7. Imprægnering og overfladebehandling

Overfladebehandling og eventuel imprægnering skal modvirke nedbrydning af materialet og sikre at elementerne visuelt fremstår i forventelig kvalitet. Overfladebehandlingen skal udføres under hensyntagen til det underliggende materiale, samt fladens synlighed og eksponering. De anvendte imprægnerings- og overfladebehandlingsmidler skal overholde gældende lovgivning og være godkendt af Miljøstyrelsen.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af de materialerelevante krav i 7.1 – 7.4.

Behandlingen foretages med et af VinduesIndustrien godkendt behandlingssystem. Listen over godkendte behandlingssystemer er tilgængelig på www.vinduesindustrien.dk.

Hvis der i områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, forefindes flere træarter, skal grund- og overfladebehandling udføres med hensyn til de respektive træarter, herunder træarternes naturlige holdbarhed.

Behandlingssystemerne er inddelt i følgende grupper:

 • Behandlingssystem 1 – nåletræ (dækkende eller halvtransparent).
 • Behandlingssystem 2 – nåletræ (dækkende eller halvtransparent).
 • Behandlingssystem 2 ØKO – nåletræ (dækkende eller halvtransparent).
 • Behandlingssystem 3 – hårdttræ (transparent).
 • Behandlingssystem 4 – hårdttræ (dækkende).
 • Behandlingssystem 5 – nåletræ ved Træ/Alu elementer (dækkende, halvtransparent eller transparent).

Optagelseskriterier for behandlingssystemer findes i bilag 9.

De efterfølgende bestemmelser for træbeskyttelse forudsætter, at de krav, der er anført under pkt. 6.1, er opfyldt og at leverandørensanvisninger inkl. lagtykkelser for behandlingssystemet følges.
Anvendelsesvejledningen skal være dækkende for den pågældende træart og evt. modificering.

Alle flader skal behandles og de anførte krav til lagtykkelse på overfladebehandlingen gælder for alle synlige flader ved lukket element, samt i karmbundfalse og bag beklædninger. I noter, flader mod mur og på endetræ kan lagtykkelsen være mindre, men overfladen må ikke være sugende.

 • Alle elementer skal fra producenten leveres med en behandling til beskyttelse af træmaterialet.
 • Ved elementer af nåletræ, der leveres alene med grundbehandling, skal denne være i henhold til Behandlingssystem 1.
 • Såfremt elementer leveres alene med en grundbehandling, skal der medsendes en forskrift for den videre overfladebehandling, der sikrer at overfladen umiddelbart efter montering overfladebehandles med en slutbehandling så overfladen fremstår færdig.
 • Elementer med fingerskarringer skal altid leveres med færdig overfladebehandling.
 • For behandlingssystemerne 1, 2, 2 Øko, 4 og 5, skal der gennemføres en systematisk daglig kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.
 • Ovenstående punkter gælder ikke for dørtrin af hårdttræ, hvor der kan anvendes alternative metoder, som sikrer at overfladen ikke er sugende.
 • Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke ren­gøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af over­fladen.

Visuelle krav til overfladen (udfaldskrav)

 • Synlige flader ved lukket element skal fremstå med dækket, lukket, glat og udfyldt overflade.
 • Synlige flader ved åbent element skal fremstå med dækket og glat overflade.
 • Overfladebehandlingen skal som helhed modsvare beskrivelsen i bilag 14.
 • Anvendelse af malebehandlede profiler kan tillades, når behandlingen udføres på dertil egnede industrielle anlæg. Det er dog en forud­sætning, at kø­beren i enhver sag gøres bekendt med, at der er tale om malede profiler.
 • Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke ren­gøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af over­fladen.

Visuelle krav til overfladen (udfaldskrav)

 • Synlige flader ved lukket element skal fremstå med ensartet overflade.
 • Syn­sind­tryk­ket må ikke for­styrres af ridser, trækstriber eller andre fejl i overfladen.
 • Elementer eller enkeltkomponenter af aluminium kan frem­stilles med eller uden over­fladebehandling dog således, at den færdige overflade er funk­tions­dygtig i et miljø som korrosionskategori C 3 (EN ISO 12944-2) for ud­vendige over­flader og korrosions­kategori C 2 (EN ISO 12944-2) for indvendige overflader.
   
 • Forbehandling og lakering skal udføres i overensstemmelse med kravene i GSB AL 631, inkl. krav til beskyttelse mod filiformkorrosion, og virksomheden skal være tilsluttet GSB eller en anden, lignende kontrolordning.
   
