9. Arbejdsudførelse

Arbejdsudførelsen skal være af en kvalitet, som sikrer elementernes funktion og levetid, herunder samlingers tæthed og styrke. Tolerancer skal være på et niveau, som ikke har væsentlig indflydelse på funktion og visuel kvalitet. Den visuelle kvalitet skal modsvare dansk vinduestradition mht. materialebearbejdning og overfladefinish.

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af de materialerelevante krav i 9.1 – 9.6.

Alternativt hertil kan producenten selv opstille krav til arbejdsudførelsen.

For træprofiler er tolerancerne angivet ved et fugtindhold på 12 ± 3 %.

For Plast, Aluminium og FRP-profiler er tolerancerne angivet ved en temperatur på ved 15º C.

Udvendigt karmmål:       ± 2 mm ved nominelt mål < 2 m.

                                          ± 3 mm ved nominelt mål > 2 m.

Rammefalsmål:                Karmfalsmål minus 2 x profilsystemets

                                           nominelle afstand mellem ramme og karm ± 2 mm.

Profiltværsnit:                  ± 0,5 mm ved mål < 50 mm.

                                           ± 1,0 mm ved mål > 50 mm.

Kæntring af sprosser:      < ∆ 2,0 mm. (fra ende til ende, samt flugt).

Mål på et elements delkomponenter må ikke afvige så meget, at det ind­virker på elemen­tets lukke- og tæthedsfunktion.

Påklæbede sprosser

 • Sprosser skal fastgøres med en metode, som sikrer en blivende fastholdelse af sprossen.
 • Sprosser skal afpasses i længden og centreres, så samlingen fremstår tæt, dog således at temperatur- og fugtbetingede bevægelser ikke medfører belastning af fastgørelsesmetoden. (I praksis 0,5 mm luft ved ender udvendigt og 0,3 mm indvendigt.)
 • Mellem karm og ramme skal der set fra indvendig side være en ensartet afstand. Variation i afstanden må højst være 2 mm, og må højst afvige 2 mm fra det nominelle. 
 • Ved afslutning af beslagenes montering skal:
  • justerbare dele som hoved­regel befinde sig i neutral stilling.
  • kontaktflade mellem ikke justerbare hængseldele skal være tætte.
 • Beslag, som er synlige i elementets normale brugsstilling, skal være an­bragt således, at dets kanter eller karak­teristiske formgivningslinjer er parallelle med elementets kanter.
 • Skruer må ikke fremtræde med grater. Skruens akse må højst afvige 10º fra et plan vinkelret på beslagets over­flade.
 • Berøringsmulige hjørner og kanter på beslag må ikke frem­stå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening.
 • Alle flader skal fremstå renhøvlede og glatte og der må kun i begrænset omfang forefindes utilsigtede spor efter bearbejdning.
  • Ovenstående gælder ikke mursiden af karme, samt skjulte flader.
 • Af hensyn til bl.a. elementernes overfladebehandling skal der foretages en afrunding af alle kanter på karme, rammer, fyldninger og glaslister m.v., som kan berøres, når elementet er monteret og eventuelle rammer er åbentstående.
  • Mod udvendig side skal radius for afrunding være mindst 1,5 mm af hensyn til ensartethed på lagtykkelse.
  • Andre afrundinger skal være mindst 0,5 mm.
 • Der må ved sammen­presning ikke ske flæk­ning eller revnedannelse i træet.
 • Efter sammen­presning skal alle "bry­ster" samt hjørner ved tappe og slidser være helt tætte. Samlinger­ne skal limes og endetræ i samlingen skal være fuldt dækket af lim. Overskud af lim er tilladt på karmydersider.
  • Efter limning af hjørneforbindelser skal alle kontaktflader være påført lim, og limen skal udfylde hele mellemrummet mellem de limede dele.
 • Der kan samles ved hjælp af dyvler, når der tages behørigt hensyn til dimen­sionering, limning og imprægnering. Dyvler skal være udført af formstabilt materiale, med mindst samme naturlige holdbarhed som hovedmaterialet.
 • Bundstykker af træ eller aluminium i dørkarme samt tvær- og lodposter kan også fastgøres til karmen ved hjælp af korro­sions­faste skruer i behørigt antal og længde, når brystfladerne samtidig påføres en udfyldende lim.
 • Sammenstødende flader på frie overflader og i false skal efter samlingen lande plant med hinanden, eller der skal ud­føres en affasning til sløring af mindre unøj­agtigheder. Endetræ ved tapper og slidser må være svagt tilbageliggen­de.
 • Hjørnesamlinger på rammer skal sikres med en tværgående stift. Læng­den på stiften skal være ca. 5-10 mm kortere end trætykkelsen. Hvis stiften isættes fra udvendig side, skal korrosionsfastheden opfylde kravene til klasse 4 (EN 1670). Alternative løsninger til fastholdelse indtil limen har opnået tilstrækkelig styrke, skal dokumenteres.

For al limning gælder, at limproducentens forskrifter ve­drørende blan­dings­for­hold, åben tid, temperatur, pres­­­setryk og pressetid skal over­holdes.

Limning parallelt med fiberretningen

 • Limen skal udfylde hele mellemrummet mellem de limede dele.
  • Ved bløde træarter vil det normalt være tilstrækkeligt med ensidig limpåføring.
  • Ved hårdttræarter, som er vanskelige at opfugte, skal der benyttes tosidig limpåføring.
    

Limning i forbindelse med propning

 • Limen kan påføres ensidigt, men skal påføres både bund og sider og i så rigelig mæng­de, at mellemrummet mellem proppen og hullets vægge bliver helt udfyldt.
 • Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise util­sigtede mærker eller andre spor af værktøjer eller spor fra håndtering under fremstilling og op­lagring.

Hvis der under elementets fremstilling bores huller for montage af kar­men, skal hul­afstanden være i overensstem­melse med de mon­teringsforskrifter, der er udgivet af VinduesIndustrien og som kan findes på https://www.vinduesindustrien.dk/professionel/vejledninger

 • Samlingerne skal være tætte.
 • Hjørnesamlinger på karme og rammer skal ske ved svejsning.
  • Svejs­ning skal ske efter de retningslinjer for tempera­tur, tid og tryk, der af profilleveran­døren er foreskrevet i forbindelse med det pågældende materia­le og profil.
  • Der skal føres nøje kontrol med spej­lets renholdelse.
  • Leverandøren skal oplyse en brudlast(mindsteværdi) for hjørnesamlingen (brudlasten skal oplyses med afstukne svejsesøm).

Kontrol af svejseapperatur og brudstyrke

  • Ved hvert ordinært kontrolbesøg skal der foretages en dokumenteret kontrolmåling af, svejse­spejlets temperatur.
  • I forbindelse med kontrolbesøg skal der fremstilles 4 prøver af rammehjør­ner med afstukne svejsesøm for prøvning af styrke af svejsesamling. Prøvningen skal udføres i over­ensstemmelse med den metode (tryk/bøjningsprøvning), der er angivet i EN 514.
   • Brudlasten (F) skal være i overensstemmelse med den værdi, der er anvist af leverandøren.
  • Såfremt virksomheden selv foretager/lader foretage regelmæssig dokumen­teret prøvning af rammehjørners styrke, skal ekstern akkrediteret prøvning udføres 1 gang om året. Foretager virksomheden ikke prøvning som an­givet, skal ekstern prøvning udføres ved hvert ordinært kontrolbesøg med tilfredsstillende resultater.
 • Sammenstødende flader på frie overflader og i false skal efter samlingen lande plant med hinanden.
 • Tvær- og lodposte kan kontrakehles og fastgøres med et til profilsy­stemet ud­viklet beslag
 • Tilsætningsprofiler som vandnæser og lignende kan fast­gøres ved lim­ning, når der an­vendes en af profilleveran­døren anbefalet lim.
 • Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise eks­truderingsstriber eller andre fejl i over­fladen.
 • Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise grater, utilsigtede mær­ker eller andre spor af værktøjer eller håndtering under fremstilling og oplagring.
 • Hvor der kan ske påvirkning af nedbør, skal der udføres forsegling af huller.
 • Tilskæringen af profilerne skal ske således, at der ikke fremkommer grater. Sammen­stødende flader skal lande plant med hinanden.
 • Samlingerne skal i forbindelse med nøjagtig tilpasning og evt. ved tilføjelse af tætnings­masse være så tætte, at der ikke sker skadelig gennemgang af vand eller luft.
 • Hjørneblik eller styrevinkler skal anbringes i false, hvor det er nødvendigt for at sikre samlingens plan- og stivhed.
 • Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke frem­stå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening og rengøring.
 • FRP-materialet skal bearbejdes med maskiner og skærende værktøjer, der sikrer en præcis tildannelse ved savsnit og udfræsninger m.v.
 • Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise grater, utilsigtede mær­ker eller andre spor af værktøjer eller håndtering under fremstilling og oplagring.
 • Hvor der kan ske påvirkning af nedbør, skal der udføres forsegling af huller.
 • Profilerne samles ved svejsning afpasset efter materialet, ved laskefor­bindelser fastholdt ved stukning eller skruer eller ved andre former for skrueforbindelser kombineret med limning. Blindnitter (popnitter) må kun undtagelsesvis benyttes, og kun såfremt materia­le og nitteudformning er særligt egnet til formålet.
 • Tilskæringen af profilerne skal ske således, at der ikke fremkommer grater. Sammen­stødende flader skal lande plant med hinanden.
 • Samlingerne skal i forbindelse med nøjagtig tilpasning samt ved tilføjelse af tætnings­masse være så tætte, at der ikke sker skadelig gennemgang af vand eller luft.
 • Hjørneblik eller styrevinkler skal anbringes i false, hvor det er nødvendigt for at sikre samlingens plan- og stivhed.
 • Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke frem­stå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening og rengøring.