5. Konstruktiv udformning

Generelt skal vindues- og dørelementer udføres, så de overholder gældende lovkrav og modsvarer god dansk kvalitet.

Hvis der er tvivl om egnetheden, kan den pågældende ydeevne testes i henhold til EN 14351-1, punkt 4.1-4.24. Krav til eventuel prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne, herunder den geografiske placering.

Konstruktioner skal være udformet på en sådan måde, at skader på eller nedbrydning af de anvendte materialer modvirkes.
Det skal gennem konstruktionens udformning sikres, at elementerne:

 • afskærmer for,
 • afleder
 • og dræner

vandpåvirkning som f.eks. slagregn og kondens, så skadelig påvirkning af fugtfølsomme materialer undgås.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af detailkrav i 5.1.1, Detailkrav og 5.1.2, Rude- og fyldningsmontering.

 • Bundkarmen i adgangsdøre skal være udført af, eller afdækket med, slidstærkt materiale.
 • Såfremt der undtagelsesvis udføres gennembrydninger til glasfals eller til murside af karmprofiler, skal det med tape eller på anden måde sikres, at der ikke sker kondensskadelig luftgennemgang.
 • Indadgående døre skal ved underkant af dørplade /-ramme være udført med vandnæse.
 • Ved indadgående elementer skal der være en opkant og/eller drænrille til sikring mod vandindtrængning.
 • Den samlede konstruktion skal være udført således, at der ikke kan ske tilbageholdelse af regn eller kondensvand.
 • Der må ikke ledes vand fra et oplukkeligt felt ned til et fast felt.
 • Bundrammer og karme skal forsynes med dræn i et sådant omfang, at eventuelt regn- eller kondensvand kan ledes til det fri. Hvor dræn etableres ved huller, skal disse mindst være ø8 mm eller en spalte på 5 x 15 mm, og placeringen skal være således, at alt vand kan bortledes.
 • Bundfalse i karme og tværposte, der kan blive udsat for vandindtrængning, skal i de yderste 40 mm være udført med udadgående hældning på min. 7°.
 • Glasfalse i vinduesrammer, faste vinduespartier og rammedøre, der kan blive udsat for vandindtrængen, skal i de yderste 40 mm udføres med en udadgående hældning.
 • Gennemgående sprosser, hvor tværsnitdimensionen tillader det, skal udføres med en udadgående hældning.
 • Mellem bundkarm og ramme skal der ved ydersiden være min. 8 mm afstand.
  • Ved elementer med et ekstra ydre tætningsplan/slagregnsliste kan der afviges fra kravet om min. 8 mm afstand mellem bundfals og ramme, såfremt der sikres ventilation på min.     100 mm2 pr. løbende meter bundfals, mellem tætningsplanerne. Ventilationen udføres med minimum 2 mm spalte.
 • Underrammer skal være udført så vandet kan dryppe af ved den yderste del af rammen.
 • Vandrette poste over oplukkelige rammer skal være udført med vandnæse, der har afdryp min. 5 mm uden for elementets udvendige plan. Som alternativ kan udføres en tætning mellem post og ramme. For elementer med koblede rammer gælder kravet om vandnæse/tætning tillige for overkarmen.
 • På flader og komponenter, af organisk materiale, der kan være udsat for slagregn, må ikke forekomme spor, åbninger eller udfræsninger, som kan medføre skadelig vandansamling.
 • Ved forarbejdning af pladematerialet (frisning og profilering) skal alle vandrette spor have en udadgående hældning på min. 7º.
 • Ved såvel døre som vinduer skal alle samlinger ved bundfalsen i karme og rammer, glaslister og sprosser sikres mod opfugtning. Dette kan gøres ved en fuld endetræsforsegling eller en udenpå liggende trekantfuge. Indadgående døre med træbund­karm skal på lignende vis være for­seglet ved den ud­vendige lysning.
 • Ved døre skal en­detræsfladen mod bundtrinet forsegles med et egnet tætningssystem. Alternative metoder skal testes.
 • Drænhullerne må ingen steder have forbindelse til hul­rum med indlagt ar­mering.
 • De udvendige alukomponenter må normalt kun fastgøres til og understøttes på trædelen i punkter eller smalle striber, og hulrummet mellem træ- og alukomponenter skal ventileres til det fri. Alternative konstruktioner skal afprøves.
 • Ved overkanten af rammer og karme skal slagregn afvises af vandnæse på karmdelen eller af et tætningsbånd, der sikrer mod indtrængning af slagregn mellem træ- og aludelen. Alternativt til sikring mod vandansamling på trædelens overside, kan trædelen udføres med samme krav til kerneandel som ved træ.
 • Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn ved opadvendte spalter tilsvarende afvises af vandnæse eller af et tætningsbånd mellem træ- og aludelen. Alternativt skal spalten have en sådan udformning, at der er sikkerhed for, at indtrængende slagregn umiddelbart bliver afdrænet. Dette regnes eksempelvis opfyldt såfremt spalten har en bredde på mindst 2 mm over hele profilet, og der kun er punktvis forbindelse mellem træ- og aludelen. Dette er også gældende, hvor aludelen er forhøjet i forhold til bundfalsen.
 • Mellem bundfals og ramme, skal der sikres ventilation på min. 100 mm2 pr. løbende meter bundfals. Ventilationen udføres med minimum 2 mm spalte.
 • Bundfalse i karme og tværposte, der kan blive udsat for vandindtrængning, skal i de yderste 40 mm være udført med udadgående hældning på min. 7°.
  • Ved karmfalse af træ eller andet organisk materiale, som er tilbagetrukket i forhold til rammen, og hvor luftspalten mellem karm og rammer ikke giver anledning til en direkte vandindtrængen, kan hældningen udføres med min. 5° udadgående hældning
 • Glasfalse i vinduesrammer, faste vinduespartier og rammedøre, der kan blive udsat for vandindtrængen, skal i de yderste 40 mm udføres med en udadgående hældning.
 • Gennemgående sprosser, hvor tværsnitdimensionen tillader det, skal udføres med en udadgående hældning.
 • På flader og komponenter af organisk materiale, der kan være udsat for slagregn, må der ikke forekomme spor, åbninger eller udfræsninger, som kan medføre skadelig vandansamling.
 • Underrammer skal være udført så vandet kan dryppe af yderst på rammen.
 • Ved såvel døre som vinduer skal alle samlinger ved bundfalsen i karme og rammer, glaslister og sprosser sikres mod opfugtning. Dette kan gøres ved en fuld endetræsforsegling eller en udenpå liggende trekantfuge. Indadgående døre med træbund­karm skal på lignende vis være for­seglet ved den ud­vendige lysning.
 • Ved døre skal en­detræsfladen mod bundtrinet forsegles med et egnet tætningssystem. Alternative metoder skal testes.