 • På synlige overflader af profilet skal lagtykkelsen i forbindelse med våd­lakering være min. 40 mm og maks. 70 mm. I forbindelse med pulver­la­kering min. 50 mm og maks. 120 mm. På funktionsflader (noter til beslag og glaslister mv.) må der ikke fore­kom­me lagtykkel­ser, der er til gene for funktionen. Lag­tykkelse måles i henhold til EN ISO 2360.
   
 • Ved måling af vedhæftning før og efter eksponering til accelererede prøv­ninger, skal ved­hæftningen opfylde klasse 0 jf. EN ISO 2409. Overflade­filmen må desuden ikke vise skader i form af blærer eller afskalninger efter 2 timers neddypning i kogende destilleret vand.
 • Det skal af tilbud og ordrebekræftelse frem­gå, hvorvidt der er tale om ubehandlet eller behandlet overflade.
 • Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke ren­gøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af over­fladen.

Visuelle krav til overfladen (udfaldskrav)

 • Synlige flader ved lukket element skal fremstå med ensartet, jævn, glat og dækkende overflade.
  • Syn­sind­tryk­ket må ikke for­styrres af ridser, trækstriber eller andre fejl i overfladen.
 • Glansmåling foretages i henhold til EN ISO 2813.
 • Ved sammenligning med et lakeret profil, der aftales som værende stan­dard, må kuløren ikke afvige i en sådan grad, at det er synligt med det blotte øje, jf. GSB AL 631, punkt 9.2 eller tilsvarende.

Den visuelle kvalitet skal bedømmes i en afstand af mindst 2 m indefra og 3 meter udefra, og det skal ske ved et diffust lys.

 • Overordnet grundlag for anodisering er EN ISO 7599 "Anodi­sering af aluminium og dets legeringer - Almene krav til anodi­serings­lag på aluminium" samt de i samme standard anførte referencer og defini­tioner.
 • Ved mekanisk forbehandling skal der, hvor andet ikke er oplyst, an­vendes slibning.
  Karakteren af slibningen skal være aftalt i henhold til tabel B.1. jf. EN ISO 7599.
   
 • For udendørs anvendelse er mindste tilladte lagtykkelse klasse AA20 (mindste 16 mm og middel 20 mm) og indendørs AA15 (mindste 12 mm og middel 15 mm).
   
 • Alle profiler skal være efterbehandlet, så over­fladen opnår en forseg­ling, der afprøvet efter EN ISO 3210 indebærer et tab af masse (vægttab), der er mindre end 30 mg/dm2 af anodiseret overflade.  
 • Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke ren­gøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af over­fladen.

Visuelle krav til overfladen (udfaldskrav)

 • Synlige flader ved lukket element, skal fremstå med ensartet, jævn, glat og dækkende overflade.
  • Syn­sind­tryk­ket må ikke for­styrres af ridser, trækstriber eller andre fejl i overfladen.
 • Inden for samme ordre må kuløren på de enkelte profiler ikke afvige så meget, at det umiddelbart er synligt.
   
 • Som aftalegrundlag, dokumentation og kontrol herfor, kan man benytte referenceplader, hvor min. Og max. Kulør fremgår.

Den visuelle kvalitet skal bedømmes i en af stand af mindst 2 m indefra og 3 meter udefra, og det skal ske ved et diffust lys.

 

 • Overfladebehandlingens tørre lagtykkelse skal være min 60 μm. Bundtrin som er indfarvede, har ikke krav til lagtykkelse.
 • En mindre lagtykkelse er tilladt i noter, udfræsninger og lignende, der ikke er direkte vejreksponeret, men overflader disse steder skal altid være dækket.
 • Lagtykkelse måles i henhold til EN ISO 2360.
 • Vedhæftning skal klassificeres i henhold til EN ISO 2409.
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem vinduesproducenten og malevareleverandøren om en garanti på overfladebehandlingen. Aftalen skal endvidere omfatte procedurer for prøveudtagning og kontrol af lagtykkelse og vedhæftning.
 • Alle prøvningsresultater skal registreres og være til rådighed for certificeringsorganet.
 • Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke ren­gøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af over­fladen.

Visuelle krav til overfladen (udfaldskrav)

 • Synlige flader ved lukket element, skal fremstå med ensartet, jævn, glat og dækkende overflade.
  • Syn­sind­tryk­ket må ikke for­styrres af ridser, trækstriber eller andre fejl i overfladen.
 • Synlige flader ved åbent element skal fremstå med dækket og glat overflade.