6. Materialer og komponenter

Materialer skal være egnede til formålet og overholde gældende relevante produktstandarder.

Kompatibilitet mellem anvendte materialer sikres, så skadelig dimensionsændring, nedbrydning, afsmitning, og anden forringelse af komponenternes funktion undgås.

Konstruktionerne må således ikke kombineres, samles eller fastgøres, hvis det frembyder fare for kompatibilitetsproblemer som fx fugt- og temperaturbetingede bevægelser, samt korrosionsudvikling, uden at der træffes særlige foranstaltninger til forebyggelse heraf.
I bilag 17 er opført en række eksempler på kombinationer, som kan være problematiske.

Elementer hvor der indgår træ, skal produceres og opbevares under forhold som sikrer en træfugt på 12±3%

Ovenstående opfyldes ved efterlevelse af de materialerelevante krav i 6.1 – 6.11.

Træarter, som er nævnt i de efterfølgende afsnit, kan anvendes med de krav til grund- og overfladebehandling, der er nævnt under de respektive træarter. Andre - eller modificerede - træarter skal være separat godkendt af Teknisk Udvalg og være opført på positivlisten, jf. bilag 13.

Deklarationer skal modsvare de leverede materialer og er højst gældende 3 år fra underskriftsdato.

Hvis der anvendes forskellige træarter i én og samme vindues-/dørdel skal det sikres, at dimensionsændringer ikke får nogen negativ indflydelse på funktion og tæthed.

Fyrretræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 • Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %. Fingersamlet træs densitet skal som middelværdi være mindst 480 kg/m³ ved et fugtindhold på 12 %.
 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.
 • Varmebehandlet fyrretræ, som kan klassificeres i klasse 2 (varig) i henhold til EN 350-2, kan anvendes til glaslister, og varmebehandlingen kan regnes gældende som grundbehandling.
 • Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ.
  Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i bilag 11A.
 • Træmaterialet skal overholde de specifikationer og udfaldskrav, der er angivet i bilag 12.
 • Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO. For Træ/Alu kan endvidere behandlingssystem 5 anvendes. 

Træ elementer

 • Ved behandlingssystem 1 og 2 – jf. pkt. 7.1 – skal kerneandelen i de områder, der på bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 60 %. For laminerede profiler gælder kravet for hver enkelt lamel.
 • Ved behandlingssystem 2 ØKO – jf. pkt. 7.1.1 – skal kerneandelen i de områder, der på bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 90 %. For laminerede profiler gælder kravet for hver enkelt lamel.
 • Alle udvendige glaslister skal ved behandlingssystem 2 ØKO have en kerneandel på min. 90 %, alternativt skal glaslisterne være varmebehandlede eller separat grundbehandlet i henhold til behandlingssystem 1.

Ovenstående krav til kerneandel (Træ og Træ/Alu) gælder ikke for:

 • Indvendige rammer på elementer med koblede rammer.
 • Elementer med laminerede buede emner med en lameltykkelse mindre end 6 mm.

 

Træ/Alu elementer

 • Kerneandelen skal i de områder, der på bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 60 %. For laminerede profiler gælder kravet for hver enkelt lamel.

Hårdttræ, med holdbarhed som min. klasse 3 iht. EN 350-2 kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger.   

Punkt

Definition

Udfaldskrav

 1

Træart

jf. pkt. 6.1

  2

Fugtindhold

12 ± 3 %

  3

Årringsbredde

Ingen krav

  4

Fiberhældning

I det væsentlige ikke over 1:10

  5

Knaster

Enkelte fastsiddende perleknaster tilladt

  6

Krumning

EN 1530: Klasse 3

  7

Vridning

Maks. 2 mm pr. 10 cm bredde af emnet, målt over 1 m

  8

Radiære revner

Ikke tilladt på synlige flader

  9

 11

 12

 14

 15

 16

 21

 23
 24

Ringrevner

Indre brud

Skør kerne

Overvoksning

Insekthuller > 2 mm.