Termoruder og fyldninger skal monteres jf. nedennævnte grundprincipper, bilag 19 eller EN 12488, samt øvrige konstruktionskrav i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

 • Dræn/ventilationsåbninger skal have et samlet tværsnitsareal på mindst 200 mm² pr. løbende meter bundfals.
  • Huller skal udføres med en mindstestørrelse på Ø8 mm eller spalte på 5x15 mm.
  • I tilfælde hvor dræn/ventilation etableres ved hjælp af løftede bundglaslister, eller afstand mellem aluskal og ramme/karm, skal spalten mellem glasfalsen og det fri være min. 2 mm.
 • Glaslister eller anden fastholdelse skal dimensioneres og fastgøres således, at det sikrer en ensartet komprimering mod ruden på hele kontaktfladen og at bevægelser i elementet ikke nedsætter monteringsmaterialets fastholdelse af ruden.
 • Fyldningers indbygning skal være udført, så fugtdeformationer i fyldningsmaterialet kan optages uden skadevirkning.
 • Samlinger på glaslister og glasisætningsbånd skal udføres tætte, medmindre der er planlagt afstand.
 • False og glaslister skal være dimensioneret således, at termorudens afstandsprofil er dækket.
 • Ved glaslister af organisk materiale skal bundglaslister være gennemgående.
 • Ilimede eller klæbede, udover punktvis sikkerhedsklæbede, ruder kan tillades, såfremt der foreligger en skriftlig instruktion, som er godkendt af rude- og limleverandøren. Det skal sikres, at påføringsmetoden ikke svækker rudens kantforsegling eller skaber andre skader.
 • For at sikre, at kompatibiliteten er tilstrækkelig dokumenteret, skal der dokumenteres med test efter testbeskrivelsen angivet i bilag 18, alternativt kan den anvendte lim være foreskrevet/anbefalet af rudeleverandøren eller fremgå af anerkendte kompatibilitetslister.
   

Adskiller monteringsmetoden sig fra dette, skal der foretages en typegodkendelse hos VinduesIndustrien. I forbindelse med en typegodkendelse skal der udarbejdes en beskrivelse af rudemontering bilagt snittegning, beskrivelse af anvendte materialer med oplysning om fabrikat og type, evt. kompatibilitets-erklæring, opklodsning, dræn og ventilation, glaslister samt fastgørelse af disse.
Tegningen og beskrivelsen skal være underskrevet af vinduesproducenten, og skal ved godkendelse endvidere underskrives af rudeleverandøren samt Teknisk Udvalg for DVV.

Vindues- og yderdørselementer skal være konstrueret således, at elementernes stabilitet, styrke og stivhed, opfylder de almindelige eller særlige krav, der er stillet til leverancen.

Hængsler og beslag skal være dimensioneret og fastgjort, således at de under konstruktionens egenvægt og almindelige betjening ikke udsættes for deformationer, der hindrer normal let betjening og funktion.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af detailkrav i 5.2.1, samt overholdelse af enten testkrav i 5.2.2 eller udformningskrav i 5.2.3.

 • Der skal, for hvert produktsystem, foreligge en oversigt hvor størrelse- og vægtbegrænsninger fremgår for hver åbningstype. Såfremt der indgår ekstra tiltag som eksempelvis fuldlimet rude, støttehængsel eller rammeløfter, skal dette fremgå af oversigten. Ved sidehængte og sidestyrede elementer skal højde/bredde forholdet vurderes.
  • Ved beslag, som er inddelt i modulstørrelser, skal der foreligge en oversigt/vejledning til modulvalg.

Oversigten skal være baseret på beslag- og evt. profilleverandørens vejledninger, eller på test. Detaljeringsniveau som angivet i eksemplet i bilag 23.

Et eksempel på en oversigt findes i bilag 23.

 • Hvis ikke andet er angivet fra leverandøren, skal der monteres skruer i alle forborede skruehuller i beslag mm.
  Skruer skal være fast tilspændte og passe til de i beslagene udformede huller.  
 • Ruders opbygning fastlægges efter gældende standarder, nationale brancheanerkendte erfaringsværdier eller leverandøranvisninger.
 • Elementer skal overholde følgende krav til krumning og vridning: (målemetode angivet i bilag 25)
  • Der må ikke forekomme krumning større end 2 mm/m.
  • På karm og rammeemner må der ikke forekomme vridning større end 2 mm pr. 10 cm bredde af emnet målt over 1 m.
  • På dørblade må der ikke forekomme vridning større end 4 mm målt over dørbladets højde og bredde, jfr. EN 1530, Klasse 3.
   Måling foretages jf. EN 952 - Generel og lokal planhed. Alternativt ved at bruge de lodrette og parallelle karmstykker som reference plan.
 • Afstanden mellem karm og ramme (luft om­kring rammen) skal være således at rammen kan åbnes frit og designet skal tage højde for variation i klimaforhold.
 • Elementer fremstillet af gennemfarvede, hvide eller lyse­grå profiler skal for­synes med forstærkning i henhold til profilleverandørens an­visninger, samt hvor det i øvrigt er nød­vendigt for fastgørelse af beslag eller elementets fast­gørelse i bygningen.
 • Profiler med mørkfarvet udvendig overflade skal armeres i henhold til producentens anvisninger.
 • Afstivningsprofiler skal enten passe stramt i plastpro­filet eller fastholdes med usynligt anbragte skruer med en indbyrdes afstand på ikke over 25 cm og maks. 6 cm fra ender­ne. Såfremt profilleverandøren anviser andre skrue­afstan­de, skal disse overholdes.
 • Fastgørelsen af beslag kan udføres med egnede popnitter, med selv­skæ­rende skruer, med gevindindsats, via gevind­skårne huller eller med klemsy­stemer.
 • Der skal foreligge en rapport for produktkontrol jfr. bilag 16 i følgende tilfælde:
  • Hvor elementets ramme- og/eller karmprofiler er udført af kunststof.
  • Hvor hængsler og lukkebeslag er fastgjort i kunststof.
  • Hvor kunststof medvirker til kraftoverførsel fra ramme til karm.
 • Der skal foreligge en rapport for produktkontrol jfr. bilag 16 i følgende tilfælde:
  • Hvor elementets ramme- og/eller karmprofiler er udført af FRP materiale.
  • Hvor hængsler og lukkebeslag er fastgjort i FRP materiale.
  • Hvor FRP-materiale medvirker til kraftoverførsel fra ramme til karm.
    
 • Der skal foreligge en akkrediteret rapport for vindbelastning i henhold til EN 12211, med følgende klassifikation i henhold til EN12210:
  • Klasse 3 for belastning.
  • Udbøjningsklassen skal oplyses.

Testen udføres på relevant åbningstype i mest ugunstig størrelse.

Vindbelastning i henhold til EN 12210:

 • Klasse 3 for belastning.
 • Udbøjningsklassen skal oplyses.

 

Mekanisk styrke i henhold til EN 14608 for vinduer:

 • Klasse 2 i henhold til EN 13115.
  Ved efterfølgende øget belastning til 600 N må der ikke forekomme svigt eller brud i hængsler eller beslag og deres befæstelse eller i rammens hjørnesamlinger.
   

Mekanisk styrke i henhold til EN 947 for yderdøre:

 • Klassifikationen af døren jf. EN 1192 tabel 1 (laster) bør være i overensstemmelse med brugssituationen jf. tabel A1.

Alternativt til opfyldelse af testkrav i 5.2.2 kan nedenstående udformningskrav følges:

 • Yderdøre til boliger eller bygninger med et lignende brugsmønster skal forsynes med mindst 3 hængsler.
 • Alm. sidehængte døre med hængsler skal altid være fast­holdt med mindst 3 skruer pr. hæng­selpart.
  • Til fastgørel­sen på rammen anvendes mindst 3 stk. min. 4,0x40 mm eller 4 stk. min. 4,0x30 mm lange skruer med gevind helt op til hovedet.
  • Under 30 mm karmtræ i befæstigelsesområdet, skal mindst 1 skrue pr. hængsel være med maskinge­vind og buldogmøtrik på bagsiden. De øvrige skruer skal have gevind helt op til hovedet og så nær som muligt have en længde, der er lig træets tyk­kelse.
  • Buldogmøtrik kan undlades, når hvert hæng­sel fastgøres med mindst 4 stk. 4,0 mm skruer og skruernes effektive indgreb(gevind) i træet er mindst 30 mm.
 • Hængsler og lignende belastende beslag skal fastgøres med skruer, der mindst har fat i 2 materialelag, dvs. to lag plast, skruegang eller 1 lag plast plus 1 lag metalind­læg.
 • Godstykkelsen i aluminiumsprofiler skal på steder, hvor der foretages fast­gørelse af hængsler eller lignende be­lastede beslag, være min. 1,8 mm, så­fremt der ikke ind­lægges forstærkninger.
 • Hvor karmen i fastgørelsesområdet er udført af træ, skal alm. sidehængte døre med hængsler, altid være fast­holdt med mindst 3 skruer pr. hæng­selpart.
  • Til fastgørel­sen på rammen anvendes mindst 3 stk. min. 4,0x40 mm eller 4 stk. min. 4,0x30 mm lange skruer med gevind helt op til hovedet.
  • Under 30 mm karmtræ i fastgørelsesområdet, skal mindst 1 skrue pr. hængsel være med maskinge­vind og buldogmøtrik på bagsiden. De øvrige skruer skal have gevind helt op til hovedet og så nær som muligt have en længde, der er lig træets tyk­kelse.

Buldogmøtrik kan undlades, når hvert hæng­sel fastgøres med mindst 4 stk. 4,0 skruer og skruernes effektive indgreb(gevind) i træet er mindst 30 mm.
 

Vindues- og yderdørselementer skal være konstrueret således, at elementernes lufttæthed og vandtæthed opfylder de almindelige eller særlige krav, der er stillet til leverancen. Hvis der ikke stilles kundespecifikke krav, er nedenstående krav gældende.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af detailkrav i 5.3.1, samt overholdelse af enten testkrav i 5.3.2 eller udformningskrav i 5.3.3.

 • Tætningslister mellem rammer og karme skal anbringes i elementet på en måde, der svarer til deres udformning og konstruktion. 
  • Afstand mellem rammer og karm, samt konstruktionsudformning og placering af beslag skal være således, at der opnås korrekt komprimering af tætningslisterne uden at disse beskadiges.
  • Tætningslisternes samlinger skal udføres tætte.
  • Fastgørelsen skal være således, at der under brug ikke sker ændringer i listernes position i tvær- eller længderetning.
  • Tætningslisterne skal være udformet således, at de kan fastgøres. Listernes ud­form­ning og fast­gørelsen skal mulig­gøre en udskiftning.

Lufttæthed i henhold til EN 12207.

 • Klasse 3 for lufttæthed ved et gennemsnit af måling ved over - og undertryk på 600 Pa for vinduer og yderdøre.

For byggeri i lavenergiklasser anbefales:
Klasse 4 for lufttæthed ved et gennemsnit af måling ved over- og undertryk på 600 Pa for vinduer og yderdøre.
Derudover bør luftgennemgangen ved 100 Pa ikke være større end 1 m³/h.m².

Vandtæthed i henhold til EN 12208.

 • Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og yderdøre).

Alternativt til opfyldelse af testkrav i 5.3.2 kan nedenstående udformningskrav følges.
(vil forventeligt svare til Klasse 3 i henhold til EN 12207 og Klasse 8A i henhold til EN 12208).

 • Såfremt tætningslisterne ikke ligger i samme plan, skal der ved over­lapning eller på anden måde sik­res forbindelse mellem tæt­ningsplaner­ne.
 • I forbindelse med rudemontering skal lufttæthed til indvendig side sikres.
 • Oplukkelige vinduesrammer eller ventilationslemme skal i lukket stilling være fast­holdt i mindst 4 punkter inklusi­ve hængsler.
  • I lukkesiden skal der normalt være mindst 2 lukkepunkter.
   • Hvis rammernes mål i lukkesiden er mindre end 0,6 m, vil det være tilstrækkeligt med ét lukke­punkt.
  • Hvis hængslerne er placeret midt på rammen (vippe- og drejevinduer), skal der dog ud over hængslerne forefindes mindst 4 lukkepunkter placeret i nærheden af hjør­nerne.
  • Ved rammesider på over 1,55 m skal der i systembeskrivelsen være redegjort for hvordan blivende tæthed opnås.
 • Yderdøre til boliger eller bygninger med et lignende brugsmønster skal forsynes med mindst 3 lukkepunkter i låsesiden. Anvendes der 1-punktslukke kan tætheden og dørpladens rethed, ikke forventes at være tilsvarende som ved 3-punkts lukke.
  Dette skal via tilbud og ordrebekræftelser være synliggjort for kunden.
 • Hvor der findes forskrifter fra profil- eller beslagsleverandør, skal antal og placering af lukkepunkter være i overensstemmelse hermed.

Testkrav i Kap. 5.3.2, udføres på relevant åbningstype i mest ugunstig størrelse.

Testkrav (ITC)

 • For hvert produktsystem skal der foreligge akkrediteret dokumentation i henhold til EN ISO 10077 del 1 og 2, for:
  • et 1-fags oplukkeligt vindue i størrelsen 1,23 x 1,48 m med referenceruden.
  • en yderdør i størrelsen 1,23 x 2,18 m.
  • en skyde- eller foldedør med referenceruden, som hhv. 2- eller 3-fags dør i referencestørrelsen 2,50 x 2,18 m.

Data for ruder skal være gældende for referenceruden, der defineres som den mest anvendte rude i det pågældende produktsystem. Referenceruden anses for at være den rudeopbygning der ligger til grund for systemgodkendelsen og som er anført i produktbeskrivelsen.
Termiske egenskaber af vinduesmaterialer skal være normsat jf. en anerkendt standard, eller opført på VinduesIndustriens materiale- eller positivliste, og tilgængelig på www.vinduesindustrien.dk. Optagelse på positivlisten sker via VinduesIndustrien.

Derudover gælder følgende:

 • Randzonetemperaturen midt på vinduesrammer, i rudekanten ned mod glasisætningsbåndet, må ikke være lavere end 11° C under forudsætning af en rumtemperatur på 20° C og en udetemperatur på 0° C.  Dokumentation i henhold til EN ISO 10077-2.
  • ovenstående krav om mindste temperatur gælder ikke for vindues- og dørgreb, låsecylinder, dørtrin og ved overgang mellem karm og ramme, men producenten skal til enhver tid sikre sig, at der ikke tilbageholdes kondens i konstruktionen.
 • For hver leverance af vinduer og yderdøre skal virksomheden give oplysning om Uw, Gg, Ff, Lt og evt. Ra, for de enkelte elementer. Uw, Gg og Ff oplyses med 2 decimaler.
   
 • Særskilt energimærkning af delkomponenter (ruder osv.) er ikke tilladt.
 • For hvert produktsystem hvortil der stilles krav om klimadata, skal der foreligge dokumentation i henhold til EN 15804, ISO 14025 og Product Category Rules jfr. EN 17213, for produktsystemets CO2 aftryk. Dokumentationen kan tage udgangspunkt i brancheværdier (Branche EPD’er).
  • Oplysninger om GWP (CO2 aftryk) skal ved forespørgsel kunne oplyses pr. m2 element (vinduer).

Fra 2023 er det et lovkrav i BR18, at der for nye bygninger omfattet af reglerne om energirammer (§ 259 og § 260) skal foretages en beregning af bygningens klimapåvirkning gennem dennes livscyklus. Klimapåvirkningen opgøres i kg CO2 – ækvivalenter pr. m² pr. år.

For materialer eller bygningsdele kan der anvendes tal i Bygningsreglementet, Bilag 2, tabel 7, eller tal fra miljøvaredeklarationer, herunder branchedeklarationer.

VinduesIndustriens branchedeklarationer er tilgængelige på www.epddanmark.dk og www.vinduesindustrien.dk. Disse er udarbejdet for et europæisk referencevindue i størrelsen 1,23 x 1,48 m og omsat til miljøpåvirkninger pr. m2 vindue.

Den anvendte rudeopbygning er en standard 3-lags rude med gasarten argon i hulrummene og med en vægt på 2,5 kg/mm/m². Afvigelse i glasopbygninger og glastyper vil således påvirke værdierne.

Branchedeklarationerne medtager ikke afvigelser ift. det deklarerede produkt. Det er op til LCA specialisten at vurdere behovet for og håndteringen af afvigelser mellem det faktiske projekt og deklarationerne, herunder fx rudevalg.

En producent kan vælge at indgå i den frivillige ordning DVV-sikring, under følgende forudsætninger:

 • Afprøvning i henhold til de gældende udgaver af EN 1628, EN 1629, EN 1630 og herefter klassificere elementerne jf. EN 1627. For hvert testet element eller elementserie skal der være beskrevet et anvendelsesområde (Scope).
  • Elementer kan herefter mærkes ”DVV- Sikring” jf. bilag 24 med angivelse af sikringsklasse jf. gældende udgave af EN 1627. Mærket skal være synligt og permanent.
  • Anvendelsesområdet (Scopet) og tilhørende akkrediterede prøvningsrapporter skal være tilgængelige for kontrol af overensstemmelse for certificeringsorganet.