduesproducenten i forbindelse med aftaleindgåelsen udlevere DVV-garantidokumenter inkl. garantiens betingelser og omfang til forbrugeren, eller skriftligt henvise til en hjemmeside, hvor disse dokumenter forefindes.
    Vinduesproducenten skal være i besiddelse af og til enhver tid pligtig til, på certificeringsorganets opfordring, at fremvise disse.
  • Reklamationer over mangler ved en leverance med garantidækning kan ske indtil 5 år fra vinduesproducentens leveringstidspunkt, dog ikke senere end 3 måneder fra manglerne opdages.
  • Garantiordningen skal være virksom i de tilfælde, hvor leverandøren ikke kan eller vil foretage afhjælpning af mangler.
  • Er virksomheden tilsluttet en fælles garantiordning, skal denne som minimum sikre et dækningsomfang på DKK 5.000.000 inkl. moms pr. kalenderår i 5 år.
  • Reklamationer skal behandles ved Byggeriets Ankenævn eller tilsvarende godkendt ankenævn, og afhjælpning foretages i overensstemmelse med ankenævnets afgørelse.
  • Vinduesproducenten er pligtig til at refundere DVV-garantiordningen enhver udgift, som denne måtte have afholdt i henhold til DVV-garantiordningens bestemmelser.
  • Rudeleverandøren skal have underskrevet en garantierklæring som bilag 21.

 

En kopi af forsikringspolicen skal, såfremt det er udstedt af tredjepart, tilsendes og godkendes af VinduesIndustrien.

For hver af virksomhedens produkttyper skal der foreligge en brugervejledning, der informerer om produktets opbevaring, håndtering, installation, brug, vedligehold og sikkerhed under brug. Vejledningen kan udføres i ethvert medie, og bestå af et eller flere dokumenter.

Udgivelsestidspunkt skal være anført.