Råd

Splintved

Marv
Reaktionsved

 

 

 

Ikke tilladt

 25

Densitet

Min. 500 kg/m3

 

 

 • Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 3 eller 4.
 • Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte hårdttræ.
  Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i bilag 11b
 • Er den deklarerede densitet på det indkøbte træ mindre end 600 kg/m³ skal virksomheden foretage en modtagerkontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares jfr. regler for opbevaring af dokumentation i kapitel 3.2.

Grantræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 • Træets densitet skal som middelværdi være mindst 450 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.
 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.
 • Varmebehandlet grantræ, som kan klassificeres i klasse 2 (varig) i henhold til EN 350-2, kan anvendes til glaslister, og varmebehandlingen kan regnes gældende som grundbehandling.
 • Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte grantræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i bilag 11c.
 • Virksomheden skal foretage en modtagekontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares.
 • Træmaterialet skal overholde de specifikationer og udfaldskrav, der er angivet i bilag 12.
 • Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 2 ØKO. For Træ/Alu kan endvidere behandlingssystem 5 anvendes.

Lærketræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 • Kerneandelen skal i de områder, der på bilag 10 er vist med skravering, udgøre 100 %. For laminerede profiler gælder kravet for hver enkelt lamel.
 • Ovenstående krav til kerneandel gælder ikke for:
  • Indvendige rammer på elementer med koblede rammer.
  • Elementer med laminerede buede emner med en lameltykkelse mindre end 6 mm.
 • Træets densitet skal som middelværdi være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12 %.
 • Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm.
 • Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte lærketræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i bilag 11d.
 • Træmaterialet skal overholde de specifikationer og udfaldskrav, der er angivet i bilag 12.
 • Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO. For Træ/Alu kan endvidere behandlingssystem 5 anvendes.  

Modificeret træ, som er opført på bilag 13, kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger:

 • Holdbarhed som min. klasse 3 iht. EN 350-2.
 • Brudstyrke skal som minimum svare til en bøjningsspænding på 45MPa, ved test iht. bilag 15.
 • Fra træleverandøren skal der foreligge en deklaration, der mindst omfatter angivelse af:
  • Metode for modificering, processen skal være overvåget af et eksternt kontrolorgan.
  • Træart.
  • Densitet for råtræ (dokumenteret).
  • Holdbarhedsklasse.
  • Bøjningsstyrke (dokumenteret).
  • Skruefasthed ved en angivet skruedybde (dokumenteret).
  • Forhold omkring korrosion af beslag.
  • Metode for overfladebehandling.
 • Slutkunder skal via tilbud og ordrebekræftelser gøres bekendt med forhold som f.eks. lugtgener fra det modificerede træ eller særlige krav til vedligehold.

Leverandører af fingerskarret træ, skal være underlaget en af VinduesIndustrien godkendt, uvildig kontrolordning, som eksempelvis NCS.


Vinduesproducenter, der producerer fingerskarret træ, samt producenter af specialkomponenter som fx buer, skal indgå en aftale med certificeringsorganet om kontrol og kan herefter anvende fingerskarret træ under følgende forudsætninger:

Træmateriale og skarring

 • Skarringens profil skal være med en fingerlængde på mellem 6mm og 20mm.
 • Den anvendte lim skal opfylde alle krav for klasse D4 i henhold til EN 204 samt krav om bestandighed og styrke ved 80° C i henhold til EN 14257.
 • Træets fugtindhold skal være 12 ± 2 %.
 • Limfugen skal være ubrudt.
 • Skarringen skal i en dybde af 2 mm være tæt.
 • Skarringen skal være fugtstabil.
 • Skarringens brudstyrke skal som minimum svare til en bøjningsspænding på 45MPa, alternativt skal træbrudsprocenten være mindst 90%.

 

Intern kontrol

Der skal gennemføres en løbende intern kontrol, der mindst skal omfatte:

 • Kontrol af træets fugtindhold.
 • Kontrol af limfuge (jodprøvning).
 • Kontrol af skarringens tæthed (prøvning med ekstraktionsvæske).
 • Prøvning af fugtstabilitet (vandbad og akklimatisering).
 • Prøvning af brudstyrke (bøjningsprøvning).

For alle de angivne kontrol- og prøvningsaktiviteter skal der foreligge arbejdsinstruktioner og skemaer til registrering af kontrol- og prøvningsaktiviteter. Alle registreringsskemaer skal opbevares jfr. regler for opbevaring af dokumentation i kapitel 2.2 og være tilgængelige for den eksterne kontrol.

Kontrol- og prøvningsmetoder, samt frekvens fremgår af bilag 15a.

Leverandører af lamineret træ skal være underlagt en af VinduesIndustrien godkendt, uvildig kontrolordning, som eksempelvis NCS.  

 

Vinduesproducenter der producerer lamineret træ, samt producenter af specialkomponenter som fx buer, skal indgå en aftale med certificeringsorganet om kontrol og kan herefter anvende lamineret træ under følgende forudsætninger:

 

Træmaterialet/lameller

 • De enkelte lameller skal inden laminering være konditioneret til rumtemperatur og et fugtindhold på 12 ± 2 %.
 • Tykkelsen af den yderste lamel mod synlig eller eksponeret flade, skal efter profilering være mindst 6 mm.
  • Ovenstående krav gælder ikke for buer.
 • Lameltykkelsen må for den enkelte lamel højst afvige +/- 0,1 mm fra middeltykkelsen. Dette gælder både på tværs og på langs af lamellen.
 • Vedrørende visuelle fejl m.m. gælder for de færdigprofilerede laminerede emner de samme bestemmelser som for massive træemner.
 • Laminering af andre træarter end nåletræ eller andre materialer kan udføres, såfremt det ved den interne og eksterne kontrol eftervises, at de gældende kravspecifikationer er overholdt.  Tilsvarende er gældende for laminerede emner, der er opbygget af forskellige træarter.
 • Grundlæggende principper for opbygning af laminerede emner er angivet i EN 13307-1, Anneks A

Lim og laminering

 • Limfugens brudspænding (middelværdi) skal være mindst 6 N/mm2, alternativt skal spaltning af limfuger fremvise mindst 90% træbrud.
 • Ved limning med termoplastisk lim skal limen være klassificeret som klasse D4 i henhold til EN 204 (afprøvet i henhold til EN 205), samt krav til bestandighed og styrke ved 80° C i henhold til EN 14257.
 • Ved limning med termohærdende lim skal limen være klassificeret som klasse C4 i henhold til EN 12765 (afprøvet i henhold til EN 205).
 • Lamineringsprocessen skal følge de anvisninger, der skal foreligge fra leverandører af lim og lamineringsudstyr (hvis tilgængelige).
 • Til laminerede emner hvor limfugerne i den færdige vindues-/ dørkonstruktion er direkte eksponeret for det ydre klima (vand og sol) anbefales lim, der er klassificeret som klasse C4 (termohærdende lim).

Intern kontrol og prøvning

Der skal gennemføres en løbende intern kontrol, der mindst skal omfatte:

 • Kontrol af rumklimaet i produktions- og lagerlokaler.
 • Kontrol af fugtindhold i råtræ.
 • Kontrol af fugtindhold i klargjorte lameller.
 • Kontrol af lameltykkelse.
 • Kontrol af limdosering.
 • Kontrol af lamineringsprocessen (pressetid, -temperatur, -tryk).
 • Prøvning af limfugernes styrke.

For alle de angivne kontrol- og prøvningsaktiviteter skal der foreligge godkendte arbejdsinstruktioner og skemaer til registrering af kontrol- og prøvningsaktiviteter. Alle registreringsskemaer skal opbevares og være tilgængelige for den eksterne kontrol.

Kontrol- og prøvningsmetoder, samt frekvens fremgår af bilag 15b.

Ekstern kontrol

Den eksterne kontrol skal som minimum omfatte:

 • Gennemgang og evt. kontrol af virksomhedens måleudstyr.
 • Gennemgang af resultater fra virksomhedens interne kontrol.
 • Gennemgang af resultater fra virksomhedens interne prøvninger.
 • Kontrol af dokumentation for klassifikation af den anvendte lim.
 • Udtagning af prøver til ekstern prøvning.

Ekstern prøvning:

Ved hver eksterne kontrol udtages pr. limningslinje 6 laminerede emner i de træarter, virksomheden er godkendt til at udføre laminering af. Af hvert emne udskæres en prøve af 600 mm’s længde, der videregives til prøvning jfr. bilag 15, ved et akkrediteret eller et af VinduesIndustrien anerkendt laboratorium.

Bestemmelser for ekstern kontrol:

Ved vinduesproducenter, som selv fremstiller laminerede emner, gennemføres den eksterne kontrol i forbindelse med det halvårlige eller årlige kontrolbesøg.

For andre producenter af laminerede emner, herunder producenter af buede emner, der optræder som leverandører til vinduesproducenter, der er tilsluttet DVV-ordningen, skal den eksterne kontrol gennemføres af et uvildigt organ, der er anerkendt af VinduesIndustrien. Der skal gennemføres 2 årlige kontrolbesøg, dog ved virksomheder med en omsætning mindre end 5 mio. gennemføres 1 årligt kontrolbesøg.

 

Hvis kontrolorganet anser det for nødvendigt, skal godkendelsen inddrages indtil forholdene er bragt under kontrol.

 

Sporbarhed:

Laminerede emner fra leverandører skal være mærket så der sikres sporbarhed.
Mærkningen kan udføres pakkevis.

 • Plastprofiler til fremstilling af vindues- og dørelemen­ter skal opfylde EN 12608-1 og være frem­stillet af materi­a­ler, som opfylder de krav til data, be­stemmelser og prøv­ninger, der er anført i de tyske RAL-for­ord­ninger "Kunst­stoff-Fenster, Gütesi­cherung RAL-GZ 716/1, gældende udgave.
  • Som mindste dokumentation for opfyldelse af RAL-forordningerne skal profilproducentens tekniske specifikationer for materialet foreligge.
 • Profilmaterialet skal desuden være i overensstemmelse med EU’s forordning 2023/923 af 3.maj 2023 for så vidt angår bly og dets forbindelser i PVC.
 • Profilproducenten­ skal kunne fremvise et gældende ISO 9001 certifikat omfattet af akkreditering for virksomheden.
 • Skævhed, måltolerancer og fejl ved profiler skal være på et niveau, som ikke får væsentlig indflydelse på elementernes funktion og deklarerede værdier.
 • Legeringer af typen EN AW-6063, EN AW-6060 eller tilsvarende kan anvendes. Hærdningstilstanden skal min. være T5.      
 • Skævhed, måltolerancer og fejl ved profiler skal være på et niveau, som ikke får væsentlig indflydelse på elementernes funktion og deklarerede værdier.
 • Aluminiumprofiler til fremstilling af vindues- eller dørele­menter i rene aluminium­konstruk­tioner skal overholde de ma­terialespecifikationer, der er angivet i Eurocode 9 og EN 1999.
  • De anførte normer skal desuden drages i anvendelse på andre områder, så­fremt det er relevant i forbindelse med fremstilling af vindues- eller dørele­men­ter.

Grundlæggende standarder

 • Det anvendte FRP-materiale skal være betegnet i overensstemmelse med EN 13706 – 1, Del 1: Betegnelse.
 • Materialeprøvning og generelle krav skal være gennemført og angivet i overensstemmelse med EN 13706 – 2, Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav.
 • Særlige krav skal være angivet i overensstemmelse med EN 13706 – 3, Del 3: Specifikke krav.
 • Skævhed, måltolerancer og fejl ved profiler skal være på et niveau, som ikke får væsentlig indflydelse på elementernes funktion og deklarerede værdier.

Materialedata

For det pågældende FRP-materiale skal som minimum foreligge dokumenterede data for følgende egenskaber:  

 • Bøjnings-, træk- og trykstyrke, fm (bending/flexual-, tensile-, compressive strength).
 • Elasticitetsmodul, E (e-module).
 • Varmeledningsevne λ (thermal conductivity).
 • Temperaturudvidelseskoefficient - (thermal expansion coefficient).
 • Termisk anvendelsesområde - (thermal field of application).
 • UV-bestandighed - (UV resistance).

Ved brug af færdigfremstillede profiler skal de ovennævnte data udleveres af profilleverandøren. Er det egenproduktion, skal de foreligge enten ved egne prøvninger eller fra et anerkendt institut.

Ovenstående gælder ikke for dørtrin.

Alle beslag skal være fremstillet af materialer, der til­godeser normale krav til fysisk styrke, slidstyr­ke og bestandighed.

 • For at sikre sporbarhed skal beslag være forsynet med oplysninger i et omfang så producent og produktionsdato kan bestemmes.
  • Indledningsvis indføres kravet udelukkende på produkter, som har sikkerhedsmæssig betydning (glidebeslag og paskviler/dørlåse) og mærkningen kan udføres pakkevis.
   Pr. 1.1.2025 skal mærkningen udføres på de enkelte beslag.
 • Mellem beslag og deri placerede skruer skal der være en fordragelighed, som modvirker dannelsen af galvanisk korrosion, og materialerne skal være modstandsdygtige overfor korrosion i henhold til følgende:
  • Beslag og skruer der ligger uden for elementets udvendige side, skal være med en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 4 jf. EN 1670.
   Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til EN ISO 9227 med en varighed af 240 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald kan også ske i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.
   Alternativt kan dokumentation foregå ved test i henhold til ASTM G85 A5 med en varighed af 240 timer. Bedømmelsen af prøvningens udfald i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.

   Afprøvningen skal udføres på den faktiske beslags-familie.
  • Beslag og skruer mellem tætningsplanet og udvendig side skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 3 jf. EN 1670. Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til EN ISO 9227 med en varighed af 96 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald kan også ske i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.
   Alternativt kan dokumentation foregå ved test i henhold til ASTM G85 A5 med en varighed af 96 timer. Bedømmelsen af prøvningens udfald i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.
  • Beslag og skruer inden for tætningsplanet skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 2 jf. EN 1670. Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til EN ISO 9227 med en varighed af 48 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald kan også ske i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.
   Alternativt kan dokumentation foregå ved test i henhold til ASTM G85 A5 med en varighed af 48 timer. Bedømmelsen af prøvningens udfald i henhold til EN ISO 10289 og vurderingstallet skal være mindst 5.
 • Såfremt beslagene kræver særlig smøring og vedligeholdel­se, skal dette an­gives i brugervejled­ning.
 • I forbindelse med træ, der er imprægneret mod råd og svamp eller brand, samt ved modificeret træ og egetræ, skal der være dokumentation, herunder erfaring for at anvendte beslag og befæstelsesmidler ikke ned­brydes af træet eller træets behandling.
 • Termoruder skal være fremstillet og mærket i overensstemmelse med EN 1279-serien, og rudeleverandøren skal være opført på www.dvv.dk
  Rudeproducenten skal være tilsluttet en certificeringsordning med ekstern kontrol, som er anerkendt af VinduesIndustrien. Ordningen kan være firmaspecifik, så længe den er underlagt 3. parts kontrol.
 • Rudeproducenten skal være tilsluttet DVV-garantiordningen eller en tilsvarende ordning med samme dækning.
 • Der skal foreligge en garantierklæring, der som minimum overholder kravene i bilag 21 – garantierklæring – Rudeproducent. Garantierklæringen skal modsvare de leverede ruder og er højst gældende 3 år fra underskriftsdato.
 • Afstandsprofiler i ruden skal indeholde følgende oplysninger:
  • Termiske egenskaber med 2 betydende cifre (Ug – Gg – LTg).
  • Type af spacer (kan være en kode).
  • Rudeopbygning med glas/belægning/gas typer (kan være en kode).
  • CE-mærket (EN 1279-5).
  • Dato (min. produktionsår og måned)
   Såfremt der på anden vis kan sikres sporbarhed på elementerne, kan datomærkning undlades.
  • Producentidentifikation inkl. Produktionssted.
  • Størrelsen på ruden (B x H).
 • De enkelte glaslag eller kantkonstruktioner, må ikke indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, eller overskride de angivne tolerancer, end det er beskrevet i bilag 20 - Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder. For hærdet og lamineret glas gælder det, at dette ikke må give anledning til billedforvrængninger jf. gældende EN standarder. 
 • Til fyldninger skal anvendes fugtstabile materialer, der sikrer blivende plan- og tæthed ved fyldningskonstruktionen. Med hensyn til udfaldskrav, herunder overfladefinish, henvises til de respektive materialeafsnit.
 • For fyldninger opbygget af træfiberplader gælder følgende:
  • MDF-pladematerialet skal som minimum overholde alle krav til ”Symbol H” (anvendelse ved fugtige omgivelser) jf. EN 316 og EN 622-5.
  • Fyldninger af træfiberplade skal altid leveres med færdig overfladebehandling. Behandlingens udfaldskrav er også gældende for flader og kanter, der ikke er synlige efter fyldningens indbygning.
  • For MDF-plader skal densiteten være mindst 650 kg/m³ og for HDF-plader mindst 800 kg/m³.
 • Til tætning mellem rammer og karme må kun anvendes materi­aler, der må anses at have sådanne elastiske egenskaber, at de over en årrække under normalt fore­kommende ændringer i fugestørrelsen til stadig­hed kan yde en rimelig tæthed mod ind­trængen af luft og vand. Sådanne egenskaber kan opfyldes af lister fremstillet af gummi eller gum­milig­nende plast og udformet som hule pro­filer eller som "læbeli­ster". Børstelister kan i særlige tilfælde godkendes.
 • Tætningslisterne må ikke nedbrydes eller udvise klæbende tendenser i forbindelse med den behandling, materialerne udsættes for på virk­somheden.
 • Tætningslister skal være bestandige overfor almindelige opløsnings- og rengøringsmidler.
 • Ved produkter, som i løbet af levetiden skal overfladebehandles, skal brugervejledningen give anvisning på, hvorvidt der skal tages særlige hensyn til valg af maling, for at undgå nedbrydning af tætningslisterne.
 • Glasmonteringsbånd og fugematerialer skal kunne optage de bevægelser, som forårsages af vindbelastning, fugt og temperaturvariationer, uden at der opstår brud eller at tætningens ydeevne forringes.
 • For at dokumentere kompatibiliteten mellem forskellige materialer, kan der suppleres med egne tests efter testbeskrivelsen angivet i bilag 18.
 • Udfyldning med kunststof kan ske i samme omfang som prop­ning, men det skal doku­menteres, at der ikke sker flydning af stoffet ved opvarm­ning til 70º C, samt at stoffet er i stand til at modtage og binde alminde­lig over­flade­behand­ling.
 • Det skal dokumenteres, at en evt. an­vendt vakuum ­impræg­neringsvæske ikke får stoffet til at kvælde eller på anden måde øver en uøn­sket indflydelse på stof­fet.
 • Der må kun anvendes lim, der kan betegnes som vandfast og opfylder kravet til klasse D4 i EN 204. Til karm- og rammesamlinger kan dog anvendes en lim af klasse D3 i henhold til EN 204.
 • Såfremt trædelene inden limningen er imprægneret, skal det af limproducentens datamateriale fremgå, at limen er anvendelig i forbindelse med det anvendte imprægneringsmiddel.