4. Regler for Produktcertificering

Den af certificeringsorganet udførte færdigvarekontrol skal foretages ab fabrik på forsendelsesklare elementer, jfr. afsnit 4.4.2.

En virksomhed, der vælger de Tekniske Bestemmelser for DVV som grundlag for en produktcertificering, har pligt til at lade alle sine standardpro­dukter, solgt i Danmark, om­fatte af certificeringen, hvilket dog ikke forhindrer virksom­heden i at udføre specialopgaver efter ordre eller produkter til eksportmarkeder, hvor der indgår ikke certificerede produkter.

Ved standardprodukter forstås produkter, der er fremstillet på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som ind­købes som typiserede profiler i form af halvfabrikata.

Ved Cascading ITT (overført førstegangsprøvning) skal der mellem komponentdesigner og samleproducenten være indgået en aftale der opfylder EN 14351-1, afsnit 7.2.5.

Produkter som ikke må DVV mærkes

Produkter, som ikke er i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, må ikke DVV-mærkes.

Ved ikke mærkningsberettigede produkter skal det i aftalegrundlaget for sådanne opgaver klart fremgå, at der er tale om et ikke-certificeret produkt, som ikke er dækket af DVV garantien.
 

Afvigelser fra ovenstående, samt eksempler på produkter som virksomheder under DVV kan producere, men ikke DVV mærke, er anført i bilag 1.

Produktændringer

Væsentlige ændringer i produktionsgrundlaget skal ved førstkommende kontrolbesøg forelægges certificeringsorganet. Eventuelle påbud fra organet skal efterleves.

Såfremt ændringerne afføder krav om enten genprøvning eller nye prøvninger, skal disse udføres iht. krav til de respektive prøvninger jfr. nærværende bestemmelser.

Certifikater

Ved produktion af vinduer og yderdøre i forskellige materialegrupper kræves der som minimum ét certifikat og yderligere et pr. materialegruppe, hvis omsætning pr. materialegruppe er større end DKK 10 mio.

Ved sammensatte profiler benævnes vinduers typebetegnelse efter de materialer, som kan ses, og som skal vedligeholdes, såvel inde- som udefra.

 

Der anvendes 4 kategorier for anmærkninger til produkter:  

 • kritiske fejl,
 • væsentlige fejl,
 • uvæsentlige fejl,
 • bemærkninger (skal betragtes som forbedringsforslag).

Der opstilles kvalitetsgrænser for de 3 første kategorier, og ingen af grænserne må overskrides, hvis det pågældende produkt skal accepteres som værende af tilstrækkelig god kvalitet.

 • Grænsen for de kritiske fejl vælges som et maksimalt antal fejlbehæftede elementer pr. stikprøve.
 • Grænserne for de væsentlige fejl vælges som et maksimalt antal fejl i gennemsnit pr. element.
 • Grænserne for de uvæsentlige fejl vælges som et maksimalt antal fejl i gennemsnit pr. element.

Kontrolgrænser

Kontrolgrænser er af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg på grundlag af de indhøstede erfaringer fastsat til:

Grænsen for kritiske fejl er 0

Grænsen for væsentlige fejl:

 • 1,0 for Træ og Træ/Alu
 • 0,6 for Plast
 • 0,8 Metal og FRP

 

Grænsen for uvæsentlige fejl:

 • 1,2 for Træ og Træ/Alu
 • 1,0 for Plast, Metal og FRP

 

Såfremt kontrolgrænserne ændres, uden at bestemmelserne ændrer udgave, skal virksomhederne have skriftlig meddelelse herom.

I forbindelse med vurderingen af de materialespecifikke forhold kan der forekomme situationer, hvor en fejl har en sådan grovhed, et sådant omfang eller anden væsentlig betydning, at vurderingen kan rykkes en kategori op.


Omvendt kan der også forekomme situationer, hvor en fejl har så ringe omfang eller betydning, at vurderingen rykkes en kategori ned.

 

Såfremt certificeringsorganet finder fejl, som ikke er specificeret i bilag 8, kan de anvende en bemærkning overfor virksomheden for at påtale fejlen. Samtidig skal Teknisk Udvalg orienteres.

 

Kritiske fejl

Vil have indflydelse på elementets funktion og levetid.

Ved kritiske fejl vil elementet i princippet være ubrugeligt. Elementer med kritiske fejl skal enten kasseres eller repareres. Der skal straks iværksættes korrigerende handlinger.

 

Væsentlige fejl

Kan have indflydelse på elementets funktion og levetid og vil sandsynligvis medføre reklamation.

Elementer med væsentlige fejl skal enten kasseres eller repareres. Virksomheden må vurdere om der skal iværksættes korrigerende handlinger til sikring mod gentagelser.

 

Uvæsentlige fejl

Vil ikke have nævneværdig indflydelse på elementets funktion og levetid og vil sandsynligvis ikke medføre reklamation.

Virksomheden må vurdere om der skal iværksættes korrigerende handlinger til sikring mod gentagelser.

For at opnå en effektiv sikring af kvalitetsniveauet skal certificeringen ske ved en særskilt vurdering af de anvendte konstruktionsprincippers egnethed – konstruktionskvaliteten, jfr. relevante afsnit i nærværende bestemmelser.

Der udføres kontrol af produkter som ved den løbende overvågning.

Det samlede kvalitetsstyringssystem og dokumentationsmateriale kontrolleres i forhold til den foreliggende kvalitetshåndbog og De Tekniske Bestemmelser for DVV.

Kontrolbesøgene er en undersøgelse af, om virksomhedens kvalitetsstyring er implementeret, visuel kontrol af generelle materiale- og produktegenskaber og manuelle funktionsafprøvninger, udført ved gennemgang af en stikprøve.

Den løbende overvågning omfatter som udgangspunkt 2 kontrolbesøg pr. år (normal besøgsfrekvens).

Tidspunktet for de ordinære kontrolbesøg vælges af certificeringsorganet og planlægges indenfor det af besøgsfrekvensen givne tidspunkt ± 2 mdr.

Besøgene kan foretages uden forudgående melding til virksomheden.

Reduceret besøgsfrekvens

Under følgende betingelser kan besøgsfrekvensen nedsættes til 1 kontrolbesøg pr. år:

 • Gennem en uafbrudt periode omfattende 4 kontrolbesøg må der ikke være registreret tilfælde af kritiske fejl.
 • I samme periode må antallet af væsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg højst være kontrolgrænsen minus 0,4 fejl pr. element.
 • Antallet af uvæsentlige fejl ved hvert af de 4 kontrolbesøg må højst være kontrolgrænsen.

Virksomheder på reduceret besøgsfrekvens skal inden for perioden 5 til 7 måneder efter det årlige kontrolbesøg, fremsende kopi af den første uges kontroljournal i hver måned til kontrolorganet i samlet elektronisk form.

Tab af ret til reduceret besøgsfrekvens

Såfremt indberetninger, efter forudgående skriftligt varsel på 5 arbejdsdage, ikke fremsendes, eller det ved et kontrolbesøg registreres, at de ovennævnte fejlgrænser ikke overholdes, ændres besøgsfrekvensen til 2 kontrolbesøg pr. år.

Generhvervelse af ret til reduceret besøgsfrekvens

Retten til kun 1 kontrolbesøg pr. år kan herefter generhverves, når de ovennævnte betingelser er overholdt ved 2 på hinanden følgende besøg.

Skærpet kontrol:

Ved skærpet kontrol gennemføres der 2 kontrolbesøg pr. halvår.

Der udtages en stikprøve på normalt 10 forsendelsesklare elementer, omfattende forskellige elementtyper, således at produktkontrollen så vidt muligt bliver repræsentativ i forhold til de typer af elementer, der indgår i virksomhedens produktsortiment. Hvis antallet af forsendelsesklare elementer er lig med eller mindre end 10 stk., udtages samtlige elementer til stikprøven, der dog aldrig må omfatte mindre end 6 elementer.

 • Såfremt der er punkter, der ikke umiddelbart lader sig kontrollere på det færdige produkt, søges der tilbage i produktionen, hvor den pågældende operation udføres. Kan dette ikke lade sig gøre, fordi operationen ikke udføres på kontroltidspunktet, kan der foretages demontering af elementet.
 • Hos virksomheder, der udelukkende fremstiller hel- eller delkomponenter til servicebehandling, kan der udtages et mindre antal end 6 helelementer, når der suppleres med et passende antal delkomponenter, der efter certificeringsorganets vurdering kan indgå i den samlede vurdering af stikprøven.

For de elementer, der udtages til stikprøven, registreres følgende data:

Alle 5 materialegrupper:

 • Elementtype.
 • Størrelse (bredde x højde) mål angives i mm.
 • Ordre- eller serienumre, hvis disse er angivet på elementerne, ellers nr. på DVV-mærket.

 

Specifikt for Træ og Træ/Alu:

 • Der foretages målinger af træfugtighed. 1 måling på udvendig karm pr. element.
 • På overfladebehandling foretages der målinger af malinglagtykkelse. 2-4 målinger pr. malet element, min. 16 målinger for stikprøven. Målingerne skal udføres med en ligelig fordeling på karm/ramme.
 • Der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 10 - dog ikke toprammer og topkarme.
 • Ved Træ/Aluelementer foretages der målinger af tykkelsen på lakeret og/eller anodiseret overflade, maksimalt 30 målinger. Målingerne kan foretages andre steder i produktionen.

 

Specifikt for Plast:

 • Der foretages målinger af temperaturer på svejsespejle.
 • Der udtages 4 hjørneprøver til test jfr. 9.4.1

 

Specifikt for Alu.:

 • Der foretages målinger af lagtykkelsen på overfladebehandlingen. Der måles i maksimalt 30 punkter ligelig fordelt på karm- og rammeprofiler. Målingerne kan foretages andre steder i produktionen.

 

Specifikt for FRP:

 • Der foretages målinger af lagtykkelsen på overfladebehandlingen. Der måles i maksimalt 30 punkter ligelig fordelt på karm- og rammeprofiler. Målingerne kan foretages andre steder i produktionen

Det enkelte element underkastes en nøje granskning for afklaring af evt. fejl og mangler, der vurderes i henhold til bilag 8.

Der foretages måling af de for produktet relevante forhold. Målingerne udføres med nedennævnte apparatur og værktøj, som skal være sporbar kalibreret i forhold til national eller international normal, og udstyrets afvigelser må ikke overstige de værdier, der er anført i bilag 22.

 • Træfugtighed måles med el-modstandsmåler med isolerede nåle.
 • Temperatur på svejsespejle måles med elektronisk termometer.
 • Lagtykkelse af malet overflade på træunderlag måles med egnet kalibreret udstyr.
 • Lagtykkelse af anodiseret eller lakeret overflade på metallisk underlag måles med hvirvel- strømsmåler, hvortil der skal høre et sæt kalibrerede folier i det relevante måleområde.
 • Farve- og glansforskel på overfladebehandlinger vurderes normalt med det blotte øje under de lysforhold, der er beskrevet i de Tekniske Bestemmelser. I væsentlige tvivlsspørgsmål kan ∆E bestemmes ved måling eller der kan udtages prøver til målinger på et anerkendt laboratorium.
 • Tværsnitsdimensioner og lignende små størrelser måles med skydelære.
 • Ydermål på karme/rammer og lignende størrelser måles med målebånd.
 • Størrelse af revner og lignende spalter bestemmes ved hjælp af bladsøger.

Alternativt anvendes instrumenter med en tilsvarende dokumenteret nøjagtighed.

Øvrigt anvendt udstyr skal være af alm. anerkendt kvalitet, være vel vedligeholdt og betjent af trænet personale.

 

Efter udført kontrol vurderes resultatet iht. nedenstående:

 

Kvalitetsstyringssystemet kontrolleres stikprøvevis i forhold til den foreliggende kvalitetshåndbog og De Tekniske Bestemmelser for DVV. Det undersøges, om systemet fortsat virker effektivt, og ved en gennemgang af kontrolprotokoller registreres det, om der har været svingninger i produktionskvaliteten siden sidste besøg. Kontrollen tilrettelægges således, at hele virksomhedens kvalitetsstyringssystem er auditeret indenfor certificeringsperioden på 3 år.

Konstateres der ved gennemgang af kvalitetsstyringssystemet og dokumentationsmaterialet manglende overensstemmelse med specifikke krav, kan certificeringsorganet rejse afvigelser.

Afvigelser registreres af certificeringsorganet i en afvigerapport, og rejses i forhold til et specifikt krav i auditkriterierne med nøjagtig identifikation af det objektive vidnesbyrd der ligger til grund for afvigelsen.

Afvigelser skal drøftes med den certificerede virksomhed for at sikre, at vidnesbyrd er nøjagtigt og bliver forstået. Auditor må ikke antyde årsagen til afvigelser eller løsninger overfor den certificerede virksomhed.

For at opretholde ret til certificering skal afvigelser lukkes inden for en frist der fastsættes af certificerings-organet. Afvigelsen skal besvares skriftligt overfor certificeringsorganet, og besvarelsen skal bestå af:

 • Analyse af årsagen til afvigelsen.
 • Korrektion af afvigelsen (handling for at lukke afvigelse).
 • Korrigerende handling (Handling for at undgå gentagelse).
 • Dokumentation for at afvigelsen er lukket.

Hvis afvigelser ikke lukkes inden for den fastsatte frist, kan certificeringsorganet suspendere eller tilbagetrække certifikatet.

 

 

 

Certificeringsorganer, der opfylder den til enhver tid gældende udgave af DS/EN ISO/IEC 17065, Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser, kan indgå en skriftlig aftale med VinduesIndustrien om certificering jf. den til enhver tid gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV. Evt. særlige certificeringsbestemmelser skal være godkendt af VinduesIndustrien.

Certificeringsorganer, som har indgået en aftale med VinduesIndustrien om brug af nærværende Tekniske bestemmelser til certificering af virksomheder, vil fremgå på hjemmesiden www.dvv.dk med navn, adresse og VAT- eller CVR registreringsnummer.

Certificeringsorganer skal være underlagt en overvågning af et akkrediteringsorgan.

 

Ved erklæring af overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser for DVV med et certifikat skal bestemmelsernes tilhørende logo være synligt.

Udstedte produktcertifikater for erklæring af overensstemmelse for fremstilling af vinduer og yderdøre jf. nærværende bestemmelser, og fremstilling af lamineret – og fingersamlet træ, jf. afsnit 6.1.6 og 6.1.7 skal af certificeringsorganerne indberettes til VinduesIndustrien, som sikrer at certifikaternes numre vil blive synliggjort for offentligheden på www.dvv.dk.

Tildelte certifikatnumre skal indeholde benævnelsen DVV, fx DVV-235.

Certifikatnumre, som benyttes af de enkelte certificeringsorganer, skal være aftalt med VinduesIndustrien.

En certificeringsperiode er fastsat til 3 år.

 

Passende overgangsperioder for implementering af reviderede udgaver eller revisioner meddeles certificeringsorganerne af VinduesIndustrien.

Implementeringsperioden fastsættes til 18 måneder fra udgivelsesdatoen. I implementeringsperioden er certifikater udstedt efter den tidligere udgave gyldige, således at overgangen til certificering efter denne udgave senest sker ved sidst kommende ordinære kontrolbesøg i implementeringsperioden.

Ved mindre korrektioner, som ikke får væsentlige økonomiske konsekvenser for de certificerede virksomheder, kan der udstedes rettelsesinstruktioner, som har en øjeblikkelig ikrafttrædelse. En historik over rettelsesinstruktionerne skal fremgå af bilag 27.

Hvis Teknisk Udvalg bliver vidende om, at der er et problemområde i vindueskonstruktioner eller i de benyttede materialer, kan udvalget anmode om, at certificeringsorganer, på specifikke fokusområder, skal indberette fejlstatistikker, til udvalget efter en forudgående aftale med VinduesIndustrien.

Vælger en virksomhed af skifte til et andet certificeringsorgan, som VinduesIndustrien har indgået en aftale med, kan virksomheden indtræde med den besøgsfrekvens, som den har haft hos det certificeringsorgan, som virksomheden forlader. Det er op til virksomheden at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

I en overgangsperiode vil VinduesIndustrien, hvis der er indgået en aftale med et nyt akkrediteret certificeringsorgan, udstede midlertidige certifikater således at virksomheden kan opretholde sin DVV-mærkningsret, efter aftale med det nye certificeringsorgan